dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

Politolog oraz socjolog – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Nauk Politycznych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Stypendystka Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytetu w Wilnie, Liechtenstein-Institut w Liechtensteinie, EURAC European Academy w Bolzano, London School of Economics and Political Science oraz SciencePo w Paryżu. Laureatka nagrody Best Student Award Procter&Gamble w 2004 r. oraz stipendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2011-2014. Temat pracy doktorskiej: „Koordynacja polityk wspólnotowych na Litwie, Łotwie i w Estonii“. Od listopada 2009 r. pracownik naukowy Zakładu Instytucji Europejskich INP UW.

Zainteresowania badawcze

 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Koordynacja polityk unijnych na poziomie krajowym
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktami
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Polityka równościowa UE
 • Zarządzanie innowacyjnością

Dydaktyka

 • European Law
 • European Institutions
 • Conflicts in Public Sphere
 • Zarządzanie innowacyjnością
 • Społeczeństwo obywatelskie w państwach poradzieckich

Ważniejsze publikacje:

 • Mieńkowska-Norkiene, Crisis of Solidarity in the European Union—No More Dreams of Europe’s Competitive Advantage?, Economics World, May.-June. 2017, Vol. 5, No. 3, 183-194, doi: 10.17265/2328-7144/2017.03.001
 • Mieńkowska-Norkiene, Solidarity – a forgotten European value or panacea to the EU crises?, Conference Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration ICEI2016, May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republik, s. 631-639
 • Mieńkowska-Norkiene, Poland in the Face of Crises in the European Union, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management, Warsaw 2015, s.81-102
 • Mieńkowska-Norkiene, Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej, Warszawa 2014
 • Mieńkowska-Norkiene, Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE, Przegląd Europejski 2(36) 2015, s. 70-89
 • Mieńkowska-Norkiene, Teoretyczne podstawy badań integracji europejskiej w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych aspektów koordynacji polityki europejskiej, e-Politikon 14/2015, s.51-85
 • Mieńkowska-Norkienė, Efficiency of Coordination of European Policies at Domestic Level – Challenging Polish Coordination System, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 143, Elsevier 14 august 2014, s.867-871
 • Mieńkowska-Norkiene, End of the Multi-level governance concept in the EU research?, w: A. Rothert (red.), The Processes of Transnational Governance, Warszawa 2014, s.65-85,
 • Mieńkowska-Norkiene, Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji, Studia Politologiczne 27/2013, s. 55-74, ISSN 1731-2299
 • Mieńkowska-Norkiene, Limited Role of the Council Presidency after Lisbon – Much Ado about Nothing?, Yearbook of Polish European Studies 15/2012, s.43-60 (artykuł w języku angielskim), ISSN 1428-1503
 • Mieńkowska-Norkiene, A. Wróblewska, A. Zięba, P. Kapłański, P. Zarzycki, Application of Semantic Knowledge Management System in Specific Areas of Polish Public Administration, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 29/2013, s.353-368
 • Mieńkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009
 • Mieńkowska-Norkiene, Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 1/2010
 • Mieńkowska-Norkiene, E. Kavoliunaite, Lithuania, w: W. Gagatek, The 2009 Elections to the European Parliament Country Reports, E-book EU Profiler 2010
 • Mieńkowska, Przygotowanie polskiej administracji do współpracy z Komisją Europejską w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie instytucjonalnym UE-zagadnienia legitymizacyjne, Warszawa 2007
 • Mieńkowska, Europejska Polityka Rozwoju: struktura, strategie i ewaluacja na przykładzie pomocy żywnościowej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Europejski 1 (2) 2007
 • Mieńkowska, Litwa, Łotwa i Estonia w procesie „zrastania się” Europy w: A Skrzypek (red.), Zrastanie się Europy Wschodnie rubieże Unii Europejskiej, Warszawa 2006
 • Mieńkowska, Suwerenność i interesy narodowe w Unii Europejskiej w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, Warszawa 2007


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego