dr Daniel Mider

Daniel Mider (ur. 1976), absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2003, studia ukończone z wyróżnieniem), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008, summa cum laude). Adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii INP UW, kierownik Pracowni Metodologii Badań Politologicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują informatykę społeczną, metodologię badań społecznych oraz analizę danych ilościowych i jakościowych. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikowany informatyk śledczy. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor nagrodzonej przez Rektora UW monografii Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne oraz współautor (wraz z J. Błuszkowskim) również nagrodzonej Demokracji późnej nowoczesności (2012). Autor licznych publikacji z zakresu socjologii Internetu, metodologii badań oraz teorii demokracji. Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013).

Zainteresowania badawcze

 • metodologia badań społecznych
 • socjologia Internetu
 • analiza danych (ilościowych i jakościowych)
 • teoria demokracji
 • technologie informacyjne

Dydaktyka

 • Socjologia
 • Społeczeństwo polskie: historia i współczesność
 • Metody i techniki badań życia politycznego
 • Metodologia politologii
 • Marketing w Internecie
 • Statystyka i demografia
 • Niekonwencjonalne formy partycypacji politycznej
 • Infobrokering polityczny
 • Internet i polityka
 • Technologie informacyjne
 • Badania w Internecie

Ważniejsze publikacje

Publikacje zwarte (jako autor, współautor lub redaktor naukowy)

 • D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008, ss. 468.
 • D. Mider, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie w wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2012, ss. 276.
 • J. Błuszkowski, D. Mider, Demokracja późnej nowoczesności, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012, ss. 512.
 • Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, J. Garlicki, D. Mider (red. nauk.), „Studia Politologiczne”, t. 26, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012.
 • D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne
 • wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013.
 • Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.),  ACAD, Warszawa 2013.

Artykuły

 • D. Mider, Alternatywneformypartycypacjipolitycznejnaprzykładzierosyjskichpomarańczowych, [w:] Wspólnotapolitycznawdobieglobalizacji.Międzyjednościąaróżnorodnością, K. Maryl, M.B. Mojski, K. Romaniuk (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2003, s. 150-168.
 • D. Mider, Koncepcjepartycypacjipolitycznej, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne”, 2006, 1 (6), s. 160-174.
 • D. Mider, Analizapojęciapartycypacjipolitycznej, „Rocznik Nauk Politycznych”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2006, 9, s.189-205.
 • Ł. Błuszkowski, D. Mider, Wywiadjakometodabadawcza, [w:] Doktoranciometodologiiwnaukachekonomicznych, K. Kuciński (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 199-216.
 • D. Mider, Partycypacjapolitycznaalegitymizacjasystemupolitycznego, „Studia Politologiczne”, 2010, t. 18, s. 11-37.
 • D. Mider, GłosowanieprzezInternetademokracja,„Studia Politologiczne”, 2011, t. 20, s. 222-267.
 • D. Mider, Analizaprzebieguprezydenckiejkampaniiwyborczej2010rokuwUsenecie(grupapl.soc.polityka), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, s. 202-238.
 • D. Mider, A Marcinkowska, PrzemocwkulturzepolitycznejpolskiegoInternetu, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, s. 239-296. 
 • J. Błuszkowski, D. Mider, Konsolidacjapolskiejdemokracji(tezyprojektubadawczego), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 22, s. 28-53.
 • D. Mider, O. Borówka, Internetmediumcenzuryczywolnościsłowa?,„Studia Politologiczne”, 2012, t. 25, s. 141-176.
 • J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym z wyborcami, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 25, s. 177-209.
 •  A. Chibowska, J. Garlicki, D. Mider, Sojusz Lewicy Demokratycznej – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 193-231.
 • D. Mider, A. Marcinkowska, Polskie Stronnictwo Ludowe – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 145-192.
 • A. Marcinkowska, D. Mider, Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 246-318.
 • D. Mider, Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 41-80.
 • D. Mider, The anatomy of violence: A study of the literature, „Aggression and Violent  Behavior”, 2013, 18 (6), s. 702–708.
 • D. Mider, Problem klasyfikacji metod badań społecznych w Internecie, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013, s. 21-56.
 • D. Mider, Ewaluacja wybranych metod badań społecznych w Internecie, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.),  ACAD, Warszawa 2013, s. 57-95.
 • D. Mider, Cyfrowy Panoptykon. Internet jako narzędzie nadzoru informacyjnego Państwa nad społeczeństwem, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Społeczeństwo, ekonomia, prawo, K. Wilczyńska, K. Adamek (red. nauk.), Instytut Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań 2013, s. 79-106.
 • D. Mider, Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie, „Przegląd Politologiczny”, 2013, 2, s. 23-34.
 • D. Mider, Funkcje przemocy politycznej, „Społeczeństwo i Polityka”, 2013, 2 (35), s. 171-186.
 • D. Mider, Istota i funkcje przemocy politycznej, „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa”, 2013, 3 (69), s. 331-352.

Rozdziały w książkach

 • D. Mider, Przemoc w polityce: istota, uwarunkowania, konsekwencje [w:] Studia i szkice z socjologii polityki, M. Chałubiński, J. Szczupaczyński (red. nauk.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2013.
 • J. Garlicki, D. Mider, Chapter 10. The use of new media in election campaigns in Poland, [w:] Political Communication in the Era of New Technologies, B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s. 165-187.

Recenzje

 • D. Mider, A. Marcinkowska, JanetButtolph-Johnson,HenryT.Reynolds,JasonD.Mycoff,Metodybadawczewnaukachpolitycznych,„Studia Politologiczne”, 2011, t. 20.
 • D. Mider, TimRapley,Analizakonwersacji,dyskursuidokumentów,„Studia Politologiczne”, 2011, t. 21.
 • D. Mider, Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 24.
 • D. Mider, Piotr Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26.

Inne naukowe

 • D. Mider, A. Maksimowicz, Wstęp, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013.
 • D. Mider, Ł. Błuszkowski, Aneks 1.2. Metodologia, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, M. Kruk (red. nauk.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 435-438.
 • D. Mider, Wstęp, „Studia Politologiczne”, Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, 2012, t. 26.
 • D. Mider, Aneks I. Badanie kultury politycznej elit w Internecie – nota metodologiczna, „Studia Politologiczne”, Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, 2012, t. 26, s. 319-330.
 • D. Mider, Klasyfikacja kanałów internetowej komunikacji (aneks metodologiczny), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, s. 305-309.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego