Erasmus - informacja o kwalifikacji/ information about qualifications 2016/2017

(for ENG see below)

Szanowni Państwo,


Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje i duże zainteresowanie. Niestety ze względu na liczbę zgłoszeń, Komisja nie mogła przyznać wszystkim Państwu wyjazdów i wnioskowanych destynacji.

Do 27.02.2017 do godz. 12.00 w INP można składać odwołania do pok. 211. Do 28 lutego zostaną wpisane Państwu wyjazdy do systemu USOS. Od 28 lutego do 3 marca każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS według instrukcji poniżej. Dalsze instrukcje, pojawią się przy zaktualizowanej liście wyjazdów (po odwołaniach).

Jeszcze raz uprzejmie przypominamy: jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami  będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji. Dotyczy to również studentów z innych jednostek w przypadku braku wyraźnej zgody koordynatora z macierzystej jednostki i kompatybilności kierunków/przedmiotów!!!
Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+

Instrukcja:


W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+ (możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.


EN

Attention students,


We are  presenting the list of students who are preliminarily qualified for the Erasmus+ program during the 2017-2018 academic year. I would like to thank everyone for their applications and such a large interest. Unfortunately, due to the large amount of applications the Committee was unable to place everyone.

You many submit an appeal of the decision to room 211 until Monday Feb 27th 12:00. The decision/destinations will be entered in to USOS until Feb 28th. You are required to submit the full scope of documents in USOS needed for the trip (per the instructions below) from Feb 28th until March 3rd. Further instruction will be given when the final list of students is posted (after appeals).

As a reminder: this is only a preliminary list of qualified students. Students who do not complete their current term of studies (incomplete or without the approval of the head of studies and Erasmus coordinator) or who have not regulated their debt to the university will automatically be disqualified and removed from further the process of recruitment. This affects students from other institutes and fields of study in the absence of express agreement of the coordinator of the parent entity and compatibility directions! We ask that you abide by the schedule presented and regularly check the website for updates.

list of students who are preliminarily qualified for the Erasmus+

Instructions:

In connection with the changes introduced in the Erasmus + program (Possible multiple trips at one stage studies, etc.) The coordinator is not able to complete the following data from your USOSweb profile. The student must therefore complete the data in thier USOSweb profile.

Students in the "exchange student / destinations / refill" completes all missing data. The student must answer the question, whether they already participated Erasmus. If so, you must show all the previous trips (Study and practice). If a student was leaving the UW table shows trips which should be copied to the statement. The student should also add other trips, which took place in the framework of the Erasmus program and has not been demonstrated in table (trips, which were carried out before the introduction of the system information USOS - IRO module, departures from other universities, etc.). The student must also declare what level of language they are proficient of which they will study. For this purpose, the student must indicate "the language of the leading go." In this section are entered all languages and their levels resulting from interinstitutional agreement. In the "level of language" student indicates what level speaks at the stage of qualification. then student consents to the proposed trip and its terms and conditions, choosing the "save".Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego