dr Aleksandra Zięba

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania niemcoznawcze i nad terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006) oraz „Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego” za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu badań niemcoznawczych (2010). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Zainteresowania badawcze

 • fundamentalizm islamski
 • polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
 • współczesny terroryzm
 • zwalczanie terroryzmu

Dydaktyka

 • Współczesny Terroryzm
 • Zwalczanie Terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

  Książki

 • Współredakcja A..Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012.
 • Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 •  Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Deutschlandpolitik rządów Konrada Adenauera i Helmuta Kohla, Toruń 2004.
 • Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] P.de la Fuente, W. Gzicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015, s. 49-65.
 • Badania nad terroryzmem w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S.Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 220-236.
 • Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 241-261.
 • Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa trzy…, [w:] S. Sulowski, F.Ilkowski (red.),Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014, s. 181-201.
 • Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „ Przegląd Polityczny” 2014, nr 2, s. 209-224. http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/pp-2014-2-209-224.pdf
 • Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, vol 34, pod. red. A. Misiuka, 2014, s. 126-152.
 • Niemcy a polityka śródziemnomorska, [w:] J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie Śródziemnomorza: między polityką wspólną a  interesami państw członkowskich, Warszawa 2014, s. 173-207.
 • Operacja wojskowa EUNAVFOR Atalanta, [w:] B. Przybylska Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014, s. 151-166.
 • Problematyka studiów nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, [w:] S.Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013,  s. 75-91.
 • System Zarządza Wiedzą dla zarządzania kryzysowego, artykuł razem z A. Wróblewską, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 37-48. http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-4-2012/037-048.pdf
 • Bractwo Muzułmańskie na scenie politycznej Egiptu, [w:] A.Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 300-317.
 • In the shadow of human frustration – the problem of terrorism in the Arab countries, in: B. Przybylska-Maszner (ed.), Arab Spring, Poznań 2011, s. 65-75.
 • Gen terroryzmu, J. Danecki, S. Sulowski (red.) „Bliski Wschód coraz bliżej”, Warszawa 2011 s. 322-337.
 • Niemcy – mocarstwo cywilne, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011, s. 128-146;
 • RFN wobec członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, [w:] D. Popławski
 • (red.)Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2012, s. 129-146.
 • Cywilna kontrola nad armią w Republice Federalnej Niemiec, [w:] K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Kraków 2010, s. 203-213.
 • Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 122-146.
 • Koncepcja integracji europejskiej chadecji niemieckiej, [w:] A.Adamczyk (red.), Unia Europejska na rozdrożu: wybrane problemy, Poznań 2008, s. 103-110.
 • Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2007, nr 4, s. 65-78.
 • Droga Polski do Europy przez Niemcy, „Studia Politologiczne” 2006, vol. 10., s. 153-170.
 • Human Rights Protection in Lithuania, „Polish Political science Yearbook” 2003, vol. XXXII.,  s. 224-233.

Kontakt

e-mail: a.zieba@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego