Stanowisko w sprawie wyników tegorocznych matur z WoS

Matura z WoS poszła nie najlepiej słyszymy z ust przewodniczącego CKE, a w komentarzach pojawiają się głosy, że młodzi są ignorantami. Zadania egzaminacyjne odpowiadały jak najbardziej podstawie programowej, należy podkreślić słowo podstawie, bo co z niej wyszło to już inna sprawa.

Fakty nabierają znaczenia, gdy się je zinterpretuje, ale do tych faktów (danych) doprowadziła droga, pełna zaniechań, zaniedbań – dysfunkcjonalna – jak się właśnie okazało. Na tej drodze są: podstawa programowa, nauczyciele i ich kompetencje merytoryczne, system kształcenia nauczycieli, uczniowie oraz po raz pierwszy przymus wyboru egzaminu z WoS na poziomie rozszerzonym.

Podstawa programowa – ambitna lub, jak kto woli przeładowana treściami, mimo intencji, niezwykle trudna do rzetelnego zrealizowania. Wątpliwości budzi procedura jej przygotowania – niewystarczające konsultacje ze środowiskiem politologów na uniwersytetach.

Nauczyciele – grupa nauczycieli ucząca wiedzy o społeczeństwie, to przeważnie geografowie, historycy, czasami angliści. Nie istnieje system kształcenia nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, poza studiami podyplomowymi, w toku których nauczyciele innych specjalności uzyskują dodatkową – wiedzę o społeczeństwie. Chlubnymi wyjątkami są nauczyciele pasjonaci, którzy potrafią przygotować młodzież nie tylko do konkursów i olimpiad, ale także do egzaminu maturalnego. I warto dodać, że w tych szkołach uczniowie zdali WOS bardzo dobrze.

Zaś absolwenci politologii – jedynego kierunku uprawniającego do nauczania WoS-u, deklarujący pracę w szkolnictwie przechodzą drogę przez mękę. Okazuje się, że magister politologii z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie dydaktyki nie jest wystraczająco wykształconym kandydatem na nauczyciela. To kto nim jest?

Uczniowie – godzina przedmiotu dla wszystkich, a dla deklarujących zdawanie matury – znacząco więcej (łącznie 6 godzin w cyklu kształcenia), przy czym deklaracje te trzeba złożyć już w pierwszej klasie.

Egzamin maturalny – powinien być adekwatny do podstawy programowej ( tej nierealizowalnej). I taki zazwyczaj jest. Uczeń musi więc podjąć wielki wysiłek (np. korepetycje), by jako tako zdać maturę z wybranego przez siebie WoS-u.

To, że matura z WoS poszła nie najlepiej jest wynikiem wielu czynników.

To nie uczniowie są ignorantami, są nimi raczej ci, którzy nie przewidzieli skutków kolejnej reformy kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

A warto dodać, że WoS nie jest tylko jednym z przedmiotów. Jeśli chcemy mieć mądrych obywateli powinniśmy uczyć wiedzy i umiejętności obywatelskich.

Ale jaka edukacja tacy obywatele...

Do Instytutu Nauk Politycznych trafiają młodzi ludzie, którzy już interesują się polityką, funkcjonowaniem państwa, jego organów i zachodzących w nim procesów. Początki są trudne, bo okazuje się że świeżo upieczonym maturzystom często brakuje podstawowej wiedzy, którą my nauczyciele staramy się uzupełniać, przedstawiać nowe problemy, inspirować.

Wyniki tegorocznej matury z WoS-u to problem systemowy:
- brak całościowego myślenia o wychowaniu obywatelskim,
- często słabo przygotowani nauczyciele,
- zbyt ambitna podstawa programowa, nieprzystająca do dzisiejszych realiów i chyba niewystarczająco skonsultowana ze środowiskiem.

Wydaje się, że to nie tylko uczniom należą się korepetycje z WoS-u.

 

dr Anna Materska Sosnowska i dr hab. Ewa Maria Marciniak

Warszawa, 7 lipca 2015 r.

Matura z Wos 2.0Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego