Konkurs na stypendium na przygotowanie pracy magisterskiej poświęconej konstruktywnemu wotum nieufności w Polsce

Powyższe przedsięwzięcie jest częścią projektu badawczego koordynowanego przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, obejmującego siedem państw w których stosowane jest konstruktywne wotum nieufności.

 

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy studenci, którzy ukończyli I rok studiów magisterskich na kierunku politologia. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- wykazywać się biegłą znajomością języka angielskiego w szczególności w piśmie (co najmniej na poziomie C1 w klasyfikacji Rady Europy), potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami;

- wyróżniać się pogłębioną wiedzą w zakresie porządku konstytucyjnego RP;

- posiadać wysoką średnią ocen ze studiów I stopnia oraz dotychczasowego toku studiów magisterskich;

- inne osiągniecia na polu naukowym stanowią zaletę choć nie są wymogiem koniecznym

 

Procedura kwalifikacji:

1 etap: ocena dokumentów;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w języku angielskim.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys w języku angielskim (maks. 3 strony znormalizowanego maszynopisu), wraz z danymi teleadresowymi.
  2. List motywacyjny w języku angielskim (maks. 1 strona).
  3. Potwierdzona przez sekcję studencką informacja o przebiegu studiów I stopnia i dotychczasowym przebiegu studiów II stopnia, w tym w szczególności o osiągniętej średniej ocen.
  4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (certyfikat, dyplom lub inna udokumentowana forma)

Wysokość stypendium: 3500 zł brutto. Będzie ono wypłacone pod warunkiem złożenia pracy w terminie do końca maja 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Nauk Politycznych UW

Nowy Świat 67

00-927 Warszawa

pok. 211

 

Termin: 6 października 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 10 października 2017 r.

 

W przypadku zgłoszenia się kandydatów niespełniających w wystarczającym stopniu powyższych kryteriów konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.

 



Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego