dr hab. Anna Sroka

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2001), tam też doktoryzowała się w Instytucie Studiów Międzynarodowych (2006). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Wykładowca na Uniwersytecie Antonio de Nebrija i Narodowym Uniwersytecie Kształcenia Ustawicznego w Madrycie (UNED). Stypendystka min. Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Autonoma w Madrycie, Uniwersytetu w Trieście. Jest członkiem wielu organizacji naukowych w tym: PTNP, AECPA, IPSA, ECPR. Zasiada w zarządzie komitetu naukowego IPSA „Quality of Democracy”, jest koordynatorem Polsko-Hiszpańskiej Sieci Badań Naukowych, a także członkiem zarządu ECPR.

Assistant Professor at the Warsaw University Institute of Political Science’s Chair of Security Studies. Graduate of the Institute of Political Science at Wrocław University (2001), where she also completed her PhD at the Institute of International Studies (2006). Received her habilitation from Warsaw University (2015). Lecturer at the Antonio de Nebrija University and the National University for Continuing Education in Madrid (UNED). Ms Sroka has undertaken scholarship study visits at the Free University of Berlin, the Autonomous University of Madrid and the University of Trieste. A member of many scientific organizations, such as PTNP, AECPA, IPSA and ECPR. She is a member of the board of the IPSA “Quality of Democracy” scientific committee, coordinator of the Polish-Spanish Scientific Research Network, and a member of the ECPR Executive Committee.

Znajomość języków/ languages spoken: polski, español, English, deutsch.

 

Zainteresowania badawcze/ Research interest

 • Jakość demokracji na poziomie narodowym i ponadnarodowym/ Quality of Democracy at the domestic and the international level
 • Zagadnienia rozliczalności i korupcji/ Issues of accountability and corruption
 • Demokracja a kwestie bezpieczeństwa na świecie / Democracy and security issues in the World

Dydaktyka

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe/ International Security
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej/ Internal Security in European Union
 • Problemy współczesnego świata/ The problems of the modern World
 • Los países de Europa Central y Oriental en la integración europea (przedmiot prowadzony w języku hiszpańskim)
 • Democratization and Quality of Democracy (przedmiot prowadzony w języku angielskim)

Publikacje / Publications:

Monografie/Monographs

  • A. Sroka, Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii) [Accountability in Studies on the Quality of Democracy (on the Examples of Poland and Spain)], Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, 305 s.
  • A. Sroka, Hiszpańska droga de federalizmu [Spanish Road to Federalism], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, 305 p.

Redakcja książek/Scientific editing:

  • A. Sroka, L. Ponce de León Romero, F. Javier Garcia Castillo (red.), Social Work, Welfare State and Social Cohesion in the European Union, Wydawca: Institute of Iberian and Latin American Studies, Warszawa 2014.
  • A. Sroka, R. Torres Kumbrían (red.), Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy [Poland and Spain in the European Union: Experiences and Prospects], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2012.
  • A. Sroka (red.), Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja?[Responsibility in the European Union. Reality or Illusion?], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2011.
  • A. Sroka, K. A.Wojtaszczyk (red.), Polska na drodze do Euro [Poland on the Road to the Euro], Wydawnictwo Aspra, Warsaw 2009.

Book Chapters and Artícles:

  • A. Sroka, Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej, poprzez zmiany regulacji dotyczących rozliczalności w podejmowaniu decyzji w UE, w wymiarze makroekonomicznym i fiskalnym, „Przegląd Europejski,” nr 3 (37) 2015.
  • A. Sroka, The Spanish party system and the issue of assigning responsibility, “Political Preferences”, nr 11 2015.
  • A. Sroka, Jakość demokracji – jako nowy obszar badań w naukach politycznych, „ePolitikon” nr 14 2015, p.10
  • A. Sroka, Accountability as a determinant of Quality of Democracy (Impact of the economic crisis on accountability on the examples of Poland and Spain) "Working Paper 165/2014 http://www.uam.es/ss/Sa tellite/Derecho/es/12426 58791834/listad oCombo/Working_Paper s.htm"
  • A. Sroka, Hiszpania [Spain], in: J. Zając (ed.) Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim, między polityką wspólną a interesami państw członkowskich [The EU in the Mediterranean Area, between common policy and interests of member states],  Publishing House of the Faculty of Journalism and Political Science at Warsaw University, Warsaw 2014, p. 87-124.
  • A. Sroka, Accountability and multi-level governance:more accountability less responsibility?, in: A. Rothert (ed.) The Processes of Transnational Governance, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2014, p. 107-122.
  • A. Sroka, Rozliczalność w przestrzeni transnarodowej: casus Unii Europejskiej [Accountability on the transnational plane: The case of the European Union], „Studia Politologiczne” 2013, vol. 27, p. 165-186.
  • A. Sroka, Prezydencja hiszpańska z 2010 roku w świetle zmian dokonanych Traktatem Lizbońskim [Spanish presidency in 2010 in the light of changes brought about by the Treaty of Lisbon],  in: R. Mieńkowska-Norkiene (ed.), Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony [Changing Role of the EU presidency after implementation of the Lisbon Treaty], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2012, p. 104-126.
  • A. Sroka, Hiszpańskie i polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej: porównanie [Comparison of the Spanish and Polish presidency in the Council of the European Union], in: A. Sroka, R. Torres Kumbrían (eds.) Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy [Poland and Spain in the European Union: Experiences and Prospects], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2012, p. 61-87.
  • A. Sroka, Wielopoziomowe rządzenie a deficyt demokracji [Multi-level governance and democratic deficit], in: J. Szymańska, K. A. Wojtaszczyk (eds.)  Deficyt demokracji w Unii Europejskiej [Democratic Deficit in the European Union], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2012), pp. 39-51.
  • A. Sroka, Deficyt odpowiedzialności jako jeden z czynników modernizacji Unii Europejskiej [Democratic deficit as one of the factors of modernising the European Union]; in: K. A. Wojtaszczyk (ed.) Modernizacja Unii Europejskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2011, p. 167-178.
  • A. Sroka, Odpowiedzialność w Unii Europejskiej [Responsibility in the European Union]; in: A. Sroka (ed.) Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja?[Responsibility in the European Union. Reality or Illusion?], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2011, p. 11-32.
  • A. Sroka, A. Moroska, Extremismus in Polen [Extremism in Poland], in: E. Jesse, T. Thieme (eds.) Extremismus in den EU-Staaten [Extremism in EU member states], Opladen: VS Verlag, Wiesbaden 2011, p.283-299.
  • A. Sroka, En torno a los nuevos soicos comunitarios: convergencia z contrastes entre los países de la V y la VI Ampliación; “Cuadernos Constitutcionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol” 2011, vol. 66, p.145-173.
  • A. Sroka, Państwa karłowate a Unia Europejska - kazus Andory [Microstates and the European Union: The case of Andorra], in: R. Żelichowski (eds.) Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy środkowo-wschodniej w Unii Europejskiej [First Five Years. Small Central and Eastern European Countries in the European Union], Institutue of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2010, 205 – 218.
  • A. Sroka, J. M. Saiz, Geneza euro: uwarunkowania, etapy, podstawy prawne [The origin of the euro: Conditions, stages and legal basis], in: A. Sroka, K. A. Wojtaszczyk (eds.), Polska na drodze do Euro [Poland on the Road to the Euro], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Warsaw 2009, p. 13-27.
  • A. Sroka, El impacto de la transición en la calidad de democracia en Polonia contemporánea, in: G. Grudzińska, K. Kumor, K. Moszczyńska, R. Torres Kumbrían, (eds.), Transición en retrospectiva, los casos de Polonia y España, Biblioteca Iberyjska, Warsaw 2009, p. 78-89.
  • A. Sroka, Política Europea de Vecindad desde la perspectiva de Europa del Este [European Neighbourhood Policy from the perspective of the Central and Eastern Europe], in: C. Molina del Pozo (eds.), Treinta Años de Integración Europea [Thirty Years of European Integration], Editorial Juruá, Lisbon 2009, p. 319-332.
  • A. Sroka, La evolución de la estructura territorial de Polonia [Evolution of the territorial system in Poland] in: C. Flores Juberías (eds.), España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca [Spain and Eastern Europe: So Close, So Far], Servei de Publicacions de la Universitat de València, Valencia 2009, p. 239-255.
  • A. Sroka, Nationalist parties and the question of national identity, „Przegląd Europejski” 2008, vol. 2, p.114-140.

Publications on the websites of international academic organisations and associations:

 • A. Sroka, Impact of the economic crisis on accountability on the examples of Poland and Spain, ECPR Joint Sessions of Workshops, Salamanca 2014, http://www.ecpr.eu/MyEcpr/MyEvent.aspx?EventID=12, 16 p.
 • A. Sroka, Legislative accountability and democratic government:Comparative Study of Poland and Spain, IPSA Madrid 2012, https://www.ipsa.org/myipsa/events/madrid2012/panel/legislative-accountability-and-democratic-government, 16 p.
 • A. Sroka, Accountability as a determiner of the quality of democracy, IPSA SAO PAULO 2011, http://saopaulo2011.ipsa.org/paper/accountability-determinant-quality-democracy, 17 p.
 • A. Sroka, Modelos institucionales y nuevas dinámicas políticas en los países de Europa del Este (Institutional models and new political dynamics in Eastern Europe), 8th Congress of the Spanish Association of Political Science and Administration AECPA, Valencia, 2007, http://www.aecpa.es/congresos/congreso_08/grupos-trabajo/area02/GT04/actap.php, 12 p.

Kontakt

e-mail: asroka@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego