Dr hab. Ewa Maria Marciniak


Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013), specjalność komunikowanie polityczne i marketing polityczny. Od 2016 r. jest dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych. W latach 2005-2015 pełniła funkcję wicedyrektora INP.

Zajmuje się psychologicznymi aspektami komunikacji społecznej i zachowaniami politycznymi (uwarunkowania aktywności politycznej i społecznej, kształtowanie wizerunku i autoprezentacje, style komunikowania się, strategie marketingowe i PR). Autorka publikacji naukowych na temat komunikacji politycznej, personalizacji polityki i zachowań wyborczych.

Ekspert PKA w dyscyplinie nauki o polityce, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Zainteresowania badawcze

 • Komunikowanie polityczne
 • Marketing polityczny
 • Zachowania wyborcze
 • Media i polityka
 • Komunikacja interpersonalna

Dydaktyka

 • Komunikowanie polityczne
 • Komunikowanie społeczne
 • Komunikowanie interpersonalne
 • Psychologia polityczna

Ważniejsze publikacje

  • Kompetencje przywódcy politycznego, „Studia Politologiczne”, vol. 5, Warszawa 2001. ss. 97-113.
  • O udawaniu w polityce, w: Etyka i polityka, red. E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001, ss. 207-217.
  • Polityka jako sztuka kreowania wizerunku, w: Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003, ss.272-284.
  • Człowiek w świecie polityki, w: Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, współautor z P. Załęski,  red. W. Jakubowski i K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2004, ss. 195-205.
  • Kultura Kirgizów, w: Kirgistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka,  współautor z A. Bugazov, red. T. Bodio, Warszawa 2004, ss. 551-565.
  • Polityka jako pokusa unieważniania, w: Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2005, ss. 156-166.
  • Wokół pojęcia ››kompetencje polityczne‹‹, „Rocznik Nauk Politycznych”, Warszawa 2005, ss. 131-143.
  • Kultura Turkmenów, w:  Turkmenistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka, red. T. Bodio, Warszawa 2005, ss. 486-499.
  • Psychospołeczne uwarunkowania zmiany systemowej, współautor z K. Kozłowskim, „Studia Politologiczne”, vol. 11, Warszawa 2007, ss. 107-121.
  • Postawy wobec prawa, „Społeczeństwo i polityka”, Pismo edukacyjne nr 10, Pułtusk 2007, ss. 127-137.
  • Political and civic participation in Poland, w: The Political System of Poland, red. S. Sulowski, Warszawa 2007, ss. 204-214.
  • Kilka uwag o pisaniu pracy naukowej, „Społeczeństwo i polityka” Pismo edukacyjne nr 1, Pułtusk 2008, 177-187.
  • Socjalizacja polityczna. Wprowadzenie teoretyczne, w: W. Jakubowski, E. M. Marciniak, P. Załęski, Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków, Warszawa 2008, ss. 9-22.
  • Die Politische und zivilgesellschaftliche  Aktivitat in Polen, w: Polen heute. Geschicht. Politik. Gesellschaft,  red. S. Sulowski, Warszawa 2009, 235-245.
  • Okrągły Stół w świetle badań opinii publicznej, w: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009, ss. 249-262.
  • Jak rodzi się obywatel, Kształtowanie świadomości obywatelskiej młodego pokolenia Polaków, w: Przegląd Powszechny 10 (1058) 2009, ss. 7-17
  • Wybór i opracowanie dokumentów, w: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009, dok. 25, 26,31,32,36.
  • Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane zagadnienia, red S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, ss. 56-65.
  • Komunikowanie polityczne z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu, „Rocznik Nauk Politycznych, nr 13, Pułtusk 2010, ss. 27-38.
  • Pozyskiwanie uwagi jako narzędzie marketingu politycznego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010, ss. 75-89.
  • Badanie kompetencji przywódców politycznych (casus Michaiła Gorbaczowa), w: Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, Warszawa 2010, ss. 427-439.
  • Personalizacja polityki w perspektywie psychologii, „Zeszyty Naukowe” nr 2 (64), Warszawa 2011, ss. 53-65;
  • Caprary i Zimbardo koncepcja dopasowania preferencji politycznych, „Studia Politologiczne”, vol. 22, Warszawa 2011, ss. 91-104.
  • Etyka w nauce. Kontekst nauk społecznych, w: Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012, ss. 195-204.
  • Relacyjna teoria komunikacji a marketing relacji w polityce, „Studia Politologiczne” vol. 24, Warszawa 2012, ss. 87-103.
  • Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych, „Studia Politologiczne”, vol. 25, Warszawa 2012, ss. 13-31.
  • Zachowania komunikacyjne uczestników telewizyjnych debat prezydenckich, „Studia Politologiczne”, vol. 25, Warszawa 2012, ss. 242-259.
  • Przedmowa do tomu studiów „Komunikowanie polityczne”, „Studia Politologiczne”vol. 25, Warszawa 2012, ss. 9-12.
  • Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa 2013, hasła: kompetencje polityczne, komunikowanie polityczne.
  • Podobieństwo osobowości wyborców i polityków jako czynnik poparcia wyborczego    (w druku, Annales) 2013
  • Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013

Książki pod redakcją naukową:

  • E.M. Marciniak, red., Komunikowanie polityczne, „Studia Politologiczne. Wybrane zagadnienia”, vol. 25, Warszawa 2012.
  • E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, red., Etyka i polityka, Warszawa 2001
  • W. Jakubowski, E.M. Marciniak, P. Załęski, red., Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków, Warszawa 2008.

Podręczniki szkolne:

 • M. Gensler, E. Marciniak, Wiedza o społeczeństwie, podręcznik dla gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 • M. Gensler, I. Kąkolewski, E. Marciniak, Historia i społeczeństwo, podręcznik dla szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2000


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego