prof. dr hab. Jarosław Szymanek

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych (1999); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004); doktor habilitowany (2010). Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; wykładowca na Polsko-Francuskich Europejskich Studiach Doktoranckich SGH; przedstawiciel Polski w panelu doradczym do spraw wolności sumienia i wyznania przy OBWE.

Zainteresowania badawcze

 • porównawcze prawo konstytucyjne
 • systemy rządów w ujęciu komparatystycznym
 • prawo parlamentarne, w tym zwłaszcza zagadnienia dwuizbowości
 • konstytucyjny wymiar stosunków między państwem a kościołem
 • system polityczny Francji

Dydaktyka

 • współczesne systemy polityczne
 • system polityczny RP
 • procedury legislacyjne

Najnowsze publikacje:

 • J. Szymanek, Contribution de la Pologne à l’héritage juridique européen, [w:] Le droit public: vingt ans après. Le droit public après 1989 du point de vue polonais, direction de K. Wojtyczek, London 2012;
 • J. Szymanek, Parlamentarny proces podejmowania decyzji. Analiza politologiczna, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3;
 • J. Szymanek, Stosunki państwo – kościół: regulacja konstytucyjna a praktyka ustrojowa, [w:] Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. J. Kuciński, Warszawa 2012;
 • J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja praw osób o odmiennej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012;
 • J. Szymanek (rec.), P. Turk, Le contrôle parlementaire en France, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4;
 • J. Szymanek, Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów: analiza rozwiązań zawartych w Konstytucji RP, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Warszawa 2012;
 • J. Szymanek, Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze, „Studia Politologiczne” 2012, vol. XXIII;
 • J. Szymanek, Building Constitutionalism: Experience of Central and Eastern Europe, [w:] Poland – Jordan – European Union. Aspects of cooperation and mutual experiences of reforms, red. S. Abudayeh, K. Bojko, Amman 2012;
 • J. Szymanek, Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej, [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012;
 • J. Szymanek, Souple ou ouverte? Rzecz o konstytucji V Republiki, [w:] 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, red. M. Granat, K. Wojtyczek, Warszawa 2011;
 • J. Szymanek, Zmiany pozycji ustrojowej parlamentu w państwach demokratycznych, [w:] Parlamentaryzm w świcie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011;
 • J. Szymanek, Konstytucje narodowe a członkostwo w Unii Europejskiej, „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 1;
 • J. Szymanek  (przekład i opracowanie), Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 2011;
 • J. Szymanek, Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5;
 • J. Szymanek, Zagadnienie „otwartości” konstytucji V Republiki Francuskiej, „Państwo i Prawo” 2010, nr 10;
 • J. Szymanek (rec.),  B. Branchet, La fonction présidentielle sous la Ve République, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4
 • J. Szymanek, O potrzebie euro-nowelizacji Konstytucji RP, „Studia Prawnicze” 2010, nr 1;
 • J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009;
 • J. Szymanek (rec.), P. Gévart, Le Président de la République et les institutions françaises, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5;
 • J. Szymanek (rec.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles europeénes, red. P. Bon, D. Maus, „Państwo i Prawo” 2009, nr 10;
 • J. Szymanek, Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, „Studia Prawnicze” 2009, nr ½;
 • J. Szymanek, Aksjologia konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego