dr Robert Staniszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończone z wyróżnieniem, uzyskanie tytułu magistra (1996). Studia równoległe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem. Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (2005). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego od 2000 roku. Obecnie na stanowisku adiunkta w Zakład Socjologii i Psychologii Polityki INP WDiNP UW. Stypendysta m.in.: Ministra Edukacji Narodowej RP, Fundacji Sorosa, Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Zainteresowania badawcze

 • Metodologia badań społecznych oraz marketingowych
 • Socjologia polityki
 • Marketing polityczny
 • Promocja w działalności publicznej oraz komercyjnej
 • Transformacja systemowa oraz przekształcenia własnościowe w Polsce

Dydaktyka

 • Badania marketingowe
 • Media relations
 • Metodologia badań politologicznych
 • Metody i techniki badań życia społecznego
 • Metody reklamy i promocji
 • Opinia publiczna
 • Podstawy marketingu
 • Socjologia ogólna
 • Strategie i metody promocji
 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

Ważniejsze publikacje

 • Robert Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego - pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, [w:] Etyka sfery publicznej, Jolanta Itrich-Drabarek (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017.
 • Robert Staniszewski, Bogusława Dobek-Ostrowska, Jan Garlicki (eds.), Political Communication in the Era of New Technologies, Recenzja, Studia Politologiczne, vol.38, Warszawa 2015.
 • Robert Staniszewski, Legitymizacja procesu prywatyzacji - 20 lat później - oczekiwania a efekty, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki(red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.
 • Robert Staniszewski, Structure and Directions of Change in Economic Policy, Political Science Studies, vol. 31, Warsaw 2014
 • Роберт Станишевски, Структура и векторы перемен экономической политики, Политологические Исследования, No 30, Варщава 2013
 • Robert Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, Studia Politologiczne, vol. 25, Warszawa 2012.
 • Robert Staniszewski, UWE Flick, Projektowanie badania jakościowego, Recenzja, Studia Politologiczne, vol. 21, Warszawa 2011.
 • Robert Staniszewski, Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, Studia Politologiczne, vol. 11, Warszawa 2007.
 • Robert Staniszewski (współredaktor), Youth and Political Changes in Contemporary World, Warszawa 1998.
 • Robert Staniszewski, Młodzież a zmiany polityczne we współczesnym świecie, Studia Politologiczne, vol. 3, Warszawa 1998.
 • Analizy i referaty: Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach; Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw; Opinia publiczna o prywatyzacji sektora bankowego w Polsce; Analizy usług finansowych; Konkurencyjność cenowa i ofertowa instytucji sektora finansowego; Wizerunek oraz pozycjonowanie instytucji; Ocena skuteczności kampanii reklamowych; Opinia publiczna o prywatyzacji sektora ubezpieczeniowego; Wiedza, zainteresowanie oraz potencjalny popyt w zakresie systemu emerytalno-rentowego; Korzystanie i nastawienie klientów wobec produktów bankowych i kanałów ich dystrybucji; Opinia Polaków na temat oszczędzania i inwestowania.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego