dr hab. Aleksandra Gasztold

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania nad terroryzmem i rolą płci w badaniach nad bezpieczeństwem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Securo". Ekspert społeczny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Członkini Women in International Security (WISS Poland).

 

Zainteresowania badawcze

 • rola kobiet w organizacjach terrorystycznych
 • problematyka radykalizacji i deradykalizacji
 • systemy antyterrorystyczne współczesnych państw
 • zwalczanie terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

Książki

 • Z. Siemiątkowski, A.Zięba, Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016.
 • A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012.
 • A. Zięba, Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 • A. Zięba, Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kategoria gender w badaniach nad bezpieczeństwem, [w:] E. Waśko-Owsiejczuk (red.), Kobiety w polskich służbach mundurowych – role, zadania i wyzwania, Warszawa 2018, s. 17–30.
 • Perspektywa feministyczna w badaniach nad terroryzmem, Przegląd Politologiczny” 2018, nr 2, s. 45-60.
 • Studia nad bezpieczeństwem w ujęciu feministycznym, „Studia Politologiczne” 2018, nr 47, s. 316-366.
 • Terroryzm jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku pod red. R. Zięby, Warszawa 2018, s. 35-54.
 • A feminist Approach to Security Studies, „Przegląd Politologiczny 2017, nr 3, s. 179-189.
 • Teorie feministyczne w naukach o polityce, Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 2017, nr 22, s. 138-165.
 • The Problem of Security Through the Gendered Lens, "Annals of the University of Craiova, Series: Philology - English" 2016, Year XVII, No. 1, pp.164-178.
 • Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP "e-Politikon" 2017, nr 21, s. 155-183.
 • Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, Vol. 43, s. 266-294.
 • Płeć terroryzmu - wprowadzenie do zagadnienia, „Kwartalnik Naukowy OAP e-Politikon" 2016, nr 20, s. 25-49.
 • Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016, s. 217-134.
 • Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" Vol. 38, Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie, red. A. Zięba, M. Brzeziński, 2015, s. 55-87.
 • Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies, „Przegląd Politologiczny" 2015, nr 3, s. 65-78.
 •  Republika Austrii wobec problemu terroryzmu, „Studia Politica Germanica" 2014, nr 1(3), s. 331-348.
 • Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] P.de la Fuente, W. Gzicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015, s. 49-65.
 • Badania nad terroryzmem w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S.Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 220-236.
 • Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa trzy…, [w:] S. Sulowski, F.Ilkowski (red.),Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014, s. 181-201.
 • Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „ Przegląd Polityczny” 2014, nr 2, s. 209-224. 
 • Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34, 2014, s. 126-152.
 • A. Zięba, Operacja wojskowa EUNAVFOR Atalanta, [w:] B. Przybylska Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014, s. 151-166.
 • A. Zięba, In the shadow of human frustration – the problem of terrorism in the Arab countries, in: B. Przybylska-Maszner (ed.), Arab Spring, Poznań 2011, s. 65-75.

Kontakt

e-mail: a.gasztold@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego