dr hab. Anna Wierzchowska

Doktor nauk humanistycznych (2004). Praca doktorska nt. ”Istota, zakres i funkcje demokracji konsensualnej w UE”. Adiunkt w Zakładzie Instytucji Europejskich INP. Stypendystka Programu Tempus. Koordynator Programu Sokrates Erasmus. Koordynator ds. Systemu Punktów Zaliczeniowych ECTS na WDiNP. Sekretarz Naukowy Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autorka prac na temat demokratycznego wymiaru systemu politycznego Unii Europejskiej.

 

Zainteresowania badawcze

 • instytucje i system polityczny Unii Europejskiej
 • współczesne ruchy społeczne

Dydaktyka

 • Integracja Europejska i Prawo Wspólnotowe
 • Prawo Europejskie
 • Współczesne Ruchy Społeczne
 • Warsztaty Europejskie
 • Demokratyczny Wymiar Systemu Politycznego UE

Ważniejsze publikacje:

 • Anna Wierzchowska, Reinterpretacja pojęcia suwerenności państwa w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] „Przegląd Europejski”2001, nr 1.
 • Anna Wierzchowska, Anna Raczyńska, Katarzyna Magdziak, Integracja Polski z Unią Europejską, [w:] A.K. Wojtaszczya, W. Jakubowski (red), Społeczeństwo i Polityka. Podstawy Nauk Politycznych, Warszawa, 2002.
 • Anna Wierzchowska, Współczesna demokracja – wyzwania i dylematy, [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń Polityki i Spraw Wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Warszawa, 2004.
 • Anna Wierzchowska, Kultura polityczna w UE, „Społeczeństwo i polityka” 2004, nr 1.
 • Anna Wierzchowska (et al.), [w:] K.A. Wojtaszczyk, Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa, 2004.
 • Anna Wierzchowska (et al.), Zasady jednolitych ram instytucjonalnych, lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i subsydiarności w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, [w:] K.A. Wojtaszczyk, System instytucjonalny UE, Warszawa, 2005.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Anna Wierzchowska (red.), Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa-Ciechanów: Art. & Archeology, 2006.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego