prof. dr hab. Jan Garlicki

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki INP UW  oraz  Pracowni Marketingu i Komunikowania Politycznego w Instytucie Nauk Politycznych UW.

Absolwent WDiNP (1981) praca magisterska: Kształtowanie elity władzy na przykładzie kampanii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Doktor nauk politycznych (1988) na podstawie rozprawy: Kultura polityczna – studium teoretyczno-empiryczne). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1996) na podstawie książki: Społeczeństwo przyszłości. Tytuł profesora nauk humanistycznych (2008). Stanowisko profesora zwyczajnego (2015).

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1987); Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (od 1989);  członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (1994), prezes PTBRiO (1999 - 2003) i członek honorowy (od 2004);  Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami działającego na Uniwersytecie Warszawskim, członek Kapituły (2012) przyznającej nagrody im. Pawła Stępki za prace doktorskie i publikacje dotyczące mediów elektronicznych, powołanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Autor licznych publikacji naukowych, a także publicystycznych. Wydał łącznie 75 prac naukowych, których jest autorem, współautorem lub redaktorem;  25 książek i publikacji zwartych, rozdziały w podręcznikach oraz dziesiątki rozdziałów lub części książek i innych wydawnictw naukowych. Autor, współautor, kierownik licznych ilościowych i jakościowych empirycznych projektów badawczych.

Zainteresowania badawcze

 • socjologia polityki
 • problematyka kultury politycznej
 • partycypacja polityczna
 • przemiany świadomości politycznej Polaków
 • wpływ transformacji systemowej na świadomość
 • postawy i zachowania młodzieży
 • marketing polityczny i wyborczy

Dydaktyka

 • Socjologia Polityki
 • Socjologia i Polityka
 • Socjologia Ogólna
 • Metodologia Politologii
 • Metodologia Badań Politologicznych
 • Metody i Techniki Badania Życia Społecznego
 • Metody badania preferencji politycznych Polaków
 • Zarządzanie i Planowanie Marketingowe
 • Badania Marketingowe
 • Badania Rynku
 • Kultura polityczna
 • Niekonwencjonalne formy partycypacji politycznej

Ważniejsze publikacje

Publikacje zwarte (jako autor, współautor lub redaktor naukowy)

  • J. Garlicki, Społeczne problemy środowiska akademickiego. Warunki materialne bytu i aspiracje studentów, AlmaPress, Warszawa 1986, ss. 167.
  • J. Garlicki, Społeczne problemy środowiska akademickiego. Kultura polityczna i światopogląd studentów, AlmaPress, Warszawa 1986, ss. 168.
  • J. Garlicki, Społeczne problemy środowiska akademickiego. Szkoła wyższa a wychowanie, AlmaPress, Warszawa 1987, ss. 94.
  • J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studenckiej. Studium teoretyczno-empiryczne, Centralny Ośrodek Metodyczny SNP, Warszawa 1988, ss. 425.
  • J. Garlicki, Warunki życia młodzieży studenckiej, Ośrodek Badań Społecznych Sp. z o.o., Warszawa 1989, ss. 109.
  • J. Garlicki, Absolwenci szkół wyższych, Ośrodek Badań Społecznych Sp. z o.o., Warszawa 1990, ss. 185.
  • J. Garlicki, Józef Niżnik, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Krystyna Wróblewska-Pawlak, Postrzeganie Europy, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991, ss. 99.
  • J. Garlicki Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991, ss. 323.
  • J. Garlicki, Jan Błuszkowski, Metody badań marketingowych, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1992, ss. 80.
  • J. Błuszkowski, J. Garlicki, Ekonomiczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce, Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993, ss. 98.
  • J. Błuszkowski, J. Garlicki, Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce, Opracowanie z badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993, ss. 102.
  • J. Garlicki, Społeczeństwo Przyszłości. Reformy systemowe i perspektywy kraju świadomości młodego pokolenia Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995, ss. 217.
  • J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1996, ss.119.
  • Jan Błuszkowski, J. Garlicki, Opinia publiczna o inwestycjach zagranicznych w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 1996, ss. 165.
  • J. Garlicki, Youth and Political Changes in Contemporary World, D.W. „Elipsa”, Warsaw 1998, ss. 319.
  • J. Garlicki, Młodzież a zmiany polityczne we współczesnym świecie, "Studia Politologiczne", vol. 3/1998, D. W. „Elipsa”, Warszawa 1998, ss. 276.
  • J. Garlicki, Artur Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, ss. 213.
  • J. Garlicki,   Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 491.
  • J. Garlicki (red.), Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2007, t. 11, ss. 196.
  • J. Garlicki (red.), Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2010, t. 16, ss. 236.
  • J. Garlicki (red.), Kultura polityczna internautów w Polsce, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2011, t. 21, ss. 340.
  • J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 24, ss. 234.
  • J. Garlicki, D. Mider (red.), Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 26, ss. 354.
  • B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the   Era of New Technologies, Peter Lang GmbH, 2013, ss. 285.
  • J. Garlicki (red.), Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, ss. 299.

Podręczniki i skrypty

  • J. Garlicki, O systemie politycznym, [w:] Socjologia polska, Z. Krawczyk, Centralny Ośrodek Metodyczny SNP, Warszawa 1990, ss. 28.
  • J. Garlicki, System polityczny, [w:] Socjologia w Polsce, Z. Krawczyk i K. Z. Sowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, ss. 24.
  • J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 2010, ss.  21.

Artykuły w czasopismach naukowych i książkach

  • A. Dragan, J. Garlicki, Uwarunkowania społecznej i politycznej aktywności w środowisku akademickim, „Dydaktyka Szkoły Wyższej”, 1984,  nr 3/84.
  • J. Garlicki, Środowisko studenckie: problemy, poglądy, postawy, „Polska Młodzież”, 1986, nr 2.
  • J. Garlicki, Młodzież studencka: aspiracje, wartości, aktywność, „Przegląd Socjologiczny”, 1988, vol. 38.
  • J. Garlicki, Świadomość i zachowania polityczne, „Studia Nauk Politycznych”, 1988,  nr 5.
  • J. Garlicki Kultura polityczna a socjalizacja młodzieży studenckiej, „Studia Socjologiczne”, 1989, nr 4/1989.
  • J. Garlicki, The Political Culture of Polish Students in the Eighties, Politics and the Individual, „International Journal of Political Socialization and Political Psychology”, 1993, vol. 3, no. 1.
  • J. Garlicki, Dynamika rynku badań marketingowych, „Katalog Agencji Badawczych” nr 5,  Nowe Życie Gospodarcze, 2000, kwiecień.
  • J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Potencjał w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, „Bank”, 2001, nr 6.
  • J. Garlicki, Diagnoza sytuacji na rynku badań marketingowych w Polsce, „Katalog Agencji Badawczych nr 6 Nowe Życie Gospodarcze”, 2001, kwiecień.
  • J. Garlicki,  Diagnoza stanu rynku badań marketingowych w Polsce, „Katalog Agencji Badawczych Brief” , 2002, lipiec.
  • J. Garlicki, Pluralizm młodzieży – świadomość i postawy polityczne, „Przegląd Humanistyczny”, 2002,  nr 4/2002.
  • J. Garlicki, Rynek badań marketingowych w Polsce, „Katalog Agencji Badawczych Brief” , 2003, lipiec.
  • J. Garlicki, Społeczne determinanty zmian w postrzeganiu demokracji w trakcie transformacji systemu w Polsce, „Studia Politologiczne”, 2007, t. 11, s.11-41.
  • J. Garlicki, Komunikowanie polityczne - od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2010, t.16, s. 26-45.
  • J. Garlicki, Kultura polityczna polskich Internautów, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, s. 13-50.
  • J. Garlicki, Kultura polityczna polskich Internautów, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, s. 13-50.
  • Chibowska, J. Garlicki, D. Mider, Sojusz Lewicy Demokratycznej – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 193-231.  
  • J. Garlicki, Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, s. 15-40.
  • J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 25, s. 117-150.
  • J. Garlicki, Między marketingiem politycznym, a komunikowaniem politycznym – wprowadzenie, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 24, s. 9-20.
  • J. Garlicki, Politiczeskaja kultura polskogo obszczestwa, „Studia Politologiczne”, Polskaja politika posle pierioda transformacyi, 2013, t. 30, s. 68-94. 
  • J. Garlicki, Political Culture of Polish Society, „Studia Politologiczne”, 2014, t. 31, s. 64-88.

Rozdziały w książkach

 • J. Garlicki,  Społeczna i polityczna aktywność studentów, w: Studenci w świetle badań socjologicznych, Z. Krawczyk (red.), Centralny Ośrodek Metodyczny SNP, Warszawa 1986.
 • J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studiującej, [w:] Społeczne problemy środowiska akademickiego, AlmaPress, Warszawa 1986, część 1.
 • J. Garlicki, Opinie studentów o systemie politycznym, w: Młodzież w świetle badań socjologicznych, Z. Krawczyk (red.) G. Morys-Gieorgica (red.), Centralny Ośrodek Metodyczny SNP, Warszawa 1987.
 • J. Garlicki,  Świadomość a niebezpieczeństwo "eksplozji", „Polska Młodzież”, 1987, nr ¾ (5-6).
 • J. Garlicki, Młodzież studencka w polityce – studium porównawcze, [w:] Społeczne problemy środowiska akademickiego, AlmaPress, Warszawa 1987, tom I.
 • J. Garlicki,  The Aspirations and Representation of Students' Interests in 1988, [w:] Social Problems of Young Generation in Poland in the '80s, Warsaw University Press, Warsaw 1990.
 • J. Garlicki, Młodzież w perspektywie globalnej i w badaniach polskich, [w:] Pokolenie przełomu. Młodzieżowe kultury świata: Jedność i różnorodność, J. Kuczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
 • J. Garlicki,  Popyt na literaturę popularnonaukową i encyklopedyczną w Polsce, Opracowanie na podstawie badań na zlecenie Wydawnictwa BGW, Warszawa 1992.
 • J. Garlicki, Models of Political System and Values desired by Young People, ss. 9, I Attitudes towards Pluralism, [w:] Political Consciousness and Civic Education during the Transformation of the System, R. Holly /ed./, Institute of Political Studies of Polish Academy of Sciences, Warsaw 1994.
 • J. Garlicki, Postawy polskiej młodzieży wobec pluralizmu, [w:] Wartości polityczne w świadomości polskiej młodzieży, R. Holly (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.
 • J. Garlicki, F. Ryszka, Historical Consciousness of Polish Teenagers: The European Challenges,  in: Youth and History. A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolscents, M. Angvik, B. von Borries /eds./, Hamburg 1997: Edition Koerber-Stiftung, vol. A.
 • J. Garlicki (red.), Świadomość młodzieży a reformy systemu politycznego i gospodarczego w Polsce, [w:] Młodzież a zmiany polityczne we współczesnym świecie, D. W. „Elipsa”, Warszawa 1998, vol. 3/1998.
 • J. Garlicki(ed.), The Consciousness of Young People and the Reforms of the Political and Economical System in Poland, [in:] Youth and Political Changes in Contemporary World, D. W. „Elipsa”, Warsaw 1998.
 • J. Garlicki, Die politische Kultur in der polnischen Gesellschaft, [w:] Das politische System Polens, Hrsg. S. Sulowski, K. A. Wojtaszczyk, D. W. „Elipsa”, Warszawa 2001.
 • J. Garlicki,  Market and Opinion Research in Poland, [w:] Planung & Analyse. Zeitschrift fur Marktforschung und Marketing, Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main, 2003.
 • J. Garlicki, Tożsamość europejska Polaków i Niemców oraz poziom akceptacji procesów integracji Europy, [w:] Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie, K. Koseła (red.), B. Jonda (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • J. Garlicki, The Political Culture of Polish Society, [w:]  The Political System of Poland, S. Sulowski (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2007, s. 170-181.
 • J. Garlicki, Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego, [w:] Dylematy polskiej transformacji, J. Błuszkowski (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2007, s. 155-174.
 • J. Garlicki, Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego, [w:] Dylematy polskiej transformacji, J. Błuszkowski (red. nauk.),  Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008, wyd. II, s. 197-218.
 • J. Garlicki, Opinia społeczna na temat wprowadzenia w Polsce euro, [w:] Polska na drodze do euro, A. Sroka, K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 285-302.
 • J. Garlicki, Traditions and Dynamics In the Political Culture of Polish Society, [w:] Dilemmas of Polish Transformation, J. Błuszkowski, S. Sulowski (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2010, s. 147-167.
 • J. Garlicki, Proces demokratyzacji w Polsce a społeczna akceptacja demokracji i zadowolenie z jej funkcjonowania, [w:] Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja. E. Nowak, R. Riedel (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 87-106.
 • J. Garlicki, D. Mider, The use of new media in election campaigns in Poland, [w:] Political Communication in the Era of New Technologies, B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Mein, 2013, s. 165-187.
 • B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki, How the new technologies change political communication, [w:] Political Communication in the Era of New Technologies, B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), 2013,  s. 11-27.
 • J. Garlicki, Legitymizacja systemu politycznego – poziomy, płaszczyzny, dylematy, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2014, s. 15-36.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego