dr hab. Sebastian Kozłowski


Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) od 2004 r. Od 1994 roku związany z Wydziałem, najpierw jako student a następnie doktorant. Od 1998 r. zajmuje się problematyką socjologii polityki oraz funkcjonowania samorządu lokalnego, analizą patologii organizacyjnych i zagadnieniami polskiej transformacji systemowej. Jest ekspertem w kwestiach dotyczących samorządu lokalnego (uczestnik licznych konferencji z udziałem naukowców i praktyków samorządowych). W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce za osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce”.

Od 1998 roku związany jest z samorządem terytorialnym, zwłaszcza z samorządem lokalnym prawobrzeżnej Warszawy. Pełnił funkcję radnego trzech kadencji w latach 1998-2010. Był członkiem zarządu (wiceburmistrzem) gminy Warszawa-Targówek odpowiedzialnym głównie za inwestycje kubaturowe. Zajmował się też problematyką mieszkaniową i organizacją handlu oraz ochroną środowiska.

W latach 2004-2005 był doradcą a później szefem gabinetu politycznego ministra zdrowia. Pełnił także przez rok funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego czasopisma samorządowego „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych".

 Posiada doświadczenie urzędnicze – 8 lat pracy w Urzędzie m. st. Warszawy (dla Dzielnicy Praga-Północ). Zajmował się sprawami kadrowymi i pracowniczymi, koordynował sprawy z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Był też odpowiedzialny za wprowadzenie i realizację pierwszego budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ. W 2018 roku został zastępcą Burmistrza Karczewa.

 Od 2015 r. figuruje na liście ekspertów uprawnionych do udziału w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Jest też ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W 2017 roku na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy opracował Diagnozę do programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej w m. st. Warszawie.

Na Uniwersytecie Warszawskim pełni funkcję członka Komisji Konkursowej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do rozstrzygania konkursów na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Nauk Politycznych oraz jest pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW do spraw współpracy z pracodawcami.

 

Zainteresowania badawcze:

Socjologia polityki

Zarządzanie ryzykiem

Problematyka funkcjonowania samorządu lokalnego

Zagadnienia polskiej transformacji systemowej

Socjopolityczna analiza patologii organizacyjnych

Uwarunkowania działania jednostki w polityce

Koncepcje deterministyczne i indeterministyczne w badaniach nad polityką

 

Dydaktyka:

Socjologia ogólna

Socjologia życia publicznego

Techniki manipulacji politycznej

Społeczeństwo polskie. Historia i współczesność

Wiedza o kulturze

 

Ważniejsze publikacje:

Swoboda działania polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, ss. 190.

Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ss. 398.

Co daje demokracja? Dylemat swobody działania polityków samorządowych, „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych” 2003, nr 12, s. 12-15.

Dialektyczny model swobody działania polityka [w:] T. Klementewicz (red.), Współczesne Teorie Polityki - od logiki do retoryki, „Studia Politologiczne” 2004, nr 8, s. 172-193.

Wybitność i niezależność w ujęciu deterministycznym, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Rozumienia polityki, „Studia Politologiczne” 2009, nr 14, s. 84-105.

Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, „Studia Politologiczne” 2010, nr 17, s. 129-146.

Samorządowa wspólnota terytorialna - innowacja negatywna transformacji ustrojowej w Polsce [w:] S. Sulowski (red.), Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne” 2011, nr 20, s. 41-68.

Immunitet jako przedmiot dyskusji o przywilejach parlamentarzystów, [w:] O. Annusewicz (red.), Zarządzanie wizerunkiem w polityce, „Studia Politologiczne”, 2017, nr 45, s. 254-275.

Polityka jako tworzenie historii i historyczna konieczność, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 81-96.

Polityka jako boski plan i wyraz bożej woli, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 85-92.

Paradoks łączenia woluntaryzmu z fatalizmem, [w:] M. Karwat (red.) Paradoksy polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 218-232.

Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 32-44.

Wyzwania dla młodych polityków - pola manewru, [w:] B. Gołębiowski (red.), Dylematy nie tylko młodych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego, Warszawa 2008, s. 51-58.

Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji (wydanie rozszerzone), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 41-54.

Transformation in Poland as Positive and Negative Innovation, [w:] 
J. Błuszkowski, S. Sulowski (red.), Dilemmas of Polish Transformation, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 33-48.

Legitymizacja i upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, [w:] J. Garlicki (red.), Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 238-271.

Ekspertyza: „Immunitet - potrzeba czy przywilej” – ekspertyza/referat do debaty pod patronatem Marszałka Sejmu RP (03.10.2013, Sejm RP, Warszawa)

Recenzja książki: Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolitologiczna, [w:] S. Sulowski (red.), Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne”, 2011, nr 20, s. 345-347.

Recenzja książki: Bogusława Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, [w:] J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne, „Studia Politologiczne”, 2012, nr 24, s. 218-222.

Recenzja wydawnicza: M. Tobiasz (red.), Antynomie i paradoksy współczesnej Demokracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.

Założenia do identyfikacji przeszkód instytucjonalizacji samorządu lokalnego w Polsce, [w:] S. Faliński, J.P. Gieorgica (red.), Geneza, kształt i przemiany samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 roku, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2017, s. 103-125.

Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej, [w:] K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, s. 71-84.

Recenzja wydawnicza: A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2017.

Meandry reform samorządu lokalnego w Polsce, [w:] E. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 231-263.

Dylematy organizacyjne samorządu Warszawskiego w świetle wyzwań metropolitarnych, [w:] A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz, F. Nalikowski, Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2017, s. 161-170.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego