Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 w INP. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje i tak duże zainteresowanie. Niestety ze względu na  ilość zgłoszeń, Komisja nie mogła przyznać wszystkim Państwu wyjazdów i wnioskowanych destynacji. 

Do 19 lutego do godz. 12.00 można składać odwołania (do sekretariatu INP). Do 13 lutego zostaną wpisane Państwu wyjazdy do systemu USOS. Od 14 lutego do 22 lutego  każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych  w systemie USOS według instrukcji poniżej. Po akceptacji przez koordynatora wpisanych danych, student jest zobligowany do dostarczenia do koordynatora podpisanego formularza.

Zebrane wnioski podpsuje koordynator i przedstawiciel Dyrekcji (patrz harmonogram).

Jeszcze raz uprzejmie przypominamy:  jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami  będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji/ wyjazdu. 

Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

 

Instrukcja uzupełniania danych przez studentów:

W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+

(możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

 

∙         Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie

brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już

w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy

(na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów,

które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne

wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w

tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu

informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też

oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu

musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i

ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka”

student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student

wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

 

 

 

Attention students,

We are  presenting the list of students who are preliminarily qualified for the Erasmus+ program during the 2018.2019 academic year. I would like to thank everyone for their applications and such a large amount of interest. Unfortunately, due to the large amount of applications the Committee was unable to place everyone.

You may submit an appeal of the decision (to room 211, II floor, Nowy Świat 67) until 19th of February. The decision/destinations will be entered in to USOS until 13th of February. Starting from 14th February until 22th February you are required to fill usos system (please look at the instruction below). Once Erasmus coordinator will accept in USOS your data, You are required to submit printed from USOS formulate until 1th March  (5th the latest on the office hours of coordinator).

 

As a reminder: this is only a preliminary list of qualified students. Students who do not complete their current term of studies (incomplete or without the approval of the head of studies and Erasmus coordinator) or who have not regulated their debt to the university will automatically be disqualified and removed from further the process of recruitment. This affects students from other institutes and fields of study in the absence of express agreement of the coordinator of the parent entity and compatibility directions!!!

We ask that you abide by the schedule presented and regularly check the website for updates.

 

Instructions (USOS):

In connection with the changes introduced in the Erasmus + program (Possible multiple trips at one stage studies, etc.) The coordinator is not able to complete the following data from your USOSweb profile. The student must therefore complete the data in thier USOSweb profile.

- Students in the "exchange student / destinations / refill" completes all missing data. The student must answer the question, whether they already participated Erasmus. If so, you must show all the previous trips (Study and practice). If a student was leaving the UW table shows trips which should be copied to the statement. The student should also add other trips, which took place in the framework of the Erasmus program and has not been demonstrated in

table (trips, which were carried out before the introduction of the system information USOS - IRO module, departures from other universities, etc.). The student must also declare what level of language they are proficient of which they will study. For this purpose, the student must indicate "the language of the leading go." In this section are entered all languages ​​and

their levels resulting from interinstitutional agreement. In the "level of language"

student indicates what level speaks at the stage of qualification. then student

consents to the proposed trip and its terms and conditions, choosing the "save".

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego