prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1999). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność etnopolityka (2010). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych w Zakładzie Badań Wschodnich. Uczestnik programu badawczego „Współczesna Azja centralna” (2002). Wykonawca grantu badawczego „Etnopolityczne uwarunkowania funkcjonowania elity władzy politycznej w postradzieckiej Azji Centralnej”. Staże naukowe na uniwersytetach m. in. w Moskwie, Ałmaty i Sankt Petersburgu. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Polityka Wschodnia”.

Zainteresowania badawcze

 • teorie narodu i nacjonalizmu, etnopolityka w przestrzeni poradzieckiej, przede wszystkim Rosji i Azji Centralnej oraz problematyka etniczna w Polsce;
 • polityka i prawosławie w przestrzeni poradzieckiej;
 • integracja polityczna i gospodarcza Wspólnoty Niepodległych Państw, w szczególności krajów wschodniosłowiańskich i centralnoazjatyckich;
 • transformacja społeczno-polityczna w Polsce i przestrzeni poradzieckiej.

Dydaktyka

 • Etnopolityka w państwach Europy Wschodniej
 • Etnopolityka w państwach Azji Centralnej i Kaukazu
 • Integracja polityczna i gospodarcza Wspólnoty Niepodległych Państw
 • Polityka społeczna
 • Podstawy statystyki i demografii

Wybrane publikacje

  Monografie:

 • Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
 • A. Wierzbicki, P. Załęski, Trybalizm a władza w Azji Centralnej, Warszawa 2008.
 • Rosja: etniczność i polityka, Warszawa 2011.
 • Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna, Warszawa 2014.
 • Monografie zbiorowe:

 • T. Bodio, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, „Studia Politologiczne” 2008, vol.12.
 • T. Bodio, W. Jakubowski, A. Wierzbicki (red.), Transformacja społeczeństwa i władzy w poradzieckiej Azji Centralnej, Pułtusk 2008.
 • V. D. Kurganskaâ, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Tożsamości i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim. Идентичности и сепаратизмы этнических меньшинств на постсоветском пространстве. Warszawa-Ałma-Ata 2013. Варшава-Алматы 2013.
 • Artykuły:

 • Rossijskij narod vs groźba nacjonalizmów, „Polityka Wschodnia” 2013, nr 1 (3).
 • Rosja wobec wyzwań społecznych, patologii, epidemii i wykluczeń, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa 2013.
 • Консолидация народа Казахстана, w: Национальная консолидация Казахстана: проблемы и перспективы. Сборник материалов круглого стола (г. Алматы, 28 марта 2013 г.), Алматы 2013.
 • Русско-казахский этнокультурный синкретизм в городах Казахстана, w: Казақ ғылыми-зерттеу мәдениет институтының еңбектерi. Труды казахского научно-исследовательского института культуры. II том. Мәдени ландшафт мұра объектісі ретінде: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинар материалдарының жинағы, 26–27 қыркүйек, 2013 ж., Культурный ландшафт как объект наследия: Сборник материалов международного научно-практического семинара, 26–27 сент. 2013 г., Алматы 2013.
 • Etniczność w radzieckim procesie państwo- i narodotwórczym, w: R. Vorbrich, A. Szymoszyn (red.), Ethnos et Potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa-Poznań 2013.
 • Wschodniosłowiański „naród cywilizacyjny”w koncepcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w: T. Stępniewski (red.), Słowiański Trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Rok 11 (2013). Zeszyt 2. 
 • Tożsamość i separatyzm Rosjan oraz ludności rosyjskojęzycznej w Azji Centralnej, w: V.D. Kurganskaâ, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Tożsamości i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim. Идентичности и сепаратизмы этнических меньшинств на постсоветском пространстве. Warszawa-Ałma-Ata 2013. Варшава-Алматы 2013.
 • Tożsamość i separatyzmy na Powołżu, w: V.D. Kurganskaâ, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Tożsamości i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim. Идентичности и сепаратизмы этнических меньшинств на постсоветском пространстве. Warszawa-Ałma-Ata 2013. Варшава-Алматы 2013.
 • Determinants and Challenges of Social Policy, w: S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Polish Politics After The Transformation. Condition and Prospects of Development, “Studia Politologiczne” 2014. Vol.31.
 • Этничность и права этнических меньшинств в конституционализме государств Центральной Азии, w: Проблемы конституционализма и его судебной защиты в государствах Восточной Европы, „Studia Politologiczne” 2014. Vol.32.
 • Цивилизационные основания и важнейшие проблемы евразийской интеграции государств Центральной Азии, „Философия хозяйства. Альманах Центра наук и экономического факультета МГУ” Май-Июнь N 3(93), Москва 2014.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego