Sylwester Zawadzki – twórca i pierwszy kierownik Zakładu 1967 - 1969

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1950);
Doktor nauk politycznych (1954);
Docent (1957);
Profesor zwyczajny (1973);
Dziedzina KBN: prawo konstytucyjne;
Profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1967-1969 kierownik Zakładu Systemów Politycznych ;
Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne;
Zmarł w 1999 roku w Warszawie.

Główne publikacje (wybrane)

książki:

 1. O ordynacji wyborczej do rad narodowych, Warszawa 1954 (współautor M. Maneli);
 2. Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka,  Warszawa 1964;
 3. Marksistowska teoria państwa,  Warszawa 1964;
 4. Rady narodowe w systemie demokracji socjalistycznej, Warszawa 1969;
 5. Próba periodyzacji ustroju politycznego PRL, Golub-Dobrzyń 1974;
 6. Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 1974 (współautor Z. Jarosz);
 7. Z teorii i praktyki demokracji socjalistycznej,  Warszawa 1980;
 8. Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980 (współautor Z. Jarosz).

artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kompleksowość procesu prawotwórczego, „Studia Prawnicze” 1971, nr 1;
 2. Próba periodyzacji ustroju politycznego PRL, „Państwo i Prawo” 1974, nr 7;
 3. Kierunki i metody badań nad radami narodowymi, „Problemy Rad Narodowych” 1964, nr 1;
 4. Przesłanki i kierunki rozwoju rad narodowych, „Nowe Drogi” 1971, nr 8;
 5. Czy postęp techniczny podważa ideę ludowładztwa, „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1976, nr 3;
 6. Socjalistyczny charakter państwa i jego odzwierciedlenie w Konstytucji PRL, „Państwo i Prawo” 1976, nr ½;
 7. Płaszczyzny współpracy Sejmu i rad narodowych, „Rady Narodowe” 1962, nr 51-52;
 8. Z doświadczeń Sejmu w okresie 30lecia PRL, „Stduia Iuridica” 1976, t. IV;
 9. Funkcja kontrolna Sejmu PRL, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 1;
 10. Oblicze radnego, „Nowe Drogi” 1965, nr 2;
 11. Teoretyczne aspekty reformy władz terenowych, „Państwo i Prawo” 1974, nr 4;
 12. Działalność uchwałodawcza rad narodowych jako proces decyzyjny, „Państwo i Prawo” 1979, nr 3.

części (rozdziały) w książkach:

 1. Budowa aparatu państwowego Polski Ludowej,  [ w:]  Z dziejów Polski Ludowej, Warszawa 1966;
 2. Reforma struktury władz terenowych w PRL, [w:] Prawo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1978.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego