prof. dr hab. Ryszard Chruściak

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1976). Doktor nauk politycznych (1982). Doktor habilitowany nauk humanistycznych (2009). Od 2012 r. profesor nadzwyczajny. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1976 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Od 1990 r. rozpoczął się  trwający do 2001 r. okres intensywnej współpracy z Kancelarią Sejmu polegającej na sporządzaniu dokumentacji parlamentarnej  w szczególności zawierającej przebieg  prac nad Konstytucją RP z 1997 r. Współpraca z parlamentem zaowocowała nie tylko publikacjami (tym także książkowymi) ale pozwoliła na zgromadzenie dużego zasobu wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania organów władzy ustawodawczej zwłaszcza w sferze stanowienia prawa.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych do  2011 r. współpracował z Akademią Humanistyczną w Pułtusku (wcześniej WSH) oraz  Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa w Warszawie prowadząc wykłady i seminaria licencjackie z prawa konstytucyjnego.

Od 2002 r. jest zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako radca Prezesa Rady Ministrów. Kierował  Sekretariatem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie pracuje w departamencie zajmującym się sprawami  parlamentarnymi koncentrując się na monitorowaniu procesu ustawodawczego w szczególności nad rządowymi projektami ustaw. 

Zainteresowania badawcze

 • system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • prace i projekty konstytucyjne
 • parlamentaryzm
 • systemy wyborczy
 • instytucje ochrony prawnej

Dydaktyka

 • System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • Instytucje ochrony prawnej

Ważniejsze publikacje

 • Ryszard Chruściak (red.), Konstytucja Rumuńskiej Republiki Ludowej, Warszawa: UW, 1980.
 • Ryszard Chruściak, Ustrój polityczny Mongolskiej Republiki Ludowej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
 • Ryszard Chruściak, Teresa Koperska (oprac.), Konstytucja Szwecji: akty konstytucyjne: Akt o formie rządu, Akt o Riksdagu, Akt o Sukcesji, Akt o Wolności Druku, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991.
 • Ryszard Chruściak (et al.), Państwa świata: praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 • Ryszard Chruściak (red.), Bułgaria: (Konstytucja Republiki Bułgarii uchwalona 12 lipca 1991 r.), Warszawa: Elipsa, 1993.
 • Ryszard Chruściak, Przygotowanie i uchwalenie konstytucji RP: wybór przepisów prawnych, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994.
 • Ryszard Chruściak (oprac.), Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993.
 • Ryszard Chruściak, Tadeusz Mołdawa, Konstanty A. Wojtaszczyk, Eugeniusz Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa: Elipsa, 1995.
 • Ryszard Chruściak, Projekty konstytucji, 1993-1997. Cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.
 • Ryszard Chruściak, Projekty Konstytucji, 1993-1997. Cz. 2, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.
 • Ryszard Chruściak, Stanisław Gebethner (red.), Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych: (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Warszawa: Elipsa, 1997.
 • Ryszard Chruściak, Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: przebieg prac parlamentarnych, Warszawa: Elipsa, 1997.
 • Ryszard Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998: parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa: Elipsa, 1999.
 • Ryszard Chruściak, Wiktor Osiatyński, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001.
 • Ryszard Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r.: powstawanie przepisów, Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002.
 • Ryszard Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., Warszawa: Kancelaria Senatu, 2003.
 • Ryszard Chruściak, Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2004
 • Ryszard Chruściak, Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Warszawa 2010
 • Ryszard Chruściak, Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. na tle regulacji dotyczącej zakazu dyskryminacji, (w:) Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2010
 • Ryszard Chruściak, Prace parlamentarne nad zmianą Konstytucji RP z dnia 7 maja 2009 r., „Przegląd Sejmowy” 2010 nr 1
 • Ryszard Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997-2007, Warszawa 2009
 • Ryszard Chruściak, Zmiany w trybie przygotowywania rządowych projektów ustaw, „Przegląd Legislacyjny” 2009 nr ¾
 • Ryszard Chruściak, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne międzynarodowe standardy ochrony praw jednostki w pracach konstytucyjnych (1989-1997), (w:) Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, Z. Kędzia i A. Rost (red.), Poznań 2009
 • Ryszard Chruściak, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako forma odpowiedzialności politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2008 nr 1
 • Ryszard Chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007
 • Ryszard Chruściak, Mała konstytucja z 1992 r., „Przegląd Sejmowy” 2007 nr 5
 • Ryszard Chruściak, Dwuizbowość parlamentu, (w:) Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Z. Jarosz (red.), Warszawa 2006
 • Ryszard Chruściak, Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dokumenty i materiały (2003-2005), Warszawa 2005
 • Ryszard Chruściak, Procedury przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w pracach nad Konstytucją, „Państwo i Prawo” 2003 z. 5
 • Ryszard Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, Warszawa 2002
 • Ryszard Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989 – 1997, Warszawa 2001
 • Ryszard Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989 - 1998. Parlamentarne dyskusje i spory, Warszawa 1999


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego