dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1999) i Międzynarodowego Studium Nauk Politycznych Institut d'Études Politiques (SCIENCES PO) de Paris (2001). Doktor nauk politycznych (2003). Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP i Pełnomocnik Dziekana WDiNP UW ds. Mobilności. Przewodniczący IPSA RC 13: „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej” (od 2016 r.).

Graduated from the Institute of Political Science (1999) and the International Cycle of Political Science at SCIENCES PO Paris (2001). Ph.D. in Political Science (2003). Assistant Professor at the Department of Modern Political History, Institute of Political Science. Faculty Coordinator for Mobility. Chairperson of IPSA RC 13 “Democratization in Comparative Perspective” (since 2016).

języki obce / languages spoken: français, română, русский, English

 

Zainteresowania badawcze / Research interest

 • Życie polityczne Francji po roku 1789 / French Politics since 1789
 • Procesy państwowo- i narodotwórcze w Republice Mołdawii / Nation- and State-building Process in the Republic of Moldova
 • System polityczny Rumunii / Political System of Romania
 • Historia państwa i społeczeństwa w Europie / History of State and Society in Europe
 • Następstwa integracji europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / The Outcomes of the European Integration upon Central and Eastern Europe

Dydaktyka / Courses thaught

 • Historia Powszechna / General History
 • Historia Instytucji Politycznych / History of Political Institutions
 • Historia Społeczna Europy / Social History of Europe
 • Konflikty Społeczne XX wieku / Social Conflicts in the XXth Century
 • Życie Polityczne Francji / Political Life of France
 • Polish and General Contemporary History (in English)

Publikacje / Publications

a. written or edited monographs and reviews

  • Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii [State consolidation in the Republic of Moldova], Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2016, 282 p., ISBN 978-83-65497-07-9
  • T. Słomka, B. Zdaniuk (eds.), Journal: „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne. Общество и политика. Society and Politics”, issue 2 (43)/2015: „Consolidation of State”, Pułtusk, 278 p., ISSN 1733-8050
  • Konstytucja Republiki Mołdawii [Constitution of the Republic of Moldova], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2014, 201 p., ISBN 978-83-7666-353-1
  • W. Jakubowski, M. Włodarczyk, B. Zdaniuk (eds.), Review: „Społeczeństwo i Polityka. Общество и политика. Society and Politics”, issue 4 (41)/2014: „Consolidation of State in Europe”, Pułtusk, 268 p., ISSN 1733-8050
  • W. Jakubowski, M. Włodarczyk, B. Zdaniuk, Historia do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna [History until 1918. Cultural and Civilisational Perspective], Warszawa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2014, 514 p., ISBN 978-83-63183-54-7
  • A. Švarplys, B. Zdaniuk (eds.), Becoming Europeans in Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004, Warsaw, University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science, 2014, 157 p., ISBN 978-83-63183-74-5
  • S. Sulowski, M. Prymusz, N. Minenkova, B. Zdaniuk (eds.), Polska i Ukraina. Próba analizy systemu politycznego [Poland and Ukraine. An attempt of political system comparison], С. Суловкські, М. Примуш, Н. Мінєнкова, Б. Зданюк, Польша і Україна. Спроба аналізу політичної системи, Warszawa, Elipsa, 2011, 380 p., ISBN: 978-83-7151-028-1 [book published both in Polish and Ukrainian]
  • Wybory parlamentarne we Francji 1789-1914. Problem reprezentatywności wyboru [Parliamentary Elections in France 1789-1914. The Issue of Representativeness of Choice], Warszawa, Aspra-JR, 2005

b. translated monographs

  • From French into Polish: Alfred WAHL, La seconde histoire du nazisme en République fédérale après 1945, Armand Colin, 2006. Polish version: Druga historia nazizmu [The Second History of Nazism], Warszawa, Dialog, 2009, 344 p., ISBN: 978-83-61203-24-7
  • From French into Polish: Edouard HUSSON, Une autre Allemagne, Gallimard, 2005. Polish version: Inne Niemcy [The Other Germany], Warszawa, Dialog, 2008, 440 p., ISBN: 978-83-89899-88-0
  • From French into Polish: Christian SAINT-ÉTIENNE, La puissance ou la mort. L’Europe face à l’empire américain, Seuil, 2003. Polish version: Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego [Power or Death. Europe vs. the American Empire], Warszawa, Dialog, 2004, 252 p., ISBN: 83-88938-83-5

c. articles

●Moldovan and Romanian topics

  • „L’impact de l’intégration européenne sur la consolidation étatique de la République de Moldavie. Les attentes de l’élite du pays” [paper in French: The impact of European integration on state consolidation of the Republic of Moldova. The expectations of the country's elite], N. Păun, S. Mișcoiu (eds.), Cahier Fare n°9. Numéro spécial: Actes du Colloque « Intégration et désintégration en Europe Centrale et Orientale » (octobre 2014, Faculté d’Études Européennes, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie), Paris, L’Harmattan, 2016, p. 183-207, ISBN 978-2-343-09859-3.
  • „Nazwa języka a konsolidacja państwa. Kontrowersje wokół wyroku Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii z 5 grudnia 2013 r.” [paper in Polish: The Language Name and State Consolidation. Controversies over the Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Moldova of December 5th, 2013.], J. Wojnicki (ed.), Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, Warszawa, Aspra-JR, 2015, p. 155-168, ISBN 978-83-7545-672-1
  • „Le problème de la consolidation étatique de la République de Moldavie: facteurs et obstacles” [paper in French: The problem of State Consolidation of the Republic of Moldova: factors and obstacles], „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”, nr 2 (43)/2015, p. 59-73, ISSN 1733-8050
  • „Republic of Moldova: A Statehood Without National Unity (1991-2014)”, A. Švarplys, B. Zdaniuk (eds.), Becoming Europeans in Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004, Warsaw, University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science, 2014, p. 136-153, ISBN 978-83-63183-74-5
  • „Praktyka rządów prozachodniej koalicji w Republice Mołdawii po rewolucji «twitterowej» 2009 roku” [paper in Polish: The practice of pro-Western coalition governments in the Republic of Moldova after the 2009 «twitter» revolution], J. Gołota (ed.), Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesiąciolecie urodzin, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im Adama Chętnika, 2014, p. 217-233, ISBN 978-83-62775-18-7
  • „Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycznego Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii – aspekt porównawczy” [paper in Polish: Factors of Stability of the Political Systems of Poland, Romania and the Republic of Moldova – a comparative aspect], Polsko-rumuńskie związki polityczne i kulturowe. Legături istorice și culturale polono-române, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2013, p. 280-302, ISBN 978-973-0-15291-3
  • „Moldavie: Le déclin d’une coalition pro-européenne” [paper in French: Moldova: the Decline of a Pro-European Coalition], Regards sur l’Est, 01.06.2013, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1406, ISSN 2102-6017
  • „Linie podziałów politycznych w Republice Mołdawii – aspekt tożsamościowy” [paper in Polish: Political Divisions’ Lines in the Republic of Moldova – identity’s aspect], M. Kosienkowski (ed.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin, Episteme, 2013, p. 177-191, ISBN 978-83-62495-28-3
  • „Analysis of Competitiveness in Tourism Sectors within Central and Eastern Europe: Romania Case Study”, Actual Problems of Economics. Scientific Economic Journal, #1, vol 2, Kyiv 2013, ISSN 1993-6788, p. 125-134 (co-author with A.-M. Nica and P. Nistoreanu)
  • „Rumunia” [paper in Polish: Romania], K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży (ed.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, tom II, Warszawa, Liber, 2013, p. 307-352, ISBN: 978-83-7206-186-7 (co-author with M. de Zuniga)
  • „Procesy etnopolityczne na rumuńskiej Bukowinie a stosunki mołdawsko-rumuńskie” [paper in Polish: Ethnopolitical Processes in the Romanian Bukovina and the Romanian-Moldovan Relations], D. Popławski (ed.), Państwa naddunajskie a Unia Europejska, Warszawa, ASPRA-JR, 2010, p. 99-131, ISBN: 978-83-7545184-9 (co-author with A. Wierzbicki)
  • „Rumunia” [paper in Polish: Romania], K.A. Wojtaszczyk (ed.), Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, Warszawa, Aspra-JR, 2007, p. 363-373, ISBN 978-83-7545-028-6 (co-author with I. Siminenco)
  • „Naddniestrze – ostatni relikt zimnej wojny” [paper in Polish: Transnistria – Last Cold War’s Relic], Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne, nr 3(8), Pułtusk 2006
  • „Na rozdrożu Wschodu i Zachodu. Mołdawska transformacja polityczna lat 1988-2005” [paper in Polish: At the Crossroads of East and West. Moldavian Political Transformation 1988-2005], Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne, nr 2(7), Pułtusk 2006

●French topics

  • „Nicolas Sarkozy – hiperprezydent bogatych” [paper in Polish: Nicolas Sarkozy – Hyper-President of the Rich], J. Miecznikowska (ed.), Politycy europejscy XXI wieku, Toruń, MADO, 2013, p. 311-340, ISBN 978-83-62942-15-2
  • „Marek Brzeziński. Sarkozy. Polityk i gwiazda mediów” [book review in Polish], Studia Politologiczne, vol. 20, Warszawa 2011, p. 348-361, ISBN: 978-83-7151-008-3
  • „Prezydent a jego zaplecze: casus prezydentury François Mitterranda” [paper in Polish: The President and its Entourage: the case of François Mitterrand’s Presidency], T. Mołdawa, J. Szymanek (ed.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa, Elipsa, 2010, p. 253-270, ISBN: 978-83-7151-795-2

●Polish and General State History topics

  • „Olha Ostriitchouk: Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest” [book review in Polish], Studia Politologiczne, vol. 35, Warszawa 2015, p. 288-293, ISSN 1640-8888
  • „Kształtowanie się reżimów autorytarnych w Europie Środkowej i Wschodniej okresu międzywojennego: analiza porównawcza” [paper in Polish: The Emergence of Authoritarian Regimes in Central and Eastern Europe in the Interwar Period: a Compared Analysis], Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne, nr 2(19), Pułtusk 2009
  • „La Pologne 1918-2008: 90 ans de course-poursuite à la recherche du temps perdu” [paper in French: Poland 1918-2008: 90 Years of Pursuit After the Lost Time], Les Échos de Pologne, nº 91, novembre 2008
  • „Ştim să luptăm, nu şi să gestionăm” [paper in Romanian: We Know How to Fight, Not How to Manage], Magazin istoric, Anul XLII, nr. 1(490), Bucureşti 2008
  • „Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu historycznym” [paper in Polish: The Civil Society. A Historical Approach], M. Witkowska, A. Wierzbicki (ed.), Społeczeństwo obywatelskie, Aspra-JR, 2005
  • „Turkmenia w czasach radzieckich” [paper in Polish: Turkmenia during the Soviet Period], T. Bodio (ed.), Turkmenistan: historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa, Elipsa, 2005

●Academic Mobility topics

  • „Student and Staff Mobility under the Erasmus-LLP Programme at the Institute of Political Science, University of Warsaw”, Studia Politologiczne – Political Science Studies. Polish Politics after the Transformation. Condition and Prospects of Development, vol. 31, Warszawa 2014, p. 189-201, ISSN: 1640-8888
  • „Мобильность студентов и преподавателей в рамках программы LLP-Erasmus в Институте Политических Наук Варшавского университета”, Studia Politologiczne – Политические Исследования. Польская политика после периода трансформации. Состояние и перспективы развития, vol. 30, Warszawa 2014, p. 202-215, ISSN: 1640-8888
  • „Мобильность студентов и преподавателей в измерении Болонского процесса: опыт Варшавского Университета” [paper in Russian: Students’ and Teacher’s Mobility within the Bologna Process Framework: the case of the University of Warsaw], Болонский образовательный процесс: теория, опыт, проблемы и перспективы. Международный сборник научных статей, Москва, Издательство Российского государственного социального университета, 2011, p. 60-71, ISBN: 978-5-7139-0875-1
  • „Визначення шляхів розвитку вищої професійної освіти в Україні” [paper in Ukrainian: Matching the Development Paths of Ukrainian Professional Education], Проблеми освіти, nr 52/2007 (co-author with S.V. Borisova)
  • „Проблеми модернізації вищої освіти та її вплив на ідентичність” [paper in Ukrainian: Issues Connected to the Higher Education Modernization and its Influence on Identity], Психоло-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, nr VI, Rivne 2006 (co-author with V. Borisov)

Udział w konferencjach / Conference participation:

  • Conference title: „IPSA 24rh World Congress of Political Science. Politics in a World of Inequality”, Poznań (Poland), July 23rd-28th 2016
   • Panel Convenor and Chair (within RC13): Consolidations et éclatements des États dans un monde d’inégalités. Quels facteurs, quelles pistes, quelles perspectives? (Consolidations and Bursts of States in an World of Inequality. What factors, paths and perspectives?)
   • Panel Chair: Elites, Leadership and Democratic Consolidation
   • Panel co-Chair: La libéralisation et la démocratisation politique: les défis et les difficultés dans le Maghreb actuel (Liberalisation and Political Democratisation: the Challenges and Difficulties in the Current Maghreb)
   • Panel Discussant: Leadership and Democratic Consolidation
   • Panel Discussant: Centrifugalism and Referenda in Europe: EU vs. the Challenges of Grexit, Brexit, Scotland, and Crimea
   • Paper’s title: The Relevance of Consolidation Framework for Research on States
   • Paper’s title (co-Author with Adam Burakowski): Les dimensions de la consolidation de l’État. Cas de la République de Moldavie (The Dimensions of State Consolidation. The Case of the Republic of Moldova)
   https://wc2016.ipsa.org/sites/default/files/page/WC2016/Program/IPSA_program.pdf
  • Conference title: „Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku” [Poland and Romania in Central Europe in the XXIst Century], Krakow, June 2nd-3rd 2016, Jagiellonian University. Paper’s title: Rola Polski i Rumunii w procesie konsolidacji państwowej Republiki Mołdawii. Nadmierne nadzieje? (Role of Poland and Romania in the state consolidation process of the Republic of Moldova. Exaggerated hopes?)
  • Conference title: „Eurint 2016, The Eastern Partnership under Strain – Time for a Rethink?”, Iaşi, May 20th-21st 2016, Alexandru Ioan Cuza University. Paper’s title: Is the Republic of Moldova a Consolidated State?
   http://cse.uaic.ro/eurint/index_htm_files/EURINT_Programme_2016_web.pdf
  • Conference title: „Transatlantic Relations around the turn of the 21st century. The winds of change? Representations, shifts and balances of power”, Lyon (France), March 11th 2016, Université Lyon 3
   • Panel Chair: Moyen-Orient, Asie centrale et Extrême-Orient (Middle East, Central Asia and Far East)
   • Paper’s title: Evolutions of NATO. Polish expectations prior to the Warsaw Summit
  • Conference title: „Wolność, Równość, Bezpieczeństwo? Francja po zamachach” [Liberté, Égalité, Sécurité? France after the terrorist attacks], Warsaw, December 11th 2015, Institute of European Studies, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw. Panellist
  • Conference title: „La «bonne gouvernance», peut-elle freiner le recul démocratique contemporain?”, Cluj-Napoca (Romania), November 27th 2015, Babeş-Bolyai University. Paper’s title: Une coalition pro-européenne sans pro-européens. Péripéties de la consolidation étatique en République de Moldavie (A pro-European coalition without pro-Europeans. Vicissitudes of state consolidation in the Republic of Moldova)
  • Conference title: „Odsłony polityki. III Kongres Politologii”, Cracow (Poland), September 22nd-24th 2015, Jagiellonian University. Paper’s title: Koncepcja konsolidacji a państwowość Republiki Mołdawii (The concept of consolidation and the statehood of the Republic of Moldova)
   http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/documents/69967318/100427586/Program%20III%20Og%C3%B3lnopolskiego%20Kongresu%20Politologii.pdf
  • Conference title: „Forum Współpracy Polska-Rumunia-Mołdawia”, Wrocław, 17 września 2015, Ośrodek Debaty Międzynarodowej (Center for International Debate, Polish MFA). Panellist
   http://rodm-wroclaw.pl/forum-wspolpracy-polska-rumunia-moldawia/
  • Conference title: „UACES 45th Annual Conference”, Bilbao (Spain), September 7th-9th 2015, University of Deusto. Paper’s title: The Impact of the European Integration upon State and Nation Consolidation of the Republic of Moldova
   http://www.uaces.org/documents/events/Bilbao/Research_Programme_2015_08-19.pdf
  • Conference title: „European Network of Erasmus Coordinators in Political Science, International Relations, Public Administration and Management – Annual Meeting”, Aix-en-Provence (France), May 20th-23rd 2015, Sciences Po Aix. Panellist
  • Conference title: „European Week at Alexandru Ioan Cuza University of Iași”, Iași (Romania), May 7th 2015, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Centre for European Studies. Keynote Speaker.
  • Conference title: „70th Anniversary of the Great Victory: Historical Lessons of the Past and Political Challenges of the Present”, Kaliningrad (Russian Federation), April 27th-30th 2015, Russian Society of Political Scientists & Baltic Federal Immanuel Kant University. Person attending the conference http://rospolitics.ru/engine/download.php?id=19
  • Conference title: „Kształtowanie się ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia”, Warsaw (Poland), April 15th 2015, University of Warsaw, Institute of European Studies. Paper’s title: Potencjalny wpływ integracji europejskiej na proces konsolidacji państwowości Republiki Mołdawii (The Potential Impact of European Integration upon the Consolidation Process of the Republic of Moldova)
   http://www.europeistyka.uw.edu.pl/u/files/plan%20konferencji.pdf
  • Conference title: „ECPR Joint Session of Workshops 2015”, Warsaw (Poland), March 29th – April 2nd 2015, European Consortium for Political Research, Workshop 11: „Political Systems in Central and Eastern Europe and Southern Europe – Comparative Studies”, Paper’s title: British Influence on Conceptualising Eurosceptical Discourse in Central-Eastern and Southern Europe: The Case of ECR and EFD(D) Groups in the European Parliament (co-author with P. Biskup)
   http://ecpr.eu/Filestore/CustomContent/JointSessions/2015/JS2015.pdf
  • Conference title: „Table ronde: Conflit en Ukraine, quels enjeux en Europe?”, Lyon (France), February 25th 2015, Sciences Po Lyon, ANAJ-IHEDN. Co-panellist with Prof. Pascal Marchand
   http://www.apgef.com/lyon-le-25-02-15-a-18h-conflit-en-ukraine-quels-enjeux-en-europe-avec-prof-zdaniuk/
  • Conference title: „Rumunia znana i nieznana. Stań badań i wyzwania naukowe w 25 lat po upadku komunizmu”, Warsaw (Poland), December 1st 2014, Cardinal Stefan Wyszyński University. Paper’s title: Pozycja Republiki Mołdawii w polityce zagranicznej Rumunii (The Place of the Republic of Moldova in the Foreign Policy of Romania)
   http://www.historia.uksw.edu.pl/node/521
   http://www.historia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Program%20konferencji-Rumunia%20znana%20i%20nieznana-_1.pdf
  • Conference title: „Disintegration and Integration in East-Central Europe”, Cluj-Napoca (Romania), October 23th-24th 2014, Babeş-Bolyai University. Paper’s title: Quel avenir étatique pour la République de Moldavie? (What State Future for the Republic of Moldova?)
   http://euro.ubbcluj.ro/event/disintegration-and-integration-in-east-central-europe/
   http://euro.ubbcluj.ro/download/Conference%20programme.pdf
  • Conference title: „Annual Moldovan European Integration Debate Forum”, Chişinău (Republic of Moldova), September 16th 2014, Foreign Policy Association, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova, Friedrich Ebert Stiftung. Person attending the conference
  • Conference title: „16. Dni Polskie w Suczawie. Polska i Rumunia. Wspólnie-obok-blisko”, Suceava (Romania), September 4th-5th 2014, Poles’ of Romania Union. Paper’s title: Zmiana nazwy języka państwowego Republiki Mołdawii w kontekście zarzutów o chęć zjednoczenia państwa z Rumunią (The Change of the Name of the Republic of Moldova’s State Language in the Context of Allegations of Reunification Desire with Romania)
   http://dompolski.ro/zilele-culturii-si-simpozion/zilele-culturii-polone-4-6-09-2014/zilele-culturii-polone-4-6-09-2014/
  • Conference title: „IPSA 23rd World Congress of Political Science. Challenges of Contemporary Governance”, Montréal (Québec, Canada), July 19th-24th 2014, Concordia University
   1. Panel Convenor and Chair (within RC13): Comment apprivoiser la frontière orientale de l’Union européenne? Entre discours politiques et stratégies de développement (How to Tame the Eastern Border of the European Union? Between Political Discourse and Development Strategies)
   2. Panel co-Discussant: This Blessed Plot…? The British Referenda of 2014-2017 and the Future of the European Union
   3. Paper’s title (co-Author with Adam Burakowski): L’intégration européenne de la République de Moldavie : peut-elle clore la discussion concernant une union avec la Roumanie? (The European Integration of the Republic of Moldova: Can it Close the Discussion About a Union with Romania?)
   4. Paper’s title: En Ethnic or (Geo)Political Conflict? The Case of the Republic of Moldova
http://www.ipsa.org/sites/default/files/page/WC2014/WC2014_Printed_Program.pdf
  • Conference title: „L’espace politique ukrainien. Conflits et recomposition”, Lyon (France), June 26th-27th 2014, ENS de Lyon – Sciences Po Lyon – CNRS – Université Lyon 2 – UMR 5206 TRIANGLE – EA 4147 ELICO
   1. a. Member of the Scientific Committee
   2. Paper’s title: L’influence de la crise ukrainienne sur le processus d’intégration européenne de la République de Moldavie (The Influence of the Ukrainian Crisis Upon the Process of European Integration of the Republic of Moldova)
   3. Panel Chair: L’Ukraine et la Russie (Ukraine and Russia)
http://ukraine2014.sciencesconf.org/
 • Conference title: „Britain, Poland and Europe After the European Election”, Warsaw (Poland), June 16th 2014, The British Socio-Political Studies Research Group BRITANNIA. Paper’s title: Ukrainian crisis 2014 and Europe: Implications for Moldova and Transnistria
  http://bas.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/Britain-Poland-and-Europe-2014-PANEL-AGENDA-10.06.2014.pdf
 • Conference title: „Joint Session of Workshops. Models of State Consolidation in Contemporary Central and Eastern Europe: National and EU Perspectives”, Warsaw (Poland), May 16th 2014, Laboratory of Contemporary Political History, Institute of Political Science, University of Warsaw
  1. Main convenor and local organiser of the conference
  2. Panel Chair: Factors of State Consolidation in Central Europe and the Balkans
  3. Paper’s title: The EU and CoE as Factors of State Consolidation in the Republic of Moldova and Romania?
 • Conference title: „Transformation of Nationalism after the Collapse of Communism: Ideas and Structures”, Warsaw (Poland), May 14th 2014, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw. Paper’s title: Selective Nationalism and the Party of Communists of the Republic of Moldova
 • Conference title: „Les Ukrainiens face à leur passé”, Louvain-la-Neuve (Belgium), February 11th  2014, Catholic University of Louvain-la-Neuve. Panellist (commentary from the Polish perspective)
  http://www.uclouvain.be/459342.html
  http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pols/documents/Ukraine_11.02.pdf
 • Conference title: „Médias et identités: Acteurs ou instruments de la construction des appartenances communautaires, ethniques et nationales?”, Brussels (Belgium), December 16th-17th 2013, Free University of Brussels (ULB). Person attending the conference
 • Conference title: „Poland in the European Union. Poland-Macau Seminar”, Warsaw (Poland), October 23rd 2013, University of Warsaw. Seminar’s moderator
 • Conference title: „Mołdawia i Unia Europejska. Od współpracy do integracji”, Lublin (Poland), October 21st 2013, John Paul II Catholic University of Lublin (KUL). Paper’s title: Rumunia wobec europejskich aspiracji Mołdawii (Romania and the European Aspirations of Moldova)
  http://www.kul.pl/konferencja-moldawia-i-unia-europejska-od-wspolpracy-do-integracji,art_47859.html
  http://www.kul.pl/files/859/public/kul_plakat_2013_moldawia.pdf
 • Conference title: „7th ECPR General Conference”, Bordeaux, September 4th-7th 2013, Sciences Po Bordeaux (France). Paper’s title: The Republic of Moldova – a Statehood without National Unity
  http://ecpr.eu/Events/PaperList.aspx?EventID=5&SectionID=58&PanelID=1154
 • Conference title: „Polish and British Politics 2013: The Challenges and Opposition to the European Integration”, Warsaw, May 24th 2013, University of Warsaw, Institute of European Studies. Panellist
 • Teleconference title: „Студентська молодь в умовах глобалізації”, April 26th 2013, Dnepropetrovsk National University (Ukraine). Paper’s title: Глобализация и мобильность студентов (The Globalization and Students’ Mobility)
  http://www.dnu.dp.ua/news/1203
 • Conference title: „Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności”, Cracow, April 18th-19th 2013, Jagiellonian University, Institute of Regional Studies. Paper’s title: Kontrowersje wokół nazwy «język mołdawski» w świetle orientacji politycznych mieszkańców Republiki Mołdawii (The Controversies about the Name of «Moldovan Language» in the Context of Political Orientations of the Republic of Moldova’s Inhabitants)
  http://www.uj.edu.pl/documents/3337228/3527442/Program%20konferencji%2016.04.pdf
 • Conference title: „Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo narodowe. Integracja europejska”, Warsaw, April 13th 2013, University of Warsaw, Institute of European Studies. Paper’s title: Rola czynnika zewnętrznego w przemianach politycznych w Rumunii po 2007 r. (The Role of External Factor in the Political Evolutions of Romania after 2007)
  http://www.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/promocja/konferencje/Ba%C5%82kany%20x%20XXI%20wieku%20-%20PROGRAM%20KONFERENCJI.pdf
 • Conference title: „Football: Politics of the Global Game”, Warsaw, November 29th-30th 2012, University of Warsaw, Institute of Political Science. Panel „Football and Politics” moderator
  http://www.football.uw.edu.pl/dzialy/programme/
 • Conference title: „II Ogólnopolski Kongres Politologii. Polska i świat wobec wyzwań współczesnego świata”, Poznań (Poland), September 22nd 2012, Adam Mickiewicz University. Paper’s title: Perspektywy współpracy francusko-brytyjskiej w kontekście wyborów 2012 r. nad Sekwaną (French-British Cooperation’s Perspectives in the Context of 2012 Elections upon Seine)
  http://www.kongres.amu.edu.pl/attachments/article/25/program-kongresu.pdf
 • Conference title: „14. Dni Polskie w Suczawie. Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe”, Suceava (Romania), September 6th-8th 2012, Poles’ of Romania Union. Paper’s title: Czynniki stabilizujące system polityczny na przykładzie wyborów 2012 r. w Polsce, Rumunii i Republice Mołdawii (Factors Stabilizing the Political System on the Example of 2012 Elections in Poland, Romania and the Republic of Moldova)
  http://www.dompolski.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Aprogramul-zilele-culturii-polone-editia-a-xiv-a&catid=34%3Aeveniemente&Itemid=58&lang=pl
 • Conference title: „European Network of Erasmus Coordinators in Political Science, International Relations, Public Administration and Management – Annual Meeting”, Lund (Sweden), May 24th-26th 2012, University of Lund. Panellist
 • Conference title: „Mołdowa – lider region czy państwo kryzysu?”, Poznań (Poland), May 11th-12th 2012, Adam Mickiewicz University, Institute of Oriental Studies. Paper’s title: Republika Mołdawii – na ile części pęknięta? (The Republic of Moldova – Broken into How Many Pieces?)
  http://wsvostok.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/program_konferencji.pdf
 • Conference title: „13. Dni Polskie w Suczawie. Świat relacji polsko-rumuńskich”, Suceava (Romania), September 8th-10th 2011, Poles’ of Romania Union. Paper’s title: Stosunki polsko-rumuńskie w perspektywie integracji europejskiej (Polish-Romanian Relation in the European Integration’s Perspective)
 • Conference title: „European Network of Erasmus Coordinators in Political Science, International Relations, Public Administration and Management – Annual Meeting”, Florence (Italy), May 5th-7th 2011, Università degli Studi di Firenze. Panellist
 • Conference title: „Trzydziesta rocznica wyboru F. Mitterranda na prezydenta Francji” (The Thirtieth Anniversary of F. Mitterrand Election as President of France), Warsaw, March 2nd 2011, The Robert Schuman Foundation of Poland. Panellist
  http://schuman.pl/component/joomdoc/doc_download/421-20311-mitterrand-1981
 • Conference title: „Romowie – największa mniejszość Europy” (The Romani – the Largest Europe’s Minority), Warsaw, November 8th 2010, The Robert Schuman Foundation of Poland. Panellist
  http://schuman.pl/component/joomdoc/doc_download/325-8112010-romowie--najwiksza-mniejszo-europy
 • Teleconference title: „Європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи”, October 28th 2010, Dnepropetrovsk National University (Ukraine). Paper’s title: ИтогивнедренияБолонскогопроцесса. ИзмерениеВаршавскогоУниверситета (The Bologna Process Implementation’s Outcomes. The University of Warsaw’s Dimension)
  http://www.dnu.dp.ua/news/560
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/borysfen/2010_11/pdf/b-11-10-9.pdf
 • Conference title: „Болонский образовательный процесс: методология и методика”, Moscow, September 22nd 2010, Russian State Social University. Paper’s title: Мобильность студентов и преподавателей в измерении Болонского процесса: опыт Варшавского Университета(The Students’ and Teachers’ Mobility within the Bologna Process: the University of Warsaw’s Experience)
  http://rgsu.net/news/news_910.html
 • Conference title: „The Second National British Studies Conference United Kingdom after the General Election 2010”, Warsaw, September 15th-16th 2010, British Socio-Political Studies Research Group Britannia, University of Warsaw’s Chair of European Studies and Institute of Political Science. Paper’s title: Współpraca francusko-brytyjska w świetle wyborów parlamentarnych roku 2010 w Zjednoczonym Królestwie (The French-British Cooperation in the Context of General Election 2010)
  http://www.pl.britannia.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/wydarzenia/strona/konferencja
 • Conference title: „European Network of Erasmus Coordinators in Political Science, International Relations, Public Administration and Management – Annual Meeting”, Lyon (France), May 23rd 2010, Institut d’Études Politiques de Lyon. Paper’s title: Managing the Erasmus Coordinator’s Duties by Using New Technologies. The University of Warsaw’s Perspective
 • Conference title: „La Pologne aux frontières de l’Europe: regards croisés germano-polono-français”, Warsaw, February 18th 2010, French Republic Embassy to Poland, Polish Academy of Sciences, Institut de Hautes Études pour la Science et la Technologie (France). Paper’s title: La Pologne et la frontière orientale de l’Union Europénne. Aspects historiques (Poland and the Oriental Border of the European Union : Historical Aspects)
 • Conference title: „Europe in Today’s World Crises”, Cluj-Napoca (Romania), October 8th-10th 2009, Babeș-Bolyai University. Paper’s title: Polish-Russian Relations. A Permanent Crisis?
 • Conference title: „European Network of Erasmus Coordinators in Political Science, International Relations, Public Administration and Management – Annual Meeting”, Konstanz (Germany), May  2009, Konstanz University. Panellist
 • Conference title: „Україна в умовах демократичних модернізацій”, Ivano-Frankivsk (Ukraine), April 30th 2009, Precarpathian National University. Paper’s title: П’ять років Польщі в Євросоюзі: досвід Польші і перспективи України(Five years of Poland in the European Union: Poland’s Experience and Ukraine’s Perspective)
 • Conference title: „Wybory lokalne we Francji. Struktura i decentralizacja państwa” (Local Elections in France. The Structure and Decentralization of the State), Warsaw, March 19th 2008, The Robert Schuman Foundation of Poland. Panellist
 • Conference title: „République irréprochable. 6 miesięcy prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego” (République irréprochable. 6 Months of Nicolas Sakrozy’s Presidential Term), Warsaw, November 7th 2007, The Robert Schuman Foundation of Poland. Panellist

Kontakt

e-mail: bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego