doc. dr Marek Nadolski

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1977), doktor nauk politycznych (1983), w latach 1982-1990 sekretarz w resortowych programach badawczych (pierwszego stopnia), koordynowanych przez Instytut Nauk Politycznych, w połowie lat dziewięćdziesiątych zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW ds. dydaktycznych, w latach 1995-2007 prodziekan Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, od 1992 r. do 2005 r. sekretarz naukowy Olimpiady Wiedzy O Polsce i Świecie Współczesnym, od 2005 r. przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, od 2005 r. członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka”, ponadto członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, od 2007 r. zatrudniony na etacie docenta w Instytucie Nauk Politycznych UW.

Zainteresowania badawcze

 • historia Polski i świata XX wieku
 • idea Europy
 • dzieje ruchu robotniczego i ludowego
 • opozycja antykomunistyczna

Dydaktyka

 • Najnowsza historia polityczna
 • Najnowsza historia Polski
 • Historia społeczna Europy
 • Historia konfliktów społecznych w świecie w XIX i XX w.
 • Idea Europy
 • Proseminarium metodologiczne

Ważniejsze publikacje

 • O perspektywach indywidualnego gospodarstwa chłopskiego w Polsce w latach 1944-1948, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1985, nr 25, s. 148-163.
 • Wieś, chłopi i stronnictwa ludowe w myśli politycznej polskiego ruchu robotniczego, [w:] Z.Hemmerling (red.), Ruch ludowy w najnowszych dziejach Polski, Warszawa 1988, s. 113-141.
 • Przyczynek do dyskusji o świadczeniach rzeczowych wsi w 1944/1945 r., „Kwartalnik Historyczny” 1988, nr 3, s. 159-170.
 • Przyczynek do charakteru reformy rolnej PKWN, „Państwo i Kultura Polityczna” 1988, nr 2, s. 113-130.
 • Kwestia chłopska w polityce stronnictw robotniczych i ludowych w Polsce w latach 1941-1947, Warszawa 1990, ss.139.
 • Perspektywy ZSL w systemie politycznym Polski w świetle „przełomu październikowego” 1956 r., „Państwo i Kultura Polityczna” 1990, nr 10, s. 76-91.
 • Komunistyczna koncepcja sojuszu robotniczo-chłopskiego i jej percepcja w ruchu ludowym (1941-1949), [w:] Z.Hemmerling, M.Nadolski (red.), Z badań nad dziejami wsi w Polsce, Warszawa 1990, s. 7-42.
 • Stalinowskie koncepcje likwidacji klasy chłopskiej i ubezwłasnowolnienia wsi, [w:]Z.Hemmerling (red.), Wieś polska 1944-1989. Wybrane problemy podmiotowości społecznej, życia politycznego, ekonomicznego, oświatowego, kulturalnego i religijnego, Warszawa 1990, s. 45-54.
 • Prasa w koncepcjach programowych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1949-1959, [w:] A.Słomkowska (red.), Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa,  Warszawa 1992, t. 18, s. 86-102.
 • Programy przeobrażeń ustrojowych w Polsce komunistów i ugrupowań prokomunistycznych w latach 1941-1948, [w:] S.Wójcik (red.), Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956,  Warszawa 1992, s. 151-174.
 • Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość,  Warszawa 1993, ss.280.
 • Funkcja zróżnicowania społeczno-ekonomicznego wsi w polityce polskiego ruchu komunistycznego w latach 1944-1956, [w:] K.Przybysz (red.), Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. III, Warszawa 1994, s. 79-94.
 • Idea demokracji w ruchu młodochłopskim 1944-1948, [w:] B.Fijałkowska, P.Wroniecki (red.), Idea demokracji w polskiej tradycji intelektualnej,  Olsztyn 1995, s. 111-123.
 • Podłoże historyczne jako kategoria badawcza w analizie zjawisk politycznych, [w:] M.Nadolski (red.), Między polityką a historią. Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Zygmunta Hemmerlinga, Warszawa 1995, s. 349-354.
 • Komuniści a jedność Europy, „Rocznik Nauk Politycznych” 1999, nr 1, s.105-120.
 • Europa XX wieku - materializacja idei jedności kontynentu, „Przegląd Europejski” 2000, nr 1, s.22-39.
 • Koncepcje integracji kontynentu europejskiego, [w:] K.A.Wojtaszczyk (red.), Współczesna Europa, Warszawa 2001, s.113-133.
 • Idea integracji europejskiej, [w:] K.A.Wojtaszczyk, W.Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002, s.894-918.
 • Idea integracji europejskiej i jej instytucjonalizacja w II połowie XX w., [w:] K.A.Wojtaszczyk (red.), Polska - Unia Europejska, Warszawa 2003, s.15-33.
 • Z dziejów integracji europejskiej,  Warszawa 2004, ss.87.
 • Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej, [w:] K.A.Wojtaszczyk, Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s.24-65.
 • Źródła intensyfikacji procesów zjednoczeniowych w Europie Zachodniej w połowie XX w., „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 4, s.135-148.
 • Wkład kultury bizantyńsko-słowiańskiej w proces kształtowania się tożsamości europejskiej, [w:] Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Pułtusk 2009, s.47-60.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego