dr Agnieszka Bejma

 
Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, specjalizacja: marketing polityczny. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2012). Pracę doktorską „Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej” obroniła z wyróżnieniem. Od listopada 2007 roku do maja 2012 roku sekretarz zakładu Socjologii i Psychologii Polityki. Obecnie adiunkt w zakładzie Instytucji Europejskich. Członek Komitetu Organizacyjnego Warsztatów Europejskiego Konsorcjum Nauk Politycznych w 2015 roku.

Zainteresowania badawcze

 • socjologia i psychologia polityki,
 • zachowania wyborcze i postawy polityczne
 • partycypacja polityczna i aktywność obywatelska
 • społeczeństwo obywatelskie: wolontariat i organizacje pozarządowe

Dydaktyka

 • Socjologia/socjologia ogólna
 • Psychology and Sociology of Politics
 • Trzeci sektor
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Translatorium językowe

Ważniejsze publikacje

 • A. Bejma, Women’s participation in the third sector in Poland [w] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (eds.), Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 107-118.
 • A. Bejma, Handel kobietami w Polsce. Prawo i rozwiązania instytucjonalne, [w:] M. Pataj (red.), Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 34-53.
 • A. Bejma, „Trzeci sektor” w demokratycznych i niedemokratycznych reżimach politycznych [w:] J.G. Otto, Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 171-199.
 • A. Bejma, Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych, „Kultura i Edukacja”, Nr 1/ 2014, Toruń 2014, s. 169-191.
 • A. Bejma, Formy aktywności obywatelskiej Polaków, „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne”, 2013, vol. 39, s. 21-35
 • A. Bejma, Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej – nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce, „Studia Politologiczne”, 2013, vol. 29, s. 112-132.
 • A. Bejma, „Wolontariat w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka, ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • A. Bejma, „Bariery, błędy i zakłócenia w procesie komunikowania politycznego”, „Studia Politologiczne” vol. 25, Warszawa 2012, s. 323-336.
 • A. Bejma, P. Wesołowski, Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, vol. 26, s. 81-108.
 • A. Bejma, „Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim”, [w:] A.M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2012, s. 27-45.
 • A. Bejma, „Status prawny wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, e-Politikon nr 1, artykuł dostępny online http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/04/epolitikon-1-2012.pdf, Warszawa 2012, s. 42-56.
 • A. Bejma, „Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej”, „Studia Politologiczne” vol. 18, Warszawa 2010, s. 286-299.

Kontakt

e-mail: a.bejma@uw.edu.pl
 


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego