dr Michał Brzeziński

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000) - specjalizacja administracja publiczna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005). Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. W latach 2009-2011 opiekun studenckiego Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2008-2015 kierownik zaocznych studiów bezpieczeństwa wewnętrznego (I i II stopnia).

 

Zainteresowania badawcze

 • teoretyczne podstawy bezpieczeństwa
 • stany nadzwyczajne
 • zarządzanie kryzysowe

Dydaktyka

 • Wstęp do nauk o bezpieczeństwie
 • Stany nadzwyczajne w państwie
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych

Ważniejsze publikacje:

  • A. Zięba, M. Brzeziński (red.), "Studia Politologiczne" [Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie] 2015, vol. 38, s. 332;
  • S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 359;
  • S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 403;
  • S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 365;
  • M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 243.

Pozostałe publikacje

 • M. Brzeziński, Potrzeby bezpieczeństwa a prywatny sektor ochrony, ,,Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2016, nr 1, t. 8, s. 21-35;
 • M. Brzeziński, Potrzeba porządku a kształtowanie kultury bezpieczeństwa, [w:] A. Skrabacz, L. Kanarski, K. Loranty (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, wyd. I, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015, s. 350-360;
 • M. Brzeziński, Wpływ klauzuli derogacyjnej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na stany nadzwyczajne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 201-211;
 • A. Zięba, M. Brzeziński, Wprowadzenie, ,,Studia Politologiczne” 2015, vol. 38, s. 9-11.
 • M. Brzeziński, The issue of terrorism in Poland’s state emergency regulations, ,,Studia Politologiczne” 2015, vol. 38, s. 106-119.
 • M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe jako wyzywanie dla samorządu gminnego, [w:] J. Itrich-Drabarek, E. Borowska, A. Morawski, D. Przastek (red.), Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 133-145.
 • M. Brzeziński, Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego, [w:] W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015, s. 144-155.
 • M. Brzeziński, Podnoszenie poziomu ochrony obywateli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni, [w:] W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa 2015, s. 171-190;  
 • M. Brzeziński, Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, ,,Studia Politologiczne” 2014, t. 34, s. 166-183;
 • M. Brzeziński, O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 59-69;
 • M. Brzeziński, O zagrożeniach codziennych, nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych z perspektywy systemowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 190-201;
 • M. Brzeziński, Parlament wobec szczególnych zagrożeń - rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR, ,,Studia Politologiczne” 2014, t. 33, s. 380-396;
 • S. Sulowski, M. Brzeziński, Wprowadzenie, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 7, 8;
 • M. Brzeziński, Zasady działania organów władzy publicznej w stanie klęski żywiołowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 273-287;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki” 2013, nr 3, s. 5-18;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Finlandii, [w:] S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 93-108;
 • M. Brzeziński, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr VI, s. 80-99;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 11-19;
 • M. Brzeziński, Stosunek obywateli do bezpieczeństwa, państwa i patriotyzmu z perspektywy społecznego odbioru zagrożeń, [w:] A. Skrabacz (red.), Patriotyzm współczesnych Polaków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 307-321;
 • S. Sulowski, M. Brzeziński, Wstęp, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 7;
 • M. Brzeziński, Instrumenty zarządzania kryzysowego, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 67-70;
 • M. Brzeziński, Instytucje zarządzania kryzysowego, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 70-72;
 • M. Brzeziński, Konstytucjonalizacja pozycji ustrojowej parlamentu w sytuacjach szczególnych zagrożeń, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 373-387;
 • M. Brzeziński, Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, t. 4, s. 135-152;
 • M. Brzeziński, Recenzja: Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, ,,Studia Politologiczne” 2011, t. 22, s. 277-279;
 • M. Brzeziński, Recenzja: Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, ,,Studia Politologiczne” 2011, t. 20, s. 337-339;
 • M. Brzeziński, Systemy wczesnego ostrzegania, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 141, 142;
 • M. Brzeziński, Wybory prezydenckie 2010 roku z perspektywy stanów nadzwyczajnych, ,,Studia Politologiczne” 2011, t. 19, s. 34-43;
 • M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 187, 188;
 • M. Brzeziński, Gwarancje praworządności stanów nadzwyczajnych w ochronie ludności, [w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010, s. 39-50;
 • M. Brzeziński, Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 223-238;
 • M. Brzeziński, Recenzja: Marek Bankowicz, Zamach stanu. Studium teoretyczne, ,,Studia Politologiczne” 2010, t. 18, s. 327-329;
 • M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 22-32;
 • M. Brzeziński, Pojęcie stanu nadzwyczajnego, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 142-153;
 • M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 33-43;
 • S. Sulowski, M. Brzeziński, Wstęp, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 7, 8;
 • M. Brzeziński, Recenzja: Lech Mażewski, Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1919-1989. Szkic ustrojowo polityczny, ,,Państwo i Prawo” 2008, nr 9, s. 119-121;
 • M. Brzeziński, Zapłata podatku a pozostałe sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, ,,Przegląd Prawa Gospodarczego. Glosa” [obecny tytuł czasopisma: ,,Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”] 2004, nr 7, s. 4-8.

Kontakt

e-mail: michal.brzezinski@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego