dr Beata Górowska

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976). Doktor nauk politycznych (1982). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych UW od 1976 roku. Zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. W latach 1997-2003 pełniła funkcję sekretarza Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2009 r.).

Zainteresowania badawcze

 • stosunki wyznaniowe w Polsce
 • stosunki wyznaniowe i systemy polityczne państw postkomunistycznych

Dydaktyka

 • Stosunki wyznaniowe RP
 • Polityka wyznaniowa współczesnych państw
 • Systemy religijne świata

Ważniejsze publikacje

 • Beata Górowska, Grzegorz Rydlewski, (wybór i oprac.), Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce: zbiór przepisów i dokumentów, Warszawa: UW, 1992.
 • Beata Górowska, Parlament Republiki Bułgarii, Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1992.
 • Beata Górowska (red.), Konkordat Polski 1993: wybór materiałów żródłowych z lat 1993-1996, Warszawa: INP UW, 1997.
 • Beata Górowska, Konkordaty Państw Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2.
 • Beata Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych: szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin: praca zbiorowa, Warszawa: ASPRA-JR, 2004.
 • Beata Górowska, Rozdział kościoła i państwa w PRL, [w:] M. Pietrzak (red.), Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, Warszawa 2007
 • Beata Górowska, Dziesięciolecie obowiązywania konkordatu polskiego z 1993 roku, „Państwo i Prawo” nr 4/2008
 • Beata Górowska, Konkordat z 1993 roku w polskim porządku prawnym, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red. nauk.), Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku. Studia i rozprawy, Pułtusk 2008
 • Beata Górowska, Czy konkordat jest respektowany? Realizacja konkordatu polskiego w latach 1998-2008, [w:] C. Janik, P. Borecki (red.), Dziesięć lat polskiego konkordatu, Warszawa 2009
 • Beata Górowska, Specyfika procesu stosowania konkordatu polskiego z 1993 roku, [w:] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. naukowa P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, Warszawa 2009
 • Czy konkordat jest respektowany? Realizacja konkordatu polskiego w latach 1998-2008 [w:] Dziesięć lat polskiego polskiego konkordatu, red. naukowa C. Janik, P. Borecki, Warszawa 2009.
 • Specyfika procesu stosowania konkordatu polskiego z 1993 r. [w:] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. naukowa P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Kościół katolicki wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w 1991 r. [w:] "Studia Politologiczne" nr 22, Warszawa 2011.
 • Bilateralność konkordatu. Casus umowy polskiej z 1993 r. [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, wyd. KUL, Lublin 2011.
 • Wypowiedź w dyskusji na temat zmiany zasad finansowania związków wyznaniowych w Polsce [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013.
 • Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku [w:] Konstytucja. Wybory. Partie, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013.
 • Hasło: symbole religijne; hasło: wartości religijne [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Mezglewskiego, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego