Stanisław Gebethner – kierownik Zakładu 1977-2004

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1956);
Doktor nauk prawnych (1963);
Habilitacja (1991);
Profesor zwyczajny w zakresie nauk humanistycznych (2002)
Dziedzina KBN: nauki polityczne, specjalność: prawo konstytucyjne, systemy polityczne, systemy wyborcze i partyjne, ustrojoznastwo;
Rozprawa doktorska:, Stosunki rządu z opozycją w  ustroju konstytucyjnym Wielkiej Brytanii, promotor: prof. dr hab. Stefan Rozmaryn;
Habilitacja: Przeobrażenia systemu politycznego w Polsce 1980-tych;
Profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Systemów Politycznych w latach 1977-1987 oraz w latach 1990-2004, w latach 1975-1978 oraz 1984-1987 prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; w latach 1993-1997 członek Trybunału Stanu; w latach 1994-1998 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; w latach 2002-2006 wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;
Zainteresowania naukowe: ustrój konstytucyjny Wielkiej Brytanii, prawo wyborcze, systemy rządów, przeobrażenia ustrojowe w Polsce;
Wypromowani doktorzy: Grzegorz Rydlewski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Ryszard Chruściak, Beata Górowska, Wawrzyniec Konarski, Anna Materska-Sosnowska, Marek Jarentowski, Jacek Więcławski, Kamil Kacperski, Elżbieta Dydak, Krzysztof Urbaniak.

Główne publikacje

książki:

 1. Rząd i opozycja Jej Królewskiej Mości, Warszawa 1967;
 2. [współautor Z. Jarosz, W. Popkowski], System organów państwowych w PRL, Warszawa 1968;
 3. [współautor J. Stembrowicz], Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych: Francja i Wielka Brytania, Warszawa 1968;
 4. Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1976;
 5. Prawoznawstwo, Warszawa 1978;
 6. Modele rządów prezydenckich, Warszawa 1982;
 7. [redaktor i współautor], Polska scena polityczna a wybory, Warszawa 1993;
 8. [współautor, współredaktor K. Jasiewicz], Dlaczego tak głosowano? Wybory prezydenckie 1990, Warszawa 1993;
 9. [redaktor i współautor], Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1995;
 10. [redaktor i współautor], Wybory ’97. Partie i programy wyborcze, Warszawa 1997;
 11. [współautor, współredaktor R. Chruściak], Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, Warszawa 1997;
 12. W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP, Warszawa 1998;
 13. Wybory na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000;
 14. Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001;

 

artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Nowe elementy w organizacji pracy rządu PRL, „Państwo i Prawo” 1970, nr 6;
 2. Skrócenia lub przedłużenie pełnomocnictw Sejmu PRL, „Państwo i Prawo” 1972, nr 2;
 3. Konstytucyjne i polityczne problemy autonomii regionalnej we Włoszech, „Sprawy Międzynarodowe” 1970, nr 4;
 4. Cele i zasady polityki zagranicznej w nowej konstytucji ZSRR, „Sprawy Międzynarodowe” 1977, nr 11;
 5. Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8;
 6. O genezie i ewolucji prezydencjalizmu w Finlandii, „Studia Iuridica” 1986, t. XV;
 7. [współautor A. Filipowicz], Koncepcje rzecznika praw obywatelskich w świetle dyskusji publicznych, „Państwo i Prawo” 1987, nr 3;
 8. Reformowanie systemu wyborczego, „Państwo i Prawo” 1988, nr 1;
 9. Wybory do Sejmu i Senatu (wstępne refleksje), „Państwo i Prawo” 1989, nr 8;
 10. Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (porównawcza analiza politologiczna), „Państwo i Prawo” 1994, nr 7/8;
 11. Rząd w projektach Konstytucji RP w świetle doświadczeń innych państw, „Biuletyn Rady Legislacyjnej” 1995, nr 3;
 12. The 1997 Referendum on the Constitution in Poland. The Controversies and the Compromise, „Polish Contemporary Law” 1998, nr 1/4;
 13. Wobec nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2;
 14. Kolejne przegrupowania na polskiej scenie politycznej, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 4;

części (rozdziały) w książkach:

 1. Wielka Brytania. Uwagi Wstępne, [w:] Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, red. A. Burda. M. Rybicki, Warszawa 1970;
 2. Metoda i badania porównawcze w naukach politycznych, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975;
 3. Przesłanki ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, red. L. Garlicki, Warszawa 1989;
 4. Stabilność i tendencje zmian w opiniach Polaków o wybranych zasadach ustrojowych i instytucjach politycznych, [w:] Teoretyczne i aksjologiczne problemy konstytucji, red. S. Zawadzki, Warszawa 1989;
 5. Ustrój organów terenowych w przyszłej konstytucji, [w:] Konstytucyjna regulacja systemu władzy lokalnej, red. B. Zawadzka, Warszawa 1989;
 6. Sejm: rzeczywistość czy symbol?, [w:] Historia, prawo, polityka, red. A. Bodnar, Warszawa 1990;
 7. Niedoskonałe wolne wybory w Środkowej i Wschodnie Europie w latach 1989-1990, [w:] Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Raciborski, Warszawa 1991;
 8. Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu, [w:] Polska scena polityczna w wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993;
 9. Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie partyjnej?, , [w:] Polska scena polityczna w wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993;
 10. Wybory do Senatu, , [w:] Polska scena polityczna w wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993;
 11. Problemy finansowania partii politycznych a system wyborczy w Polsce w latach 90-tych, [w:] Historia. Idee. Polityka. Księga dedykowana prof. J. Baszkiewiczowi, Warszawa 1995;
 12. System wyborczy: deformacja czy reprezentacja?, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1995;
 13. Spory o procedurę uchwalenia nowej konstytucji, [w:] Naród. Władza. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana prof. J. Wiatrowi, Warszawa 1996;
 14. System rządów parlamentarno – gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Warszawa 1997;
 15. Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, red. W. Skrzydło, Warszawa 1997;
 16. Referendum konstytucyjne: uwikłania społeczne i prawnoustrojowe, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M.T. Staszewski, Warszawa 1997;
 17. Stabilność i dynamika zmian w polskim elektoracie w latach 1991-1997, [w:] Wybory parlamentarne 1997, red. R. Markowski, Warszawa 1999;
 18. Zasady jawności i publicznej kontroli finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w świetle znowelizowanej ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, [w:] Finansowanie polityki: wybory, pieniądze, partie polityczne, red. M. Walecki, Warszawa 2000;
 19. Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, [w:] Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, red. E. Zwierzchowski, Katowice 2000;
 20. Wielka Brytania, [w:] Parlamenty a integracja europejska, red. M. Kruk, E. Popławska, Warszawa 2002;
 21. Rola Senatu RP jako drugiej izby parlamentu w obliczu wyzwań XXI wieku, [w:] Senat w II i III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003;
 22. Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle analizy prawno-porównawczej, [w:] Akcesja do Unii Europesjkiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Zięba-ZałuckaM. Kijowski, Rzeszów 2002;
 23. Finansowanie partii politycznych i parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce po zmianach z 2001 r. Założenia i pierwsze praktyczne doświadczenia, [w:] Kulisy finansowania polityki,  red. M. Walecki, Warszawa 2002;
 24. Polska ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] Parlament Europejski i parlamenty narodowe, red. B. Banaszak, Wrocław 2004;
 25. Rozszerzenie materii ustaw wyborczych w XX wieku, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003;
 26. Mandat członka Parlamentu Europejskiego. Problemy prawno-polityczne, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Kraków 2005;
 27. Aksjologiczne aspekty systemów wyborczych w ujęciu porównawczym, [w:] Prawo wyborcze w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006;
 28. Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego