prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

Profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany w zakresie nauk politycznych. Studia wyższe odbył w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach studiów indywidualnych uczęszczał też na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Instytucie Socjologii UW. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978).

Specjalizuje się w zakresie współczesnych systemów politycznych
i administracyjnych, relacji między polityką i administracją oraz instytucjonalnych, proceduralnych i kadrowych problemów jakości decydowania w instytucjach władzy i administracji w Polsce i innych państwach europejskich. Koncentruje się na zagadnieniach decydowania politycznego i publicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa.

W Instytucie Nauk Politycznych pracuje od 1978 r. (od 2005 jako profesor). Od 2004 r. jest kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu. Kierował Katedrą Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Przez ponad dziesięć lat był aktywny w administracji rządowej, m.in. jako sekretarz Komitetu Rady Ministrów (1993-1994), sekretarz Rady Ministrów (1995-1996), szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1997), główny doradca Prezesa Rady Ministrów (2001-2005), konsultant OECD w Paryżu (1996-1997), przedstawiciel Polski na Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej, członek Rady Służby Cywilnej (1999-2006).

Autor ponad stu publikacji, w tym kilkunastu monografii, na temat rządzenia i administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, decydowania publicznego i strategii bezpieczeństwa. Jego publikacje ukazały się też w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Mają one częste cytowania i znalazły się w lekturze zalecanej w licznych uczelniach. Dotyczy to przede wszystkim takich monografii autorskich, jak: Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji (2002), Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej (2006), Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej (2007), Rządzenie w świecie megazmian. Studium politologiczne (2009), Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej (2011),  Polska polityczna 2012/2013. Sfera publiczna jako środowisko decydowania politycznego (2014), Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce (2015). Był kierownikiem licznych projektów badawczych, w tym projektu z udziałem ponad stu badaczy, dotyczącego modernizacji Policji, zleconego w trybie konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wypromował kilku doktorów oraz ponad dwustu magistrów. Był recenzentem w kilkudziesięciu postępowaniach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Prowadzi wykłady w zakresie: administracji publicznej, decydowania politycznego, sfery publicznej, strategii bezpieczeństwa, administracji bezpieczeństwa wewnętrznego. Zajęcia te, jak wynika z zebranych ocen, są dobrze przyjmowane przez studentów i doktorantów.

Uczestnik licznych konferencji, sympozjów oraz sesji naukowych, na których wygłasza często główne referaty. Autor wielu ekspertyz, w tym także dla potrzeb OECD.

Zainteresowania badawcze

 • systemy polityczne i administracyjne państw Unii Europejskiej
 • procesy decyzyjne w instytucjach władzy i administracji państw współczesnych
 • europeizacja, jakość i modernizacja administracji publicznej
 • relacje między polityką i administracją
 • problemy kadr administracji publicznej
 • decydowanie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Dydaktyka:

 • Administracja publiczna
 • Systemy administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej
 • Administracja publiczna w integracji europejskiej
 • Decydowanie polityczne
 • Strategia i decydowanie w bezpieczeństwie wewnętrznym
 • Informacja publiczna

Ważniejsze publikacje

 • Grzegorz Rydlewski, Beata Górowska (wybór i oprac.), Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce: zbiór przepisów i dokumentów, Warszawa: UW, 1992.
 • Grzegorz Rydlewski, Samorząd terytorialny i administracja rządowa: gmina, powiat, województwo: akty prawne, wyjaśnienia, indeksy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 1999.
 • Grzegorz Rydlewski, Rządzenie koalicyjne w Polsce: (bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych), Warszawa: Elipsa, 2000.
 • Grzegorz Rydlewski, Służba cywilna w Polsce: przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2001.
 • Grzegorz Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w Polsce: (studium politologiczne okresu transformacji), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2002.
 • Grzegorz Rydlewski, O skutecznym działaniu w polityce: dziesięć przykazań nie tylko dla ludzi polityki, Warszawa: Elipsa, 2004.
 • Jakość rządzenia – przesłanki i uwarunkowania (Kontekst administracji publicznej w Polsce), [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok: wyd. Libra, 2004.
 • Integracja europejska jako wyzwanie dla administracji publicznej w Polsce, [w:] Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Bydgoszcz-Warszawa, 2004.
 • Wyzwania wobec polskiego systemu politycznego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Ustrojowo-polityczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, red. K. Karbowska, A. Wnukowska, Pułtusk: wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2004.
 • Europeizacja administracji publicznej w Polsce, [w:] Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, red. T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, M. Małecki,  Warszawa: wyd. Fundacja „POLITEJA”2004.
 • Grzegorz Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium politologiczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.
 • Rząd Marka Belki, [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006.
 • Koalicje a system decyzyjny w praktyce działania Rady Ministrów i administracji rządowej,[w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2006.
 • Grzegorz Rydlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007.
 • Problemy europeizacji administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa: wyd. PWN, 2008.
 • Z prakseologii działań w przestrzeni publicznej: kilka tez o istocie, źródłach oraz mechanizmach błędów i porażek w rządzeniu, [w:] Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 • Government: status, powers, composition, organization and procedures od work, control mechanism and responsibilities, [w:] The Political System of Poland, ed. S. Sulowski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
 • Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Die Polonische Regierung: ihre Rolle, ihre Kompetenzen, ihre Zusammensetzung, die Prinzipien ihrer Konstituierung und ihrer Tätigkeit, Kontroll – und Sanktionsmechanismen, [w:] Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, hrsg. S. Sulowski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Grzegorz Rydlewski, Rządzenie w świecie megazmian (studium politologiczne), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
 • Organizacja przestrzeni publicznej w najmniejszych państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, red. D. Popławski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
 • Lewica w rządach i rządzeniu w III RP, [w:] Lewica w praktyce rządzenia. Problemy wybrane, red. D. Waniek, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Unia Europejska jako wyzwanie dla procesów decyzyjnych w przestrzeni publicznej państw członkowskich, artykuł konferencyjny, [w:] Unia Europejska jako wyzwanie dla procesów decyzyjnych w przestrzeni publicznej państw członkowskich, red. J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
 • Decydowanie w przestrzeni publicznej, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011
 • Prakseologia decydowania publicznego, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 • Decydowanie rządowe, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 • Decydowanie w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 • Kategoria demokratycznego państwa prawa jako problem politologiczny w perspektywie przeobrażeń sfery publicznej, [w:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, red. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.
 • Kilka tez w sprawie zarysu nowego modelu (paradygmatu) rządzenia, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii,  red. R.M. Czarny, K. Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 • Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne, [w:] G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat, Udzielanie informacji przez administrację publiczną; teoria i praktyka, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
 • Dostęp do informacji w administracji publicznej jako przedmiot międzynarodowych regulacji normatywnych oraz systemów normatywnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat, Udzielanie informacji przez administrację publiczną; teoria i praktyka, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
 • La gestion du changement – la réforme du centre de gouvernement, [w:] La gestion du changement – dans l’administration publique, red. J. Czaputowicz, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i ENA, 2012.
 • Polska administracja w okresie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (próba wstępnej ewaluacji ex post, [w:] Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, red. C. Żołędowski, Warszawa:  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012.
 • Przyczynek do rozważań o stanie i metodach badań aktywności podmiotów władzy i administracji publicznej na przykładzie dobrego rządzenia potraktowanego jako polityka publiczna, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, tom 1, Toruń:  Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
 • Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu rządzenia, (w:) Konstytucja. Wybory. Partie, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013.
 • Modernizacja Policji, red. i oprac., Warszawa:  Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, 2013.
 • Polska polityczna 2012/2013. Sfera publiczna jako środowisko decydowania politycznego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.
 • Uwarunkowania i kierunki zmian w systemie instytucjonalnym bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.
 • Administracja publiczna w planowaniu operacyjnym. Perspektywa strategii wzmocnienia skuteczności, efektywności i spójności rozwiązań w warunkach dynamiki wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, [w:] Projektowanie planowania operacyjnego w administracji publicznej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, red. K. Meszyński, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2014.
 • Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa,  2015.
 • Megasystem Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek w serii "Securitas et Societas", 2017.
 • Coś więcej niż spór o model rządzenia, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.
 • Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego