prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1974). Od 1975 roku związany z Instytutem Nauk Politycznych, najpierw jako doktorant, później jako jego pracownik. W 1978 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy poświęconej polskiemu socjalizmowi utopijnemu. W początkowym okresie w swych badaniach koncentrował o uwagę na  problematyce polskiej myśli politycznej – w 1983 roku, na podstawie rozprawy Ujarzmienie rozumu politycznego. Polityczne horyzonty krakowskiej szkoły historycznej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Stopniowo jego zainteresowania przesuwały się w stronę zagadnień związanych z tradycją liberalną, myślą Oświecenia i  amerykańską tradycją polityczną. W polu uwagi znajdą się również zagadnienia pojawiające się na pograniczu myśli politycznej i antropologii kulturowej (praca Mit i spektakl władzy). Problematyki amerykańskiej dotyczyły trzy ważne monografie (Ameryka. Alfabet nadziei, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki). Prace te rozwijały w konsekwentny sposób program badań osadzonych w tradycjach heremenutyki, wysuwających  na plan pierwszy ideę rozumienia.
 
W 1991 Stanisław Filipowicz uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2007 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, w 2013 członkiem rzeczywistym. Od 2011 roku pełni obowiązki dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN oraz członka Prezydium PAN. W ostatni okresie jego badania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce kryzysu demokracji i erozji oświeceniowych modeli racjonalności politycznej. Jest autorem 9 monografii naukowych i podręcznika Historia myśli polityczno-prawnej. Wypromował 10 doktorów.
 
Członek Komitetu Nauk Politycznych. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych. Obecnie Kierownik Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych INP.

Zainteresowania badawcze

 • historia myśli politycznej
 • filozofia polityki
 • oświeceniowe modele racjonalności i kryzys późnej nowoczesności
 • teorie demokracji
 • hermeneutyka i wiedza o polityce

Dydaktyka

 • historia myśli politycznej
 • historia polskiej myśli politycznej
 • demokracja - koncepcje, interpretacje

Ważniejsze publikacje

 • Stanisław Filipowicz, Ujarzmienie rozumu politycznego: polityczne horyzonty krakowskiej szkoły historycznej, Warszawa: UW, 1984.
 • Stanisław Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 • Stanisław Filipowicz, Ameryka, alfabet nadziei, Warszawa: PAN, ISP, 1991.
 • Stanisław Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy : rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1992.
 • Stanisław Filipowicz, O demokracji bez złudzeń i sentymentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
 • Stanisław Filipowicz, Adam Mielczarek, Krzysztof Pieliński [oprac.] Historia idei politycznych: wybór tekstów. T. 1, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1995.
 • Stanisław Filipowicz, Nina Gładziuk, Sławomir Józefowicz, Republika: rozważania o przemianach archetypu, Warszawa : ISP PAN, 1995.
 • Stanisław Filipowicz, Pochwała rozumu i cnoty - republikańskie credo Ameryki, Kraków: Znak ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1997.
 • Stanisław Filipowicz (oprac.), Historia idei politycznych: wybór tekstów. T. 2, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998.
 • Stanisław Filipowicz, Twarz i maska, Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 1998.
 • Stanisław Filipowicz (red.), Historia i geopolityka: Rosja na progu XXI stulecia, Warszawa: Elipsa, 2000.
 • Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk: Arche, 2001.
 • Stanisław Filipowicz, Sławomir Józefowicz, Piotr Perczyński, Demokracja: rządy rozumu czy polityczna poprawność?, Warszawa: Fundacja Politeja, 2001.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego