Główne kierunki badań naukowych Instytutu Nauk Politycznych UW

 1. Badania w zakresie filozofii i teorii polityki
  • Współczesne koncepcje polityki.
  • Współczesne teorie demokracji.
  • Władza i przywództwo polityczne.
  • Procesy legitymizacji władzy politycznej.
  • Polityka a etyka.
  • Koncepcje geopolityczne.
 2. Badania w zakresie socjologii i psychologii polityki
  • Kultura polityczna społeczeństwa polskiego.
  • Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania zmian świadomości społecznej Polaków w procesie transformacji ustrojowej.
  • Preferencje polityczne społeczeństwa polskiego.
  • Procesy socjalizacji politycznej w społeczeństwie obywatelskim.
  • Uwarunkowania partycypacji politycznej.
  • Stereotypy narodowe w świadomości Polaków.
  • Rola opinii publicznej w życiu politycznym.
  • Zmiana elit politycznych w warunkach transformacji.
  • Psychologiczne uwarunkowania modernizacji politycznej.
  • Mentalność polityczna Polaków.
  • Psychopatologia polityczna.
 3. Badania najnowszej historii politycznej
  • Totalitaryzmy XX wieku.
  • Ruchy wolnościowe i demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Zmiany sytuacji geopolitycznej w Europie po rozpadzie bloku państw socjalistycznych.
  • Procesy transformacji ustrojowej w Polsce.
 4. Badania w zakresie historii myśli i ruchów społecznych
  • Współczesna myśl polityczna.
  • Podstawowe wartości i nurty polskiej myśli politycznej.
  • Kryzys demokracji i zagadnienia legitymizacji.
  • Koncepcje programowe nowych ruchów społecznych.
  • Rola ruchów społecznych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
  • Wpływ ruchów społecznych na system polityczny.
 5. Badania instytucji europejskich
  • Koncepcje integracji europejskiej.
  • Uwarunkowania i etapy rozwoju integracji europejskiej.
  • Instytucjonalny wymiar integracji europejskiej.
  • Kulturowe uwarunkowania procesu integracji europejskiej.
  • Polska i Niemcy w Europie.
  • Administracja i polityka w państwach Unii Europejskiej.
 6. Badania systemów politycznych
  • Badania porównawcze współczesnych systemów politycznych.
  • Systemy polityczne państw Europy.
  • Historyczne uwarunkowania systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Funkcje wyborów w systemach demokratycznych i autorytarnych.
  • Systemy wyborcze.
  • Zachowania wyborcze i ich typologia.
  • Grupy interesów w systemie politycznym.
  • Lobbing i grupy nacisku.
 7. Badania państwa i administracji publicznej
  • Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej.
  • Państwo narodowe i jego przemiany.
  • Struktura i funkcjonowanie administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Procesy decyzyjne w administracji publicznej.
  • Polityka a administracja publiczna.
  • Administracja w systemie politycznym.
  • Europeizacja administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej.
  • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce.
  • Problem suwerenności państw w warunkach globalizacji.
 8. Badania w zakresie marketingu politycznego
  • Koncepcje marketingu politycznego.
  • Mechanizmy funkcjonowania rynku politycznego Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Mechanizmy funkcjonowania rynku wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Marketing polityczny a kultura polityczna.
  • Wpływ marketingu politycznego na zachowania wyborcze.
  • Kształtowanie wizerunku polityków.
  • Systemy komunikowania politycznego.
 9. Badania wschodnie
  • Transformacja systemowa w państwach Azji Centralnej.
  • Polityka wschodnia Unii Europejskiej.
  • Przemiany systemu politycznego Federacji Rosyjskiej.
 10. Badania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w dobie globalizacji.
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne a polityka.
  • Problemy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego.
  • System instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.
  • Administracja publiczna a system bezpieczeństwa wewnętrznego.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego