Kazimierz Gościniak – kierownik Zakładu 1969 – 1977

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1954);
Doktor nauk politycznych (1967);
Dziedzina KBN: prawo konstytucyjne, systemy polityczne, ustrojoznastwo;
Rozprawa doktorska: Parlament Bułgarskiej Republiki Ludowej, promotor prof. dr hab. Stefan Rozmaryn;
Docent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 1969 roku kierownik Zakładu Systemów Politycznych.\;
Zainteresowania naukowe: porównawcze prawo konstytucyjne, ustrój konstytucyjny państw socjalistycznych, w tym zwłaszcza Bułgarii;
Wypromowani doktorzy: Jerzy Kuciński, Wit Majeweski, Tadeusz Mołdawa, Zbigniew Kiełmiński, Włodzimierz Ulicki;
Zginął tragicznie 11 sierpnia 1977 roku.

Główne publikacje

książki:

 1. Czym jest a czym nie jest Konstytucja PRL, Warszawa 1969;

artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Reorganizacja systemu terenowych organów władzy państwowej w Bułgarskiej Republice Ludowej, „Państwo i Prawo” 1960, nr 11;
 2. Z zagadnień bułgarskiego socjalistycznego parlamentaryzmu, „Państwo i Prawo” 1965, nr 10;
 3. Z problematyki konstytucyjnej Bułgarii. O zasadzie zwierzchnictwa Zgromadzenia Ludowego BRL, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1966, nr 2;
 4. Formy i metody politycznego kierownictwa pracą Sejmu PRL, „Studia Nauk Politycznych” 1967, nr 2/3;
 5. Sejm kontrolujący, cz. 1, „Prawo i Życie” 1961, nr 4;
 6. Sejm kontrolujący, cz. 2, „Prawo i Życie” 1961, nr 6;
 7. Projekt nowej konstytucji jugosłowiańskiej, cz. 1, „Prawo i Życie” 1962, nr 21;
 8. Projekt nowej konstytucji jugosłowiańskiej cz. 2, „Prawo i Życie” 1962, nr 24;
 9. Zasady ustrojowo-prawne manifestu PKWN, „Prawo i Życie” 1963, nr 15;
 10. Rola ustrojowa Frontu Jedności narodu, „Prawo i Życie” 1965, nr 7;
 11. Rola Sejmu i rad narodowych w rozwoju socjalistycznej demokracji, „Prawo i Życie” 1965, nr 8;
 12. Działalność kontrolna Sejmu, „Prawo i Życie” 1965, nr 9;
 13. Więź sejmu z radami narodowymi, „Prawo i Życie” 1965, nr 10;
 14. Znaczenie aktu wyborczego, „Prawo i Życie” 1965, nr 11;
 15. Projekt nowej konstytucji rumuńskiej, „Prawo i Życie” 1965, nr 17;
 16. Przed zmianą konstytucji PRL, „Prawo i Życie” 1965, nr 20;
 17. Geneza władzy ludowej w Jugosławii, „Prawo i Życie” 1965, nr 25;
 18. Przedstawicielski charakter Sejmu, „Prawo i Życie” 1966, nr 6;
 19. Sejm – reprezentacją polityczno-prawną, „Prawo i Życie” 1966, nr 9;
 20. Instytucja ludowej konsultacji, „Prawo i Życie” 1966, nr 24;
 21. Nakazy wyborców, „Prawo i Życie” 1966, nr 15;
 22. Postulaty i wnioski wyborców, „Prawo i Życie” 1966, nr 16;
 23. Koncepcje ustrojowo-polityczne PPR, „Prawo i Życie” 1967, nr 8;
 24. U źródeł polskiej państwowości ludowej, „Wychowanie” 1967, nr 6;
 25. Wyborcy a Sejm, „Prawo i Życie” 1969, nr 4/5;
 26. Narodziny III RP, „Prawo i Życie” 1970, nr 15;
 27. Problemy XXlecia Konstytucji, „Prawo i Życie” 1972, nr 15;
 28. Konstytucjonalizm polski, „Idee i Polityka” 1977, nr 7/8;
 29. Ustrojowo-prawny sens wyborów, „Prawo i Życie” 1972, nr 6;
 30. Karta praw i obowiązków deputowanego, „Prawo i Życie” 1972, nr 22.

części (rozdziały) w książkach:

 1. Rady i administracja terenowa w PRL, [w:] Rady i administracja terenowa europejskich krajów socjalistycznych, red. J. Starościak, Warszawa 1965;
 2. Konstytucja Bułgarskiej Republiki Ludowej. Wstęp i tłumaczenie, [w:] Konstytucje europejskich państw socjalistycznych, red. A. Budra, Warszawa 1967;
 3. Podstawowe prawa i obowiązki obywateli, [w:] Podstawy nauk politycznych, Warszawa 1967


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego