dr Aleksandra Zięba

Adiunkt w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie. Kierownik stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego II stopnia. Koordynator ds. ECTS.

Zainteresowania badawcze

 • cywilna kontrola nad armią
 • fundamentalizm islamski
 • polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
 • zwalczanie terroryzmu

Dydaktyka

 • Współczesny Terroryzm
 • Zwalczanie Terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

  Książki

 • Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 • Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Deutschlandpolitik rządów Konrada Adenauera i Helmuta Kohla, Toruń 2004.
 • Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Bractwo Muzułmańskie na scenie politycznej Egiptu, [w:], A.Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 300-317;
 • In the shadow of human frustration - the problem of terrorism in the Arab countries, in: B. Przybylska-Maszner (ed.), Arab Spring, Poznań 2011, pp. 65-75;
 • RFN wobec członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, [w:] D. Popławski (red.),Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2011, s. 129-146;
 • Gen terroryzmu, J. Danecki, S. Sulowski (red.) „Bliski Wschód coraz bliżej”, Warszawa 2011 s. 322-337;
 • Niemcy – mocarstwo cywilne, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011, s. 128-146;
 • Cywilna kontrola nad armią w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Erharda Cziomera. Tom III pod red. K. Budzowskiego, Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, Kraków 2010, s. 203-213;
 • Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. Problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec”, „Przegląd Europejski” 2009, nr 2 (19), s. 82-92;
 • Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 122-146;
 • Koncepcja integracji europejskiej chadecji niemieckiej, [w:] A. Adamczyk (red.), Unia Europejska na rozdrożu. Wybrane problemy, Poznań 2008, s. 103-110;
 • Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2007, nr 4 (IV), s. 65-78;
 • Droga Polski do Europy przez Niemcy/The way of Poland to the European Union trough Germany, „Studia Politologiczne“, vol. 10 (2006), s. 153-170;
 • Instytucje ochrony prawnej na Litwie, „Athenaeum”, vol. 11 (2003), s. 204-212.
 • Human Rights Protection in Lithuania, „Polish Political Science Yearbook”, vol. XXXII (2003), s. 224-233;
 • Problematyka studiów nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, [w:] Stanisław Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 75-91.
 • System Zarządza Wiedzą dla zarządzania kryzysowego, artykuł razem z dr Anną Wróblewską, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 37-48.

Kontakt

e-mail: a.zieba@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego