doc. dr Bohdan Kaczmarek

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem 1979). Doktor nauk humanistycznych (1988). Pracownik Instytutu od 1979 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Członek Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

W przeszłości aktywnie działał politycznie i społecznie. Był m.in. przewodniczącym Rady Okręgowej SZSP w Warszawie w latach 1980-1982, kierował Wydziałem Młodzieży  i Organizacji Społecznych KC PZPR na przełomie lat 1989/90, był członkiem założycielem SdRP i członkiem jej władz krajowych. Był członkiem Rady Programowej Centrum Politycznych Analiz kierowanego przez prof. Janusza Reykowskiego i Komitetu Programowego lewicowego dwumiesięcznika idei „Forum Klubowe”.

Poza aktywnością naukową i polityczną ma doświadczenia z zakresu zarządzania. Kierował   Międzynarodową Szkołą Menedżerów w latach 1991 – 1999, był członkiem  Rady Nadzorczej KGHM „Polska Miedź” S.A. w latach 1994-1998 i 2001-2004 (przewodniczący Rady),  członkiem Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki  Inwestycyjnej (1997-1999). Prowadzi działalność ekspercką i doradczą w zakresie problemów organizacji i zarządzania oraz analizy procesów politycznych, w tym na użytek struktur państwowych i partyjnych, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, władzy i kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą. Redagował kilkadziesiąt publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu organizacji i zarządzania, był autorem koncepcji i kierował realizacją kilku projektów finansowanych ze środków europejskim w ramach programu PHARE. Był inicjatorem i kierował ogólnopolskim przedsięwzięciem naukowym w obszarze poszukiwań alternatywnych interpretacji polityki pod nazwą „Metafory polityki”, aktywnie bierze udział w życiu naukowym środowiska politologicznego w Polsce.

Zainteresowania badawcze

 • socjologia i teoria polityki
 • socjologia władzy
 • socjologia i teoria organizacji
 • teoria rozwoju społecznego
 • strukturalne przesłanki monopolizacji władzy
 • mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej
 • refleksja metaparadygmatyczna w naukach społecznych
 • perspektywa krytyczna w badaniach polityki
 • wzajemne interferencje nauk o polityce i nauk o organizacji

Dydaktyka

 • socjologia organizacji
 • socjologia władzy
 • metafory polityki
 • podstawy zarządzania
 • teoria polityki
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie strategiczne
 • strategie polityczne
 • analiza ryzyka politycznego

Ważniejsze publikacje

 • Spór o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym kraju (argumenty Trockiego, Stalina, ujęcie leninowski), Warszawa 1988
 • Rozpad realnego socjalizmu a interesy warstwy zarządzającej, „Dziś” 1991, nr 2
 • Kilka uwag w sprawie interpretacji polityki, w: „Pokolenia Kultura Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego”, Warszawa 1999
 • Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, w: T. Bodio /red./ Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne”, 2001, nr 5
 • Polityka jako proces artykulacji interesów, w: „Metafory polityki”, Warszawa 2001
 • Politics and Power, Polish Political Science Yearbook 2001
 • Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001
 • Wartości w polityce a problem definiowania znaczeń i przemocy symbolicznej, w: E.M.Marciniak, T.Mołdawa, K.A.Wojtaszczyk Etyka i polityka, Warszawa 2001
 • Polityka jako proces organizacji życia społecznego oraz Polityka – problem władzy czy problem własności, w:”Metafory polityki 2”, Warszawa 2003
 • Własność jako przesłanka władzy, w: „Metafory polityki 2, Warszawa 2003
 • Polityka a władza. Kryzys paradygmatu?, w: T. Klementewicz /red./ Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, Studia Politologiczne, 2004, nr 8
 • Kultura polityczna a kultura organizacyjna, Rocznik Nauk Politycznych WSH Pułtusk, 2005
 • Postkomunizm jako polityka, w: „Metafory polityki 3”, Warszawa 2005
 • Redakcja naukowa Metafor polityki, Warszawa 2001, Metafor polityki 2, Warszawa 2003, Metafor polityki 3, Warszawa 2005, Metafor polityki 4, Warszawa 2013
 • O paradoksalnej potrzebie silnego państwa polskiego, w: M. Karwat „Paradoksy polityki”, Warszawa 2006
 • W poszukiwaniu sił motorycznych i hegemona transformacji – kilka roboczych spostrzeżeń, w: J. Błuszkowski /red./ Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008
 • Wartości i interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, Studia Politologiczne, INP UW, vol. 14, Warszawa 2009
 • „Politologia organizacji”? „Organizatologia” polityki? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, Studia Politologiczne, INP UW, 2010
 • Zarządzanie jako metafora polityki, w: Metafory polityki 4, Warszawa 2013
 • Leksykon pojęć politycznych pod red. Mirosława Karwata i Jacka Ziółkowskiego – autor wielu haseł
 • Redakcja naukowa wraz z Mirosławem Karwatem Polityczność i polityka w refleksji teriopolitycznej, Studia Politologiczne vol. 37, Warszawa 2015

Kontakt

www: www.kaczmarek.edu.pl e-mail: bohdan@kaczmarek.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego