prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Profesor nauk społecznych (2015). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1991). Doktor nauk humanistycznych (1996). Doktor habilitowany nauk humanistycznych (2006).

Absolwent Podyplomowego Studium Etnologii (Wydział Historyczny UMK, Katedra Etnologii) – specjalizacja w zakresie etnologii religii oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego (Wydział Sztuk Pięknych UMK, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2016 prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP.

Veduščij naučnyj sotrudnik w Instytucie Filozofii i Studiów Polityczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej (2011-nadal). Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (kadencja 2016-2020). Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej (2004-nadal).

Zainteresowania badawcze

  • historia polskich instytucji politycznych XX wieku
  • ustrój i organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego
  • przywództwo i elity polityczne w krajach WNP
  • psychologia zagrożeń

Dydaktyka

  • Najnowsza historia polityczna Polski
  • Kryzysy polityczne w Polsce
  • Cywilizacje świata

 

Ważniejsze publikacje

Monografie autorskie

  • Gospodarka i polityka. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej Polski, seria: Biblioteka Wiedzy o Polityce, Warszawa 1997;
  • Społeczna natura człowieka, seria: Biblioteka Wiedzy o Polityce, Warszawa 1999;
  • Chłopi polscy 1944-1948. Perspektywa psychohistoryczna, ISBN 83-88067-55-9; Pułtusk-Warszawa 2000;
  • Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego, Pułtusk-Warszawa 2004, ISBN 83-89709-01-5, s. 188;
  • O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005; ISBN 83-89964-34-1, s. 494;
  • U źródeł ustroju II Rzeczpospolitej. Wybrane problemy debaty konstytucyjnej w latach 1917-1921, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7545-332-4, 978-83-63183-14-1, s. 324;
  • Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Podstawowe akty prawne, ISBN: 978-83-63183-38-7, Warszawa 2013; s. 183 (e-book);
  • Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne, ISBN: 978-83-63183-38-7, Warszawa 2013; s. 183;
  • Historia do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna, ISBN: 978-83-63183-54-7, Warszawa 2014, s. 514
    [współaut. M. Włodarczyk, B. Zdaniuk];

Monografie współautorskie

  • Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne, INP UW, ISBN 83-88766-48-1, Warszawa 2002; s. 528;
    [współaut. M. Solarczyk];
  • Rzymskokatolicka organizacja kościelna na ziemiach polskich, INP UW, Warszawa 2007; ISBN 978-83-7545-065-1, s. 285;
    [współaut. M. Solarczyk];
  • Polska debata ustrojowa w latach 1917-1921. Perspektywa politologiczna, ISBN 978-83-7545-128-3, Warszawa-Pułtusk 2010, s. 336;
    [współaut. K. Jajecznik];
  • Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku. Informatorium historyczne, ISBN 978-83-7545-262-4, Warszawa-Olsztyn 2011, s. 455;
    [współaut. M. Solarczyk];
  • Jakubowski, T. Słomka: Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji polityczno-ustrojowych XIX i XX wieku, ISBN 978-83-7545-309-6, Warszawa 2012; s. 490;
    [współaut. T. Słomka];
  • Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, ISBN 978-83-7549-173-9, Pułtusk-Biszkek 2013, s. 456;
    [współaut. P. Załęski, Ł. Zamęcki];
  • Ku Rzeczpospolitej demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917-1921 (seria: O Niepodległą i granice), ISBN 978-83-7549-195-1; 978-83-7545-561-8; Pułtusk-Warszawa 2015, s. 576;
    [oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, W. Jakubowski, K. Jajecznik];
  • Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego, ISBN ISBN 978-83-89559-63-0; Olsztyn 2015, s. 137;
    [wybór i opracowanie M. Jabłonowski, W. Jakubowski];

Redakcja monografii zbiorowych

  • Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Warszawa 2001, ISBN 83-88766-07-4, s. 490;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk];
  • Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002, 2003 - wyd. III zmienione; 2007 - wyd. IV zmienione; ISBN 978-83-7545-012-5, s. 1397;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk];
  • Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, Warszawa 2008; ISBN 978-83-7545-087-1, s. 247;
    [współred. E.M. Marciniak, P. Załęski];
  • Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa-Pułtusk 2008; ISBN 978-83-7545-069-9, s. 329;
    [współred. T. Słomka];
  • Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku. Studia i szkice, Pułtusk 2008; ISBN 978-83-7545-069-9, s. 329;
    [współred. T. Słomka];
  • Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej, ISBN 978-83-7549-058-9; Pułtusk 2008, s. 302;
    [współred. T. Bodio, P. Załęski];
  • Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, ISBN 978-83-7545-181-8, Warszawa 2010, s. 608;
    [współred. T. Bodio];
  • A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.): Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010; ISBN 987-83-61408-55-0, s. 288;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk];
  • Jakubowski, P. Załęski (red.): Kirgistan, Problemy kulturowe i społeczno-polityczne, ISBN 978-83-63183-01-1, 978-83-7545-282-2, Biszkek-Warszawa 2011, s. 444;
    [współred. P. Załęski];
  • Zwrot polityczny '48: między polską drogą a projektem uniwersalnym, cz. 1, seria: Polska mniej znana, t. 8; ISBN: 978-83-7545-481-9, Warszawa 2013, s. 752;
    [współred. M. Jabłonowski, T. Krawczak];
  • Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004-2014), ISBN 978-83-63183-70-7; Warszawa 2014, s. 293;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska];

Podręczniki

  • Historia dla gimnazjalistów, cz. I – Starożytność i średniowiecze, ISBN 83-88409-06-9, Warszawa 2000;
    [współaut. K. Przybysz, M. Włodarczyk];
  • Historia dla gimnazjalistów, cz. II– Dzieje nowożytne, ISBN 83-88409-27-1, Warszawa 2001;
    [współaut. K. Przybysz, M. Włodarczyk];
  • Historia dla gimnazjalistów, cz. III– Dzieje najnowsze, ISBN 83-88409-41-7, Warszawa 2002;
    [współaut. K. Przybysz, M. Włodarczyk];
  • Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceów i techników, ISBN 83-88409-37-9, Warszawa 2003;
    [współaut. T. Maj, P. Załęski];
  • Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, ISBN 987-83-61408-55-0, Warszawa 2010;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk];
  • Podręcznik akademicki, tom 1, ISBN 978-83-01-16928-2, Warszawa 2012;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk];
  • Podręcznik akademicki, tom 2, ISBN 978-83-01-16929-9, Warszawa 2012;
    [współred. K.A. Wojtaszczyk].


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego