prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1986). Doktor nauk humanistycznych (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny (2018), politolog. Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik podyplomowych studiów w Instytucie Nauk Politycznych UW: Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej.
 
Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu monografii i artykułów m.in.:, Uwarunkowania, standardy i kierunku zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim [Warszawa 2010],  Służba cywilna w Polsce – teoria i praktyka, [Warszawa 2012], Służba cywilna w Europie Środkowo-Wschodniej, [Warszawa 2013], Bezpieczeństwo sfery publicznej, w: Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, pod red. S. Sulowski, M. Brzeziński, [Warszawa 2014]; The Civil Service in Poland – Theory and Experience, [Frankfurt am Main 2015], Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, [Warszawa 2016]; Etyka sfery publicznej, Elipsa, [Warszawa 2017].

Zainteresowania badawcze

 • Model polskiej służby cywilnej
 • Systemy służby cywilnej w UE i w świecie
 • Samorządowa służba cywilna
 • Administracja publiczna a polityka
 • Rola i miejsce administracji publicznej w państwie demokratycznym i niedemokratycznym
 • Etyka w sferze publicznej
 • Dysfunkcje w sferze publicznej

Dydaktyka

 • Służba cywilna w państwach demokratycznych
 • Pragmatyka służby cywilnej w RP
 • Etyka w sferze publicznej
 • Nauka administracji
 • System administracji publicznej
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Samorząd i wspólnoty lokalne

Ważniejsze publikacje

 • Encyklopedia administracji publicznej, Elipsa, Warszawa 2018
 • The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, edited by Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur and Justyna Wiśniewska-Grzelak, Peter Lang 2018
 • Etyka sfery publicznej, Elipsa, Warszawa 2017
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Diffin, Warszawa 2016
 • The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Frankfurt am Main 2015], ss. 271.
 • Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? Warszawa 2015, Wstęp i redakcja
 • Implementacja norm, procedur i wartości służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, w: Sprawne państwoPropozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. pod red. P. Kopyciński, Kraków 2015, ss. 98-118
 • Implementacja norm, procedur i wartości służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, współautor, w: Sprawne państwoSamorządowa służba cywilna. Obszary metropolitarne. Zagospodarowanie przestrzenne. Współautor, pod red. P. Kopyciński, Kraków 2015, ss. 7-125
 • Teorie i metody w studiach europejskich - V ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, komentarz profesorki
 • Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014
 • Problem etyki w państwie demokratycznym, w: Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, pod red. J. Otto, Warszawa 2014, ss. 51-63
 • Służba cywilna w europejskim modelu samorządu lokalnego, w: Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stam obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014
 • Bezpieczeństwo sfery publicznej, w: Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, pod red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2014, ss. 130-148, ISBN 978-83-8017-031-5
 • The civil service in Central and Eastern EuropeSłużba cywilna w Europie-Środkowo-Wschodniej, wydawnictwo dwujęzyczne, Warszawa 2013, ss. 286
 • System służby cywilnej w Austrii, w: Studia Politica Germanica Tom: 1(3), Warszawa 2014, ss. 59-71
 • Rola współpracy transgranicznej w stosunkach polsko-niemieckich, Studia Politica Germanica, Warszawa 2013, Nr 1(2), ss. 53-69
 • The civil service in Central and Eastern Europe, Służba cywilna w Europie-Środkowo-Wschodniej, wydawnictwo dwujęzyczne, Warszawa 2013
 • Wpływ wydarzeń politycznych roku 1948 na kształt i funkcjonowanie administracji publicznej, w: Zwrot polityczny'48 Między polską drogą a projektem uniwersalnym, cz. 1, pod red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013, s. 155-169
 • Służba cywilna – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012, ss. 200
 • Publikacja w książce:
 • Służba cywilna – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012
 • Patriotyzm współczesnego urzędnika (funkcjonariusza publicznego), w : Patriotyzm współczesnych Polaków, red. nauk. A. Skrabacz, Warszawa 2012, ss. 135-151
 • The Legal Foundations and the Quality and Ethical Standard of the Polish Civil Servic, in: Civil service in Poland, red. J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, Ł. Świetlikowski, Warszawa 2012
 • Rola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków, w: Bezpieczeństwo społeczne, Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, pod red. A. Skrabacz, S. Sulowski, Warszawa 2012
 • Etyka w administracji i w życiu zawodowym, w: Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012
 • Dysfunkcje etyczne w życiu publicznym, w: Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012
 • Ramy prawne, standardy jakościowe i etyczne polskiej służby cywilnej, w : Służba cywilna w Polsce, pod red. J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka, Ł. Świetlikowski, Warszawa 2012;
 • Kilka uwag na temat profesjonalizacji i polityzacji służby cywilnej, w: Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, red. K. A. Wojtasczyk, A. Mirska, Toruń 2012
 • Koncepcyjne i metodologiczne założenia badań nad administracją publiczną (na przykładzie służby cywilnej), "Przegląd Europejski", Warszawa 2012, nr 1
 • Administracja rządowa XXI wieku, szanse, wyzwania i zagrożenia. Współautor wstępu, Warszawa 2011
 • Ustrój terytorialny Polski, w: Polska i Ukraina, próba analizy systemu, pod red. S. Sulowski, M. Prymusz, N. Minenkowa, B. Zdaniuk Warszawa  2011
 • Decydowanie w organach stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego. w: Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich UE, pod red. G. Rydlewski Warszawa 2011
 • Prezydencja w Radzie UE. Słownik, pod red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011
 • Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, "Studia Politologiczne", T. 20, Warszawa 2011
 • Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim. Warszawa, 2010 ss. 406
 • Standardy etyczne w sferze publicznej, w: Prawo, Język, Etyka, pod red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, ss. 31-36
 • Przemiany systemu politycznego, w: Transformacja systemowa w Polsce, pod red. nauk. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010, ss. 95-112
 • Rola związków zawodowych w Polsce w procesie demokratyzacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, pod red. nauk. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2010, ss. 153-164
 • Służba cywilna w państwach naddunajskich, w: Państwa naddunajskie a Unia Europejska, pod red. D. Popławskiego, Warszawa 2010, ss. 197-204
 • Status urzędnika w XX-wiecznej Polsce: zarys problemu, w: Społeczeństwo i Polityka, Pułtusk 2009, nr 4, ss. 80-104
 • Problem sfery publicznej. w: Rozumienie polityki, Studia Politologiczne, Warszawa 2009, nr 14, ss. 70-84
 • Transformacja administracji publicznej, w: Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989, Studia Politologiczne, Warszawa 2009, nr 15, ss. 80-104
 • Polityka dostępu do dokumentów Unii Europejskiej, w: Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, pod red. M. Witkowska, Warszawa 2009, ss. 135-154
 • Przeciwdziałanie korupcji w ustawie o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., w: Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, pod red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2009, ss. 240-257
 • Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, w : Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, ss. 168-184
 • Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, ss. 282-297
 • Służba cywilna w mniejszych państwach Europy, w: Małe państwa Europy – specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, pod red. D. Popławski, Warszawa 2009, ss. 115-133
 • Ścieżki kariery urzędników Unii Europejskiej i Polski. Przegląd Europejski, 2008, nr 1, ss. 40-53
 • Die polnische Innenpolitik nach 1989. w: Polen heute. Pod red. S. Sulowski, Warszawa 2008, ss. 173-181
 • Dylematy wokół ról współczesnej administracji publicznej a prawo obywateli do dobrej administracji. w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008, ss. 105-113
 • Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej. Przegląd Europejski 2008, nr 1, ss.26-39
 • Służba cywilna w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. W: Polska i RFN w procesie integracji europejskiej. pod red. S. Sulowskiego, Warszawa 2007, ss. 293-320
 • Internal Policy in post-1989 Poland. w: The Political System of Poland. Edited by S. Sulowski, Warszawa 2007, ss.151-157
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Jakość i przejrzystość w administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji [w:] Administracje publiczne w Europie – stan obecny i wyzwania przyszłości, Prace i materiały ISM, SGH, Warszawa 2006, nr 34
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do UE – konferencja naukowa Europejska Debata Publiczna – Polska w UE, Uniwersytet Warszawski, Ostrołęka, 2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Ścieżki kariery urzędników UE i Polski – konferencja naukowa Europejska Debata Publiczna – Polska w UE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Poland’s Civil Service at the Local Government Level: Facts and Myths, The Polish Yearbook of the Civil Service, 2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Proces kształtowania się służby cywilnej w III Rzeczypospolitej, Zeszyty Politologiczne, Białystok 2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Legitymizacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności administracji publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej, [w:] Dostosowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. A. Nowak-Far, Warszawa 2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity, Służba Cywilna Nr 9; jesień zima 2004/2005
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Apolityczność jako czynnik profesjonalizacji administracji publicznej [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, pod red. A. Dębickiej, M. Dmochowskiego, B. Kudryckiej. Białystok 2004
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Standardy kontroli w Europie [w:] Rola projektów europejskich w rozwoju regionalnym i lokalnym. Materiały pokonferencyjne SGGW, Warszawa 2004
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Government Decision - making System in Poland: A Political Study of the Transformation Period. [w:] The Polish Yerbook of Civil Service, Warszawa, 2003.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Spór o polską służbę cywilną, „Świat i Polityka” 2003, nr 1/2.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, recenzja książki G. Rydlewskiego, Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, [w:] „Służba Cywilna” 2002, nr 5.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Civil Service in Poland. A Review of the Existing Structures Against the Experience of Other Countries and Basic Legislation. [w:] The Polish Yerbook of Civil Service, Warszawa, 2002.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Reforma administracji publicznej w wybranych państwach demokratycznych na przełomie XX i XXI wieku. Rewolucja menedżerów w sektorze publicznym, [w:] „Świat i Polityka” 2002, nr 3/4.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Korupcja w administracji publicznej, „Zeszyty Politologiczne” 2002, nr 4.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Prawo dostępu do informacji o działalności administracji publicznej w państwach demokratycznych, „Świat i Polityka 2002”, nr 1.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, recenzja książki G. Rydlewskiego, Służba cywilna w Polsce: przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, [w:] „Służba Cywilna” 2001, IX.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Status i ochrona praw pracowników służby cywilnej w Polsce i na świecie, {w:] „Zeszyty Politologiczne” 2001, nr 3.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Procesy zmiany politycznej a wielkie ruchy społeczne XX wieku, [w:] Krzysztof Łabędź, Magdalena Mikołajczyk (red.), Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Kraków 2001.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce w świetle ustawy z roku 1998, „Zeszyty Politologiczne” 2000, z. 2.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Korupcja w Polsce według raportu Banku Światowego, „Służba Cywilna” 2000, X.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Rola samorządu terytorialnego w procesie integracji europejskiej, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1999, II.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Związek Młodzieży Wiejskiej (1928-1998). Idee ruchu młodowiejskiego, Warszawa, 1998.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Etos urzędnika w Polsce - szkic historyczny, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1998, VI.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, System płac urzędników państwowych w wybranych krajach europejskich, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1998.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Polityka prorodzinna krajów Unii Europejskiej a Polska, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1998, III.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Kobiety polskie w Europie, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1997, XI-XII.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Kwestie narodowościowe i kształt granic w myśli politycznej polskich socjalistów w latach 1918-1948, Archiwum Historii Myśli Politycznej, T. V, Warszawa 1995.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Wizja ustroju przejściowego Zygmunta Zaremby - z historii myśli politycznej socjalistów okresu wojny i okupacji, „Zeszyty Politologiczne”, 1994, z.1.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Julian Hochfeld i Jan Strzelecki, O humanizmie socjalistycznym raz jeszcze. Dzieje pewnej polemiki, Archiwum Historii Myśli Politycznej, T.III, Warszawa 1993.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Kształt granic w myśli politycznej polskich socjalistów w latach wojny i okupacji, [w:] Jolanta Itrich, Jan Kancewicz, Irena Koberdowa (red.). Oblicza lewicy. Losy idei i ludzi, Warszawa: Towarzystwo Naukowe im. A. Próchnika, 1992.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Wizja Trzeciej Rzeczypospolitej w myśli politycznej polskich socjalistów w okresie II wojny światowej, Archiwum Historii Myśli Politycznej, T.II, Warszawa 1992.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, Humanizm socjalistyczny w myśli Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1939-1948. Warszawa, 1989.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego