Badania

W Instytucie Nauk Politycznych prowadzone są badania, które koncentrują się na dziesięciu głównych kierunkach. W Instytucie Nauk Politycznych powstają ekspertyzy zamawiane przez instytucje państwowe i organizacje społeczne. Pracownicy Instytutu są członkami organów konsultacyjno-doradczych działających w strukturze centralnego i terenowego aparatu państwowego. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje systematycznie seminaria naukowe, na których poszczególni pracownicy i zespoły badawcze prezentują wyniki swoich badań. Aktywnie uczestniczy także w konferencjach organizowanych przez inne placówki i towarzystwa naukowe. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest uczestnikiem międzynarodowej współpracy naukowej. Ramy tej współpracy są wyznaczone przez porozumienia dwustronne oraz program Erasmus-LPP. Partnerami INP są w szczególności pokrewne placówki uniwersyteckie w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Kontakty międzynarodowe Instytutu obejmują przede wszystkim: wymianę pracowników i studentów, seminaria naukowe, wspólne programy badawcze oraz udział w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych. Pracownicy naukowi Instytutu prowadzą wykłady za granicą, a także dla studentów zagranicznych w Polsce. W każdym roku akademickim w INP organizowane są wykłady prowadzone przez wybitnych politologów z kooperujących z Instytutem placówek naukowych. Pracownicy naukowi Instytutu odbywają staże zagraniczne, służące wymianie informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. Szczególnie istotną formą współpracy międzynarodowej są konferencje i seminaria naukowe. W ich trakcie podejmowane są problemy będące wyzwaniem stojącym przed współczesnymi naukami społecznymi. Instytut Nauk Politycznych UW jest promotorem nadania stopnia doktora honoris causa znanym w świecie Politologom, m. in.: profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu i profesorowi Hansowi Jacobsenowi, a także prezydentowi Włoch Sandro Pertiniemu. Współpraca zagraniczna Instytutu obejmuje studentów, którzy na podstawie umów międzyuniwersyteckich, np. z uniwersytetami w Berlinie, Konstanz, Hamburgu lub wspierani stypendiami z programu Erasmus-LPP odbywają okresowe studia za granicą. Organizowane są ponadto międzynarodowe seminaria studenckie, zwłaszcza w kooperacji z uniwersytetami niemieckimi. Od 1999 roku w INP funkcjonują także Szkoły letnie dla studentów z zagranicy.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego