dr hab. Piotr Załęski

Dr hab. Piotr Załęski

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013, UW, specjalność: antropologia polityki). Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (2009, UAM w Poznaniu, promotor prof. Andrzej Brencz, z wyróżnieniem) oraz w zakresie nauk o polityce (2006, UW, promotor prof. Tadeusz Bodio, z wyróżnieniem). Absolwent Katedry Etnologii UMK w Toruniu (2005, PSE, promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1999, magister w zakresie politologii i nauk społecznych, promotor prof. Wojciech Jakubowski, z wyróżnieniem). Absolwent XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (1995). Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (1995).

Stanowisko i funkcje na UW

 • Zatrudniony w INP UW od 2005 r.: specjalista naukowo-techniczny (2005–2006: dwie umowy o pracę na czas określony), asystent (2006–2007: umowa o pracę na czas określony), adiunkt (2007–2010: umowa o pracę na czas określony; 2010–2015: mianowanie na okres 5 lat; od 2015 r.: umowa o pracę na czas określony);
 • Wypromował 31 licencjatów (2010–2015; europeistyka, politologia, europeistyka wschodniosłowiańska), 12 magistrów (2014–2016; 6 – politologia, 4 – studia euroazjatyckie, 2 – europeistyka) i doktor (2015 – Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, nauki o polityce);
 • Kierownik Pracowni Kultury Politycznej INP UW (od 2010 r.) i redaktor serii wydawniczej INP UW „Kultura i Polityka” (od 2012 r.);
 • Pełnomocnik Dyrektora INP UW ds. Programu Studiów Euroazjatyckich (2014–2016) i Kierownik Studiów Euroazjatyckich INP UW (2015–2018);
 • Koordynator kształcenia pedagogicznego na WDiNP UW (2005–2010).

Dydaktyka w r. ak. 2017/2018

 • Seminarium doktorskie (III st. – nauki o polityce, przedmiot obowiązkowy);
 • Historia instytucji politycznych Wschodu (II st. – studia euroazjatyckie, przedmiot obowiązkowy);
 • Kultura polityczna w państwach euroazjatyckich (II st. – studia euroazjatyckie, przedmiot obowiązkowy);
 • Kultura popularna na obszarze euroazjatyckim (II st. – studia euroazjatyckie, przedmiot obowiązkowy);
 • Antropologia polityki (II st. – politologia, przedmiot modułowy);
 • Społeczeństwa i kultury Azji Centralnej i Kaukazu (II st. – studia euroazjatyckie, przedmiot do wyboru);
 • Psychologia zachowań politycznych (I st. – politologia, przedmiot specjalizacyjny).

Zainteresowania badawcze

 • Kultura polityczna w Polsce i Azji Centralnej;
 • Obrazy Azji Centralnej w dyskursie i dyskurs elit Azji Centralnej;
 • Problematyka pamięci historycznej w Polsce i na obszarze poradzieckim;
 • Tożsamości kulturowe i stosunki międzykulturowe w Eurazji;
 • Socjalizacja polityczna i postawy społeczno-polityczne w państwach postkomunistycznych;
 • Polityka edukacyjna państwa.

Wybrana międzynarodowa aktywność naukowo-dydaktyczna

 • Wiodący współpracownik naukowy Instytutu Filozofii i Badań Polityczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej (od 2012 r.);
 • Sekretarz Międzynarodowego Centrum Badań Eurazjatyckich przy Kirgiskim Uniwersytecie Państwowym im. Išenalego Arabaeva (od 2012 r.);
 • Członek ESCAS – Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Centralnoazjatyckich (od 2016 r.);
 • Starszy współpracownik naukowy Instytutu Filozofii i Badań Polityczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej (2007–2012);
 • Profesor wizytujący w Katedrze UNESCO Zarządzania Demokratycznego w Społeczeństwie Polietnicznym Akademii Zarządzania przy Prezydencie Republiki Kirgiskiej (2010–2011).

Wybrane granty i projekty badawcze

 • Pomysłodawca i wykonawca badań pt. Europejskie obrazy władzy i społeczeństw Azji Centralnej (od 2015 r.; INP UW);
 • Kierownik i wykonawca badań pt. Dyskurs polityczny na obszarze poradzieckim (od 2014 r.; INP UW);
 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego pt. Tożsamość i pamięć historyczna w Azji Centralnej (2012–2014; m.in.: INP UW, Instytut Filozofii, Politologii i Religioznawstwa Komitetu Nauki MEiN Republiki Kazachstan, Instytut Filozofii i Badań Polityczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej, Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Žusupa Balasagyna);
 • Kierownik projektu badawczego MNiSW RP N116 435837 pt. Tradycyjna kultura polityczna. Nieformalne więzi społeczne jako podstawa wartości i postaw społeczno-politycznych oraz zachowań politycznych w Kirgistanie na tle Azji Centralnej (2009–2011; WDiNP UW);
 • Współkierujący międzynarodowym programem badawczym pt. Kirgistan: problemy kulturowe i społeczno-polityczne (2007–2011; WDiNP UW, Instytut Filozofii i Badań Polityczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej);
 • Pomysłodawca i wykonawca badań pt. Rzeczywistość społeczno-polityczna w oczach mieszkańców wsi mazowieckiej (2005–2009; IEiAK UAM);
 • Wykonawca projektu badawczego własnego MNiSW RP N117 018 32/2277 pt. Etnopolityczne uwarunkowania funkcjonowania elity władzy politycznej w Azji Centralnej (2007–2008; WDiNP UW; kierownik: prof. Tadeusz Bodio);
 • Pomysłodawca i koordynator badań pt. Socjalizacja polityczna warszawskich licealistów (2005–2008; INP UW);
 • Uczestnik międzynarodowego programu badawczego pt. Współczesna Azja Centralna (1999–2008; kierownik: prof. Tadeusz Bodio);
 • Pomysłodawca i koordynator badań pt. Postawy społeczno-polityczne warszawskich bezrobotnych i przedsiębiorców (2005–2007; INP UW);
 • Pomysłodawca i wykonawca badań pt. Postawy polityczne nauczycieli podwarszawskiego gimnazjum (2000–2001).

Inna wybrana aktywność naukowa, organizacyjna i popularyzatorska

 • Opiekun merytoryczny grantów NCN doktorantów WDiNP UW (2011–2015) oraz WNPiSM UW (od 2016 r.);
 • Odpowiedzialny za koordynację egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od arkuszy na sesję majową 2011 r.);
 • Koordynator zespołu ekspertów MEN do prac nad tworzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (od 2016 r.);
 • Członek redakcji kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” (2004–2016, nr 1–47), w tym sekretarz redakcji (2004–2007, nr 1–10) oraz zastępca redaktora naczelnego (2012–2016, nr 32–47);
 • Kierownik zespołu przedmiotowego konstruującego zadania do egzaminu eksternistycznego z wiedzy o społeczeństwie w ramach projektu CKE EFS – Budowa banków zadań (2013–2015);
 • Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2013–2014);
 • Współautor – z prof. Wojciechem Jakubowskim i dr. Tadeuszem Majem – pakietu edukacyjnego do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej (podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym, program – wyd. 2003);
 • Współautor – z prof. Konstantym A. Wojtaszczykiem – pakietu edukacyjnego do przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum – moduł wychowanie obywatelskie (podręcznik – wyd. 2002, 2005; program, zeszyt ćwiczeń – wyd. 2002);
 • Nauczyciel przedmiotów społecznych i humanistycznych (wiedza o społeczeństwie, nauki społeczne, podstawy prawa, człowiek w środowisku, twórcze przeobrażanie świata, przedsiębiorczość, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze, historia) w gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceum technicznym, liceum profilowanym i technikach (1997–2007); nauczyciel mianowany (2002); uprawnienia egzaminatora OKE Warszawa z zakresu wiedzy o społeczeństwie (2015); uprawnienia do kierowania placówką oświatową (2001); odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2016).

Autorskie i współautorskie książki naukowe

  • Piotr Załęski, Social Bonds in the Political Culture in Kyrgyzstan, Warsaw 2014, s. 230, seria „Kultura i Polityka”, t. 4;
  • Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski, Łukasz Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk–Biszkek 2013, s. 456;
  • Piotr Załęski, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu na tle państw regionu), Warszawa 2011, s. 493;
  • Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna, Warszawa 2010, s. 270;
  • Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski, Trybalizm a władza w Azji Centralnej, Pułtusk 2008, s. 392;
  • Tadeusz Bodio, Piotr Załęski, Elity władzy w Azji Centralnej: tradycja – modernizacja – etnopolityka, Warszawa 2008, s. 308;
  • Piotr Załęski, Aleksander Szałański, Łukasz Żołądek, Przegrani i wygrani transformacji wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Raport z badań warszawskich bezrobotnych i przedsiębiorców, Warszawa 2007, s. 273;
  • Piotr Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, Warszawa 2006, s. 310.

Publikacje pod redakcją naukową

  • Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski (red.), Współczesne systemy rządów, Warszawa 2017, s. 352, t. 2 pracy pt. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych;
  • Oliwia Piskowska, Piotr Załęski (red.), Prezydencki dyskurs polityki na obszarze poradzieckim, Warszawa 2015, s. 146, seria „Kultura i Polityka”, t. 6;
  • Anuar A. Galiev, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski (red.), Tożsamość i pamięć historyczna w Azji Centralnej/ Identičnost’ i istoričeskaâ pamât’ v Central’noj Azii, Warszawa 2014, s. 392, seria „Kultura i Polityka”, t. 5.
  • Valentina D. Kurganskaâ, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski (red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim/ Identičnosti, sociâl’no-političeskie orientacii i separatizmy ètničeskich menšinstv na postsovetskom prostranstve, Warszawa 2013, s. 289, seria „Kultura i Polityka”, t. 3;
  • Piotr Załęski, Elena Breslavskaia, Marta Włodarkiewicz (red.), Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim. Między dziedzictwem a tradycją wynalezioną, Warszawa 2012, s. 276, seria „Kultura i Polityka”, t. 2;
  • Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk (red.), Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, Warszawa 2012, s. 279, seria „Kultura i Polityka”, t. 1;
  • Azizbek K. Džusupbekov, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski (red.), Kirgistan: problemy kulturowe i społeczno-polityczne / Kyrgyzstan: kul’turnye i social’no-političeskie problemy, Biszkek–Warszawa 2011, s. 444;
  • Tadeusz Bodio, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski (red.), Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej / Transformation, Integration and Security Problems in the States of Central Asia / Problemy transformacii, integracii i bezopasnosti gosudarstv Central’noj Azii, „Studia Politologiczne” 2008, vol. 12, s. 422;
  • Wojciech Jakubowski, Ewa M. Marciniak, Piotr Załęski (red.), Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, Warszawa 2008, s. 247;
  • Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski (red.), Azja Centralna: Problemy historii i współczesności / Central’naâ Aziâ: Problemy istorii i sovremennosti, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2007, nr 2–4 (11–13), s. 377;
  • współredakcja naukowa tomów kwartalnika „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” z tematami wiodącymi:

Pamięć społeczna i polityka historyczna – 2016, nr 2 (47), s. 192;

Oblicza i obrazy działań politycznych na Ukrainie – 2016, nr 1 (46), s. 186;

Kirgistan – kultura i polityka –2015, nr 3 (44), s. 256;

Problemy polityczne postradzieckiej Europy Wschodniej – 2015, nr 1 (42), s. 288;

Obrazy innego i inności – 2014, nr 2 (39), s. 266;

Tożsamości kulturowe w Polsce – 2014, nr 1 (38), s. 246;

Problemy Unii Europejskiej – 2013, nr 4 (37), s. 304;

Problemy edukacji w Polsce – 2013, nr 3 (36), s. 324;

Kampanie wyborcze – 2013, nr 2 (35), s. 352;

Dyskurs polityczny – 2012, nr 2 (31), s. 290;

Retradycjonalizacja i dyferencjacja tożsamości na obszarze postradzieckim – 2012, nr 1 (30), s. 259;

Tożsamości w Europie – 2011, nr 1 (26), s. 250 i 2010, nr 3 (24), s. 161;

Autorytaryzm – 2009, nr 2 (19), s. 269;

Kirgizi: społeczeństwo, kultura, polityka – 2009, nr 1 (18), s. 233.

Wybrane artykuły naukowe

 • Piotr Załęski, O nowej maturze z wiedzy o społeczeństwie – rezultaty i ich przyczyny, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2016, nr 6;
 • Piotr Załęski, O medialnych wypowiedziach politologów, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2016, nr 2 (47);
 • Piotr Załęski, Polskie obrazy carskiej i wczesnoradzieckiej Azji Centralnej – przypadek pisarstwa Ryszarda Wragi, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2015, nr 3 (44);
 • Piotr Załęski, Władza polityczna w dyskursie nacjonalistów kirgiskich, „Lud” 2015, t. 99;
 • Agnieszka Syliwoniuk, Piotr Załęski, Trybalizm w społeczeństwie i polityce – analiza porównawcza Jordanii i Kirgistanu, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2014, nr 2 (39);
 • Piotr Załęski, Pamięć historyczna okresu przedradzieckiego we współczesnym Kirgistanie – między dziedzictwem a kreacją i idealizacją [w:] Anuar A. Galiev, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski (red.), Tożsamość i pamięć historyczna w Azji Centralnej/ Identičnost’ i istoričeskaâ pamât’ v Central’noj Azii, Warszawa 2014;
 • Piotr Załęski, Recruitment and mobility of the political elite in Kazakhstan (1990–2006), „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2013, nr 4 (37);
 • Piotr Załęski, Tożsamości mniejszości etnicznych i postawy wobec mniejszości etnicznych w Kirgistanie [w:] Valentina D. Kurganskaâ, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski (red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim/ Identičnosti, sociâl’no-političeskie orientacii i separatizmy ètničeskich menšinstv na postsovetskom prostranstve, Warszawa 2013;
 • Piotr Załęski, Kazakh’s SSR nomenclature in post−war period, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2012, nr 2 (31);
 • Piotr Załęski, Poziomy tożsamości etnicznej Kirgizów, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2012, nr 1 (30);
 • Piotr Załęski, Èlity političeskoj vlasti Kazachstana (vnešnij vzglâd), „Žarčysy/ Vestnik” (NAN RK) 2011, vol. 2;
 • Piotr Załęski, Więzi społeczne a zachowania polityczne w Kirgistanie – między tradycją a innowacją [w:] Joanna Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, Toruń 2010;
 • Piotr Załęski, Zmiana i stabilność systemu politycznego Kazachstanu [w:] Jacek Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010;
 • Katarzyna Rymarek, Piotr Załęski, Postawy warszawskich licealistów wobec rzeczywistości politycznej, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2009, nr 4 (21);
 • Piotr Załęski, Specyfika państwa realnego socjalizmu, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2009, nr 2 (19);
 • Piotr Załęski, Regionalizm, klientelizm i klanowość jako podstawy kultury politycznej w Uzbekistanie [w:] Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski, Andrzej Wierzbicki (red.), Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej: studia i rozprawy, Pułtusk 2008;
 • Piotr Załęski, Wiedza konstytucyjna i kompetencje obywatelskie młodzieży a edukacja szkolna [w:] Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka (red.), Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku. Studia i rozprawy, Pułtusk 2008;
 • Piotr Załęski, Klientelizm i trybalizm jako komponenty kultury politycznej (studium przypadku – Kazachstan), „Rocznik Nauk Politycznych” 2005, t. 8;
 • Piotr Załęski, Polityka jako realizacja interesu elity [w:] Bohdan Kaczmarek (red.), Metafory polityki 3, Warszawa 2005;
 • Piotr Załęski, Postawy polityczne nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Łomiankach w 2001 roku, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2005, nr 3–4 (4–5);
 • Piotr Załęski, Nursultan A. Nazarbayev, portrait of a leader – introduction, „Political Science Annual” 2004, vol. 6;
 • Piotr Załęski, Psychohistoryczne uwarunkowania przywództwa politycznego w Kazachstanie. Wybrane aspekty, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5.

Kontakt:

e-mail: pzaleski@tlen.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego