dr hab. Jerzy Szczupaczyński

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Doktor nauk humanistycznych (1985). Pracownik Instytutu 1979 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma nauk społecznych „Colloquia Communia”.

Zainteresowania badawcze

 • transformacje demokratyczne w świecie w perspektywie porównawczej
 • teoria organizacji i zarządzania

Dydaktyka

 • Socjologia Stosunków Politycznych
 • Socjologia Organizacji
 • Metody i Techniki Badań Społecznych w Ujęciu Praktycznym
 • Elity i Demokracja

Ważniejsze publikacje

 • Jerzy Szczupaczyński, Bronisław Gołębiowski (wybór i oprac.), Socjologia polityki: wybór tekstów pomocniczych do konwersatorium, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych WDiNP UW, 1993.
 • Jerzy Szczupaczyński (wybór i oprac.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa: Agencja Scholar, 1993.
 • Jerzy Szczupaczyński (wybór i oprac.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii i polityki, Warszawa: Scholar, 1995.
 • Jerzy Szczupaczyński, Elity władzy i demokratyczna konsolidacja, [w:] Tadeusz Klementewicz (red.), Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, Warszawa 1996.
 • Jerzy Szczupaczyński, Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1996.
 • Jerzy Szczupaczyński, Organizacyjne strategie zarządzania potencjałem społecznym, [w:] „Zarządzanie Edukacja” 1997, nr 1.
 • Jerzy Szczupaczyński (wybór i oprac.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii i polityki. 2, Warszawa: Scholar, 1998.
 • Jerzy Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją, Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1998.
 • Jerzy Szczupaczyński, Edukacja a zarządzanie, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego