Naukowe Forum Studenckie / Procedura i formularz recenzji

Procedura recenzji:

Informacje wstępne – procedury stosowane przed skierowaniem pracy naukowej do recenzji:
1. W procedurze recenzowania prac studenckich podstawą jest dokument „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Przekazanie pracy naukowej przez studenta do publikacji jest równoznaczne z:
–  wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania;
– deklaracją autora związaną z przeniesieniem autorskich praw majątkowych pracy na wydawcę – Uniwersytet Warszawski;
– w przypadku publikacji wieloautorskiej – deklaracją autorów dotyczącą niewystępowania zjawisk „ghostwriting” i „guest autorship”.
3. Zespół Redakcyjny kieruje się zasadą dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
4. Wszelkie zaistniałe wątpliwości rozstrzyga Zespół Redakcyjny.

Etapy oceny publikacji:

1. Po przekazaniu pracy do Zespołu Redakcyjnego jest jej nadawany numer redakcyjny, który identyfikuje ją na dalszych etapach procesu recenzowania.
2. Praca naukowa poddana jest wstępnej ocenie przez Zespół Redakcyjny z punktu widzenia zgodności z profilem Forum oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.
3. Zespół Redakcyjny kieruje pracę do właściwego recenzenta tematycznego, który dokonuje jej oceny.
4. Po zaakceptowaniu pracy przez recenzenta tekst kierowany jest do publikacji.
5. Po ewentualnych poprawkach dokonanych przez autora pracy, Zespół Redakcyjny kieruje tekst do ponownej recenzji.
6. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwiska recenzenta, a recenzent nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
7. Recenzja ma formę pisemną – w tym celu Zespół Redakcyjny stosuje formularz recenzji (dostępny TUTAJ).
8. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzenta praca zwracana jest autorowi celem ustosunkowania się do sugerowanych poprawek.
9. Uwzględniając ocenę recenzenta, Zespół Redakcyjny podejmuje decyzję o dalszym losie pracy naukowej. Decyzja Zespołu jest ostateczna.
10. Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje w wersji elektronicznej.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego