dr hab. Adam Szymański

Politolog, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, stypendysta Programu Start 2007 (2008) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Uniwersytetów w Bonn, Konstancji, Wiedniu, Berlinie (FU) i Ankarze (METU), członek zarządu Oddziału Warszawskiego PTNP

Zainteresowania badawcze

 • Integracja europejska: rozszerzenie Unii Europejskiej – przede wszystkim o Turcję, tożsamość europejska, polityka europejska Niemiec i Austrii oraz Polski, demokracja i prawa człowieka w UE;
 • Systemy polityczne: Turcja, Austria;
 • Islam a demokracja, fundamentalizm islamski

Dydaktyka

 • Warsztaty europejskie;
 • European Speech;
 • Status prawny i socjalny pracownika UE

Ważniejsze publikacje

 • „Analiza systemowa w badaniach politologicznych nad problematyką europejską”, Przegląd Europejski, 2/2006, s. 94-107.
 • „Argumenty przeciwko przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej - krytyczny punkt widzenia", Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 5/2007, s. 81-94.
 • „Austria” [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), „Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 49-69.
 • „Austria – Prawie pełna kontynuacja”, [w:] L. Jesień (red.), „Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE”, PISM, Warszawa 2008, s. 23-58.
 • „Democratization of Turkey in the context of EU accession talks, in: Turkey and the European Union: Towards an Uneasy Membership, Conference Proceedings”, Akademikerbund Hamburg e.V., Hamburg 2009, (wersja elektroniczna).
 • „Der islamische Fundamentalismus – stellt er eine Bedrohung für die Türkei dar?”, Zeitschrift für Türkeistudien, 1+2 (2004), s. 133-147.
 • „Koncepcje alternatywne wobec członkostwa w UE - przypadek Turcji", Sprawy Międzynarodowe, nr 4, 2007, s. 157-175 (wersja angielska: ”Alternatives to EU Membership. The Case of Turkey”, The Polish Quarterly of International Affairs, 4/2007, s. 55-72).
 • „Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • „Niemcy wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję”, Materiały Studialne PISM, nr 4, marzec 2007.
 • „Obywatelstwo Unii Europejskiej” (z A. Cieleń), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • „Od autorytaryzmu do demokracji – ewolucja reżimu politycznego Republiki Turcji”, Społeczeństwo i Polityka, nr 2/2009, s. 90-105.
 • „Perspektywy rozszerzania UE po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego”, [w:] C. Trosiak (red.), „Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 9-19.
 • „Polish Perceptions”, [w:] S. Akşit, Ö. Şenyuva, Ç. Üstün, “Turkey Watch. EU Member States’ Perceptions on the Turkey’s Accession to the EU”, METU, Ankara, November 2009, s. 166-186.
 • „Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne, X, 2006, s. 188-199.
 • „Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2/2009, s. 45-80.
 • „Polska jako adwokat wschodnich sąsiadów na drodze do UE - przypadek Ukrainy”, [w:] B. Jagusiak (red.), „Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007, s. 115-126.
 • „Polska wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4/2008, s. 179-193.
 • "The Position of Polish Political Elites on Future EU Enlargement", Journal of Communist Studies and Transition Politics, nr 4, 2007, s. 548-560.
 • “Postura de Polonia frente a la ampliación de la Unión Europea”, La Musa, Vol. 7, 2006, s. 121-136.
 • "Prezydent w systemie politycznym Republiki Turcji: na tle aktualnej debaty ustrojowej", [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), "Parlament. Prezydent. Rząd. Zagadnienia konstytucyjne wybranych państw", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s.127-141.
  "Prospects of the EU membership of Turkey", [w:] J. Jańczak (red.), "Rediscovering Europe: Political Challenges in the 21st Century EU", Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań 2007, s. 117-127.
 • „Przyszłe członkostwo Turcji w Unii Europejskiej – skutki dla Polski”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 6, nr 5 (33), 2006, s. 35-54 (wersja angielska: ”Turkey's Future Membership of the European Union and its Consequences for Poland”, The Polish Quarterly of International Affairs, 4/2006, s. 64-82).
 • „Republika Turcji”, [w:] A. Skrzypek (red.), „Zrastanie się Europy. Wschodnie rubieże Unii Europejskiej”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 103-146.
 • „Role of Islam in Contemporary Turkey”, Hemispheres, No. 21°, 2006, s. 165-185.
 • “South Caucasus – the Case for Joint Commitment of Turkey and the EU, PISM Strategic File, czerwiec 2009, nr 8, http://www.pism.pl/zalaczniki/Strategic_File_8.pdf
 • South Caucasus Political Issues - the EU and Turkish Perspective", [w:] M. Kibaroğlu (red.), "Turkey's Neighborhood", Foreign Policy Institute, Ankara 2008, s. 227-242.
 • „System konstytucyjny Turcji”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • „Systemowe podejście w badaniach europejskich”, [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), „Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 161-179.
 • „Širší Stredný Východ a Severná Afrika ako nový faktor poľsko-tureckých vzťahov”, Zahraničná politika, 2/2006.
 • „Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej”, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), „Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 307-317.
 • „Tурция и черноморское регионалъное сoтрудничество”, ΕВРОПА, nr 4, 2008, s. 81-106.
 • „Turcja a tożsamość europejska – konfrontacja dwóch wizji Europy”, [w:] F. Gołembski (red.), „Tożsamość europejska”, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 128-169.
 • „Turcja jako „pomost” między Wschodem a Zachodem? Krytyczny punkt widzenia”,[w:] A. R. Bartnicki, E. Kużelewska (red.), „Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 57-70.
 • “Turkey and Poland: Two different countries in the process of European integration?”, [w:] N. Neuwahl, H. Kabaalioğlu (ed.), “European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership”, TOBB, TUNAECS, Marmara University, Istanbul 2006, s. 249-258.
 • “Turkey’s Potential Added Value to the EU: Resolution of Regional Conflicts”, Turkish Policy Quarterly, Fall 2009, s. 125-138.
 • „Turkish Foreign Policy in 2007-2009: Continuity or Change?”, SInAN Working Paper Nr 3, Center for European Studies, METU, Ankara, wrzesień 2009.
 • „What Does the EU Need to Do and What are Its Fears?” [w:] „Finding Common Grounds. Rediscovering The Common Narrative of Turkey and Europe”, Research Center of the SFPA, Bratislava 2009, s. 25-40.
 • „Zakres recepcji zasad i instytucji demokratycznych na gruncie islamu”, [w:] B. Górowska (red.), „Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin”, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 2004, s. 477-502.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego