dr hab. Tomasz Słomka

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW ds. dydaktycznych. W l. 2005-2016 kierownik studiów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog - ustrojoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Systemów Politycznych) i wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996). Doktorat uzyskał w 2004 r. na podstawie rozprawy Model prezydentury w Polsce po 1989 roku na tle porównawczym wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa), zaś stopień doktora habilitowanego w roku 2014, na podstawie monograficznego cyklu publikacji Tożsamość konstytucyjna Polski po 1944 r. Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa (ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta RP) oraz współczesnego konstytucjonalizmu i bezpieczeństwa konstytucyjnego państwa. Autor i redaktor naukowy ponad sześćdziesięciu artykułów i książek, m.in. monografii Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze (Warszawa 2005) oraz Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku (współautor W. Jakubowski; Warszawa 2012). Przez ponad dziesięć lat był jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W 2009 r. zwycięzca rankingu najlepszych polskich wykładowców (ogłoszonego przez miesięcznik studencki "Dlaczego"). Członek kolegów redakcyjnych pism naukowych "Społeczeństwo i Polityka", „E-Politikon” i „Political Preferences”.

 

Zainteresowania badawcze

 • konstytucja i jej funkcje, konstytucjonalizm, tożsamość konstytucyjna współczesnego państwa
 • bezpieczeństwo konstytucyjne współczesnej Polski na tle porównawczym
 • organy władzy wykonawczej w RP, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Prezydenta RP

Ważniejsze publikacje

 • Tomasz Słomka, Ruch Odbudowy Polski – od opcji narodowo-radykalnej do umiarkowanej prawicy, [w:] S.Gebethner (red.), Wybory ’97. Partie i programy wyborcze, Warszawa 1997.
 • Tomasz Słomka (et. al.), T. Mołdawa (red.), Słownika państw świata, Warszawa 1998.
 • Tomasz Słomka, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] K.A.Wojtaszczyk, W.Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Warszawa 2001, 2002, 2003.
 • Tomasz Słomka, Der Praesident der Republik Polen, [w:] K.A.Wojtaszczyk, S.Sulowski (red.), Das Politische System Polens, Warszawa 2001.
 • Tomasz Słomka, Sposób wyboru jako element legitymizacji Prezydenta Rzeczypospolitej (W porównaniu do ustaleń konstytucyjnych w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech), “Studia Politologiczne” 2002, vol.6.
 • Tomasz Słomka, Prezydentura w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T.Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003.
 • Tomasz Słomka, Model głowy państwa w Europie Środkowowschodniej w okresie realnego socjalizmu, [w:] B.Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004.
 • Tomasz Słomka, Kultura uczestnictwa czy kultura absencji? Problemy z partycypacją w polskich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, [w:] S.Drobczyński, M.Żyromski (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Poznań 2004.
 • Tomasz Słomka, Polityczno-ustrojowy dyskurs o utrzymaniu drugiej izby parlamentu w Polsce, “Studia Politologiczne” 2005, vol.9.
 • Tomasz Słomka, Transformacja sposobu sprawowania władzy w Polsce po 1989 roku, “Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne” 2005, nr 2(3).
 • Tomasz Słomka, Style prezydentury. Analiza porównawcza, “Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6.
 • Tomasz Słomka, Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego