Rys historyczny Zakładu Systemów Politycznych INP UW

Obecny Zakład Systemów Politycznych został utworzony równocześnie z ustanowieniem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, tj. w roku 1967. Twórcą Zakładu i pierwszym jego kierownikiem (w latach 1967-1969) był prof. dr hab. Sylwester Zawadzki. Początkowo obecny Zakład Systemów Politycznych nosił nazwę Zakładu Nauki o Państwie i Współczesnych Systemach Państwowych. Po śmierci prof. Stefana Rozmaryna prof. S. Zawadzki objął kierownictwo Katedry Prawa Państwowego (później konstytucyjnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  a kierownikiem Zakładu w roku 1969  został doc. dr hab. Kazimierz Gościniak. Po tragicznej śmierci prof. K. Gościniaka w sierpniu 1977 roku obowiązki kierownika Zakładu przejął doc. dr  Stanisław Gebethner, który tę funkcję w latach 1977-1987 oraz w latach 1990-2004. W przerwie, w latach 1987-1990, kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Prof. Stanisław Gebethner, kierując przez 24 lata Zakładem Systemów Politycznych, nadał mu obecną postać, umacniając jednocześnie jego naukową pozycję i czyniąc go jednym z głównych ośrodków badań nad ustrojami politycznymi, zarówno w skali wydziałów politologicznych, jak i prawniczych. Prof. S. Gebethner wprowadził również Zakład do grupy ośrodków uczestniczących w dorocznych zjazdach katedr i zakładów prawa konstytucyjnego. Jako kierownik Zakładu prof. S. Gebethner wygłosił 8 referatów zjazdowych (w 1982 w Jastrzębiej Górze pt. Rozważania o potrzebie reformy prawa konstytucyjnego PRL; w 1987 w Sulejowie pt. Rady i ciała konsultacyjne w systemie politycznym PRL; w 1991 w Zaborowie pt. Kształtowanie nowego systemu wyborczego do Sejmu i Senatu; w 1994 w Jachrance pt. Modele systemów rządów a ich regulacja konstytucyjna; w 1999 w Wiśle pt. Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku; w 2001 w Polańczyku pt. Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle analizy prawno-porównawczej; w 2002 roku w Olsztynie pt. Rozszerzenie materii ustaw wyborczych w XX wieku; oraz w 2004 roku w Wierzbie pt. Mandat członka Parlamentu Europejskiego. Problemy prawno-polityczne. W 2004 r. na stanowisku kierownika Zakładu prof. S. Gebethnera zastąpił prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński. W tym samym roku Zakład Systemów Politycznych przeszedł również daleko idącą rekonstrukcję. Z zakładu został wydzielony Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Z procesem tym związana była zmiana składu osobowego Zakładu i przejście kilku jego wcześniejszych i długoletnich pracowników:  m.in. prof. Eugeniusza Zielińskiego, prof. Janusza Osuchowskigo, prof. Grzegorza Rydlewskiego, prof. Wawrzyńca Konarskiego czy prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka.

Nadmienić wypada, że szeroko rozumiana problematyka ustrojowa (konstytucyjna) nie jest bynajmniej jedynym obszarem naukowych zainteresowań pracowników Zakładu. Obok badań stricte konstytucyjnych w Zakładzie prowadzone są badania dotyczące m.in. partii politycznych, socjologii wyborczej, teoretycznych i praktycznych problemów przekształceń systemów demokratycznych, grup nacisku, społeczno-politycznych mechanizmów  rządzenia  współczesnym państwem itp.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego