Podwójny dyplom magisterski Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji

Uniwersytet Warszawski w ramach renomowanego kierunku Politologia, oferuje we współpracy z Uniwersytetem w Konstancji program podwójnego dyplomu magisterskiego. Program realizowany jest przez dwa środkowoeuropejskie ośrodki badawczo-dydaktyczne o uznanej renomie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Na jego wyjątkowy charakter wpływa również atrakcyjna lokalizacja obu Uniwersytetów, położonego między Jeziorem Bodeńskim a Alpami, w jednym z najpiękniejszych regionów Niemiec, Uniwersytetu w Konstancji oraz Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w centrum tętniącej życiem stolicy Polski. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności analizy wzajemnych relacji poszczególnych władz w wielu wymiarach szeroko pojętego systemu politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji politycznych oraz mechanizmów rozwiązywania konfliktów.

Program podwójnego dyplomu magisterskiego:

 • trwa cztery semestry, z których dwa realizowane są w Warszawie i dwa w Konstancji;
 • umożliwia studiującym indywidualny dobór specjalizacji – stosunki międzynarodowe i integracja europejska lub administracja publiczna i studia porównawcze;
 • ma interdyscyplinarny charakter, pozwala na włączenie do programu studiów obok przedmiotów z zakresu politologii, również zajęcia z dziedzin pokrewnych;
 • łączy element poznawczy z praktycznym, umożliwiając doskonalenie umiejętności zastosowania metod badawczych w praktyce;
 • za sprawą połączenia programów edukacyjnych i badawczych stanowi znakomite przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

Cele kształcenia:

 • zdobycie wiedzy i podstaw metodologicznych niezbędnych do pracy zawodowej w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych lub prywatnych przedsiębiorstwach;
 • zdobycie umiejętności samodzielnej pracy naukowej oraz praktycznego zastosowania poznanych metod badawczych;
 • nabycie umiejętności niezbędnych do tworzenia samodzielnych, pogłębionych analiz zachowań politycznych i społecznych.

Zarówno w trakcie trwania studiów, jak i po ich ukończeniu, studiujący mają dostęp do znakomitej bazy danych zawierającej propozycje interesujących praktyk.

Opłaty za studia
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego są zwolnieni z opłat na Uniwersytecie w Konstancji, zobowiązani są jedynie do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres pobytu w Niemczech. Studenci realizujący naukę w języku angielskim w trakcie trwania programu uiszczają opłaty na Uniwersytecie Warszawskim na zasadach ogólnych (cztery semestry) oraz dodatkowo zobowiązani są do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia na okres studiów w Konstancji.

Zasady rekrutacji:
Kandydat składa następujące dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub równorzędny, zgodny z kierunkiem dalszych studiów;
 • dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego i/lub języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • życiorys;
 • dwie opinie pracowników naukowych.

Wymienione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres asroka@uw.edu.pl do 1 listopada każdego roku.

Z programu podwójnego dyplomu korzysta corocznie trzech studentów uczelni niemieckiej oraz trzech uczelni polskiej. Kwalifikacja odbywa się w drodze konkursu. Tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Komisja kwalifikacyjna przyznaje punkty rekrutacyjne uwzględniając:
a) cele, które kandydat zamierza realizować za granicą (maksymalnie 20 pkt.);
b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata (maksymalnie 40 pkt.);
c) znajomość języka (maksymalnie 40 pkt.).
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Komisja ocenia wnioski kandydatów również w sytuacji, gdy liczba wniosków jest równa albo mniejsza od limitu miejsc.

Kontakt

Koordynator Programu Podwójnego Dyplomu Magisterskiego
Dr Anna Sroka
asroka@uw.edu.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego