dr hab. Jacek Zaleśny

Doktor habilitowany nauk prawnych. Studia wyższe w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ukończone z wyróżnieniem Summa cum laude. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Sekretarz naukowy „Studiów Politologicznych”, członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, redaktor tematyczny czasopisma „e-Politikon”, redaktor tematyczny czasopisma „Ius Novum”.

Zainteresowania badawcze

 • instytucje ochrony prawnej,
 • tworzenie prawa, w tym – prawidłowa legislacja,
 • prawo miejscowe,
 • systemy polityczne państw poradzieckich,
 • współczesne systemy polityczne,
 • system polityczny RP.

Doctor Habilitated Jacek Zaleśny

Research interests

 • institution of legal protection,
 • creation of law, including correct legislation,
 • local law,
 • political systems of the post-Soviet states,
 • political systems of contemporary states,
 • political system of Poland.

He is the author of over 130 scientific texts published in Poland, Russian Federation, Kazakhstan, Lithuania, Slovakia, South Korea, the editor/co-editor of 14 scientific publications. As the main executor he participated in 9 research projects connected with political system of Poland and post-Soviet states.

Doctor Habilitated Jacek Zaleśny is the scientific secretary of “Political Science Studies” (www.studiapolitologiczne.pl), a member of the Editorial Board of “A Review of Constitutional Law”, a thematic editor of a journal “e-Politicon” and “Ius Novum”.

 

Ważniejsze publikacje / the main publications

 • Влияние международного права на развитие национальной системы защиты прав и свобод человека в Европе, [w:] Н.Н. Кулешова (ред.), Концепции развития института прав человека в условиях глобализации современного права и политики, Рязань2016,
 • Uwarunkowania stanowienia i rozwoju instytucji ombudsmana w Kirgistanie, [w:] J. J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, t. 2, Toruń 2016,
 • Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015,
 • Круглый стол: элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского сотрудничества, ч. 1, „Гуманитарий Юга России2015, № 1, 
  http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2015_1/Krugl_stol.pdf
 • Udział Pełnomocnika ds. Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej w kontroli parlamentarnej, [w:] J. Jaskiernia (red.), Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, Toruń 2015,
 • Сущность конституционной ответственности в современной Польше, [в:] С. Суловски, Я. Залесны (pед.), Изменения в политических режимах стран Восточной Европы, „Studia Politologiczne” 2015, Vol.36, 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/studia-politologiczne-36.pdf
 • Особенности системы государственной власти в Республике Дагестан. Ч. 1, „Юридическая наука” 2015, № 1, 
  http://jur-science.com/pdf/2015-1.pdf
 • Особенности системы государственной власти в Республике Дагестан. Ч. 2, „Юридическая наука” 2015, № 2, 
  http://jur-science.com/pdf/2015-2.pdf
 • Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, [в:] С. Суловски, Я. Залесны (pед.), Проблемы конституционализма и его судебной защиты в государствах Восточной Европы, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32, 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/Studia-Politologiczne-32.pdf
 • Взаимодействие органов федеральной власти и органов власти субъектов Российской Федерации в реализации законодательной инициативы, [в:] М.В. Мархгейм (pед.), Политика. Власть. Право, Белгород 2014,
 • Odpowiedzialność prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Giżyńska, A. Piszcz (red.), Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, Toruń 2014,
 • Przywództwo polityczne w Dagestanie, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014,
 • Priorytetowe postępowanie ustawodawcze na tle tzw. zwykłego postępowania Kilka uwag na tle doświadczeń rosyjskich, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, Lublin 2014,
 • Przesłuchania parlamentarne jako forma kontroli Dumy Państwowej nad rządem Federacji Rosyjskiej, [w:] M. Grzybowski, P. Tuleja (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne, t. 1, Kraków 2014,
 • Средства депутатского контроля деятельности правительства. Польский опыт периода трансформации государственного строя, „МEМЛEКEТТІК БАСҚАРУ ЖӘНE МEМЛEКEТТІК ҚЫЗМEТ ғылыми-талдау журналы” 2014, nr 3,
 • Независимость судебного заседателя и ее гарантии. Польский опыт, [w:] М. В. Мархгейм (ред.), Публичные механизмы обеспечения государственного суверенитета: юридические императивы и практика, Белгород 2014,
 • Правовые последствия сокращения срока полномочий Сейма Республики Польша, [в:] А. В. Малько (ред.), Право и политика: теоретические и практические проблемы, Рязань 2014,
 • Польская политика после периода трансформации. Состояние и перспективы развития, „Studia Politologiczne” 2013, № 30, (ред. С. Суловски, Я. Залесны), 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/Studia-Politologiczne-30.pdf
 • Трансформация механизмов управления в Польше после 1989 года, [в:] Польская политика после периода трансформации. Состояние и перспективы развития, „Studia Politologiczne” 2013, № 30, (ред. С. Суловски, Я. Залесны), 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/Studia-Politologiczne-30.pdf
 • Неизменность и изменность приобретенных прав в Польше, [в:] А. В. Малько (ред.), Право и политика: теоретические и практические проблемы, Рязань 2013,
 • Motifs of political accountability of the government in the Russian Federation, [w:] M. Giżyńska, A. Piszcz (eds.), Liability of public officers – selected issues, Płock 2013,
 • Podział władzy w Federacji Rosyjskiej – między tradycją rodzimą a zachodnioeuropejską, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 3, Warszawa 2013,
 • Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013,
 • Sąd Konstytucyjny w systemie władzy sądowniczej Republiki Azerbejdżanu, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2013,
 • Konstrukcja mandatu parlamentarnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013,
 • Poseł a partia polityczna, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013,
 • Poseł a wyborcy, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013,
 • Parliamentary mandate in the People’s Republic of Poland, [in:] M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Warsaw 2013,
 • Deputy and political party, [in:] M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Warsaw 2013,
 • Deputy and voters, [in:] M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Warsaw 2013,
 • Pełnomocnik ds. Praw Człowieka (ombudsman) Republiki Azerbejdżanu, [w:] S. Sulowski, J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat, Warszawa 2013,
 • Четкость законоположений как форма защиты прав гражданина. Рассуждения в контексте практики польского Конституционного трибунала, „Journal of Constitutionalism & Human Rights” 2013, № 4,
 • Prawo do rozsądnego czasu tymczasowego aresztowania i jego implikacje dla organów władzy RP, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Toruń 2012,
 • Przedsąd w postępowaniu przed Sądem Najwyższym a prawo do sprawiedliwości proceduralnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Toruń 2012,
 • Współdziałanie rządu federalnego i organów władzy podmiotów Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, Nr 1, 
  http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk9/04.pdf
 • Legitymacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Kuciński (red.), Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, Warszawa 2012,
 • Zagadnienie rozbieżności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, Toruń 2012,
 • Ewolucja przywództwa państwowego niepodległego Azerbejdżanu, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012,
 • Ustawa ratyfikacyjna jako szczególna postać ustawy federalnej w Rosji, [w:] R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012,
 • Prezydent w systemie władzy Jemenu. Wstęp do badań nad przywództwem politycznym w państwach arabskich, [w:] A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba (red.), Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012,
 • Legal and Constitutional Aspects of Constitutional Responsibility in Poland after 1989, [w:] L. Orosz, M. Breichová Lapčaková, T. Majcerčák (eds.), 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – Ústavné dni, Košice 2012, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2012,
 • System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011,
 • Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne” 19, (red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny), 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/studia-politologiczne-19.pdf
 • Niezawisłość ławnika sądowego i jej gwarancje. Dylematy okresu zmiany ustrojowej, [w:] J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, Toruń 2011,
 • Oddziaływanie Rządu Federacji Rosyjskiej na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011,
 • Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] M Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, Warszawa 2011,
 • Określoność przepisów prawa jako wzorzec kontroli norm prawnych, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011,
 • Dostęp ławników do informacji niejawnych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, Nr 2, 
  http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk6/04.pdf
 • Przywództwo Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej. Aspekty analizy prawnoustrojowej, [w:] W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011,
 • Współdziałanie rządu i prezydenta Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej, [w:] A. Kosecki, J. Wojnicki (red.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, Pułtusk 2011,
 • Институционализация политического лидерства в постсоветских странах Центральной Азии, „ Сравнительное Конституционное Обозрение” 2011, № 5,
 • Udział Rządu Federacji Rosyjskiej w postępowaniu budżetowym – doświadczenia ostatniego dwudziestolecia, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1: Federacja Rosyjska, Kraków 2011,
 • Prawa kobiet w Federacji Rosyjskiej,[w:] L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Warszawa 2011,
 • Finansowanie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych. Regulacje prawne i ich stosowanie, „Ius Novum” 2011, Nr 2,
 • Mechanizmy sprawowania władzy, „Studia Politologiczne” 2010, Vol. 18, (red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny),
 • Status prawnoustrojowy sejmowej komisji śledczej, [w:] Mechanizmy sprawowania władzy, „Studia Politologiczne” 2010, 18, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/Studia-Politologiczne-18.pdf
 • Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich (red. J. Zaleśny), Warszawa 2010
 • Interpelacja poselska. Uwagi na tle praktyki polskiej, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010, s
 • Prezydent a Rząd w Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010,
 • Prezydent a Duma Państwowa w procesie powoływania rządu Federacji Rosyjskiej, „Ius Novum” 2010, nr 2,
 • Instytucjonalizacja przywództwa politycznego w państwach poradzieckich, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, T. 2, Warszawa 2010,
 • Charakterystyczne aspekty odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych funkcjonariuszy publicznych, „Rocznik Nauk Politycznych” 2010,
 • Narzędzia poselskiej kontroli nad polityką rządu w Polsce w dobie transformacji ustrojowej, [w:] M. Chałubiński, J. Wojnicki (red.), Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych (3). Mass media a polityka, Pułtusk 2010,
 • Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2-3, 
  http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk2/02.pdf
 • Procedura legislacyjna Białorusi, [w:] N. Szczęch (red.), Ius est ars boni et equi., t. II, Legnica 2010,
 • Organy pomocy prawnej, (P. Szustakiewicz, J. Zaleśny), Warszawa 2009,
 • Oblicza polityki, „Studia Politologiczne” 2009, 13, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.),
 • Zasady prawidłowej legislacji, [w:] Oblicza polityki, „Studia Politologiczne” 2009, 13, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), 
  http://www.studiapolitologiczne.pl/images/abook_file/SPolitologiczne-13-spis-tresci.pdf
 • Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Warszawa 2009,
 • Wybory prezydenckie 2005 roku – uwarunkowania finansowe, [w:] Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Warszawa 2009,
 • Postępowanie sprawdzające w zakresie dostępu do informacji niejawnych, „Ius Novum” 2009, nr 1,
 • Adwokatura, [w:] J. Zaleśny, P. Szustakiewicz, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009,
 • Radcowie prawni, [w:] J. Zaleśny, P. Szustakiewicz, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009,
 • Notariat, [w:] J. Zaleśny, P. Szustakiewicz, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009,
 • Komornicy sądowi, [w:] J. Zaleśny, P. Szustakiewicz, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009,
 • Rola prawa miejscowego w utrzymaniu porządku publicznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009,
 • Ochrona informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej ( Hoc, J. Zaleśny), [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009,
 • Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania, [w:] Rozumienia polityki, „Studia Politologiczne” 2009, Vol. 14, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.),
 • Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu, [w:] Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989, „Studia Politologiczne” 2009, Vol. 15, A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.),
 • Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej, [w:] M. Laskowska, J. Wawrzyniak (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009,
 • Dostęp do informacji niejawnych w sferze spraw publicznych, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Zakamycze 2008,
 • Ochrona praw wyborczych w Federacji Rosyjskiej: mechanizm legitymizacji parlamentu, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008,
 • Status prawnoustrojowy sędziego Trybunału Stanu, [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008,
 • Trybunał Stanu, [w:] M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce, Warszawa 2008,
 • Prokuratura, [w:] M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce, Warszawa 2008,
 • Postkomunistyczne państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyboru formy rządów (dylematy i płaszczyzny odniesienia), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Warszawa 2007,
 • Charakter prawny Trybunału Stanu. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7-8,
 • Trybunał Stanu na tle władzy sądowniczej, „Ius Novum” 2007, nr 2-3,
 • Konstytucyjne koncepcje odpowiedzialności, [w:] M. Kruk (red.), Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2006,
 • Finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w Federacji Rosyjskiej – doświadczenia wyborów z 2004 r., „Polityka Wschodnia” 2006, nr 1-2,
 • Postkomunistyczna demokratyzacja – poszukiwanie formy rządów, [w:] M. Lipiec-Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, Warszawa 2006,
 • Finansowanie parlamentarnej kampanii wyborczej – specyfika polska, [w:] Przed wyborami. Konflikty, strategie, nadzieje, „Studia Politologiczne” 2005, Vol. 9, E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.),
 • Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004,
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004,
 • Motywy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2004, nr 2 (9),
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2003,
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucyjne krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003,
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002,
 • Charakter prawny regulaminu parlamentarnego, [w:] J. Szymanek, J. Zaleśny (opr.), Polskie Regulaminy Parlamentarne 1986-2002, Warszawa 2002,
 • Regulaminy parlamentarne w praktyce (w latach 1986-2002), [w:] J. Szymanek, J. Zaleśny (opr.), Polskie Regulaminy Parlamentarne 1986-2002, Warszawa 2002,
 • Regulacja prawna procesu legislacyjnego w Federacji Rosyjskiej, Studia i Materiały Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 2001,
 • Wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, Studia i Materiały Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 2000,
 • Partycypacja głowy państwa w ostatnich etapach procesu legislacyjnego, Warszawa 1999,
 • Tryb zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Państwo. Demokracja. Samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.

 

zalesnyjacek@gmail.comInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego