dr Aleksandra Gasztold

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania niemcoznawcze i nad terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006) oraz „Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego” za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu badań niemcoznawczych (2010). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Securo". Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

 

Zainteresowania badawcze

 • rola kobiet w organizacjach terrorystycznych
 • polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
 • systemy antyterrorystyczne współczesnych państw
 • zwalczanie terroryzmu

Dydaktyka

 • Współczesny Terroryzm
 • Zwalczanie Terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

Książki

 • Z. Siemiątkowski, A.Zięba, Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016.
 • A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012.
 • A. Zięba, Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 • A. Zięba, Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Gasztold, A feminist approach to security studies, „Przegląd Politologiczny 2017, nr 3, s. 179-189.
 • Gasztold, Teorie feministyczne w naukach o polityce, Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 2017, nr 22, s. 138-165.
 • A. Gasztold, Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 r., Kwartalnik Naukowy OAP "e-Politikon" 2017, nr 21, s. 155-183.
 • A.Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, Vol. 43, s. 266-294.
 • A. Zięba, Płeć terroryzmu - wprowadzenie do zagadnienia, „Kwartalnik Naukowy OAP e-Politikon" 2016, nr 20, s. 25-49.
 • A. Zięba, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016, s. 217-134.
 • A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" Vol. 38, Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie, red. A. Zięba, M. Brzeziński, 2015, s. 55-87.
 • A. Zięba, D. Szlachter, Countering Radicalisation of Muslim Community Opinions on the EU Level, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", Vol. 17, No. 1/2015, pp.119-144.
 • A. Zięba, Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies, „Przegląd Politologiczny" 2015, nr 3, s. 65-78.
 • A. Zięba, D. Szlachter, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w: ] W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania-wyzwania-realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2015, s. 143-170.
 •  A. Zięba, Republika Austrii wobec problemu terroryzmu, „Studia Politica Germanica" 2014, nr 1(3), s. 331-348.
 • A. Zięba, Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] P.de la Fuente, W. Gzicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015, s. 49-65.
 • A. Zięba, Badania nad terroryzmem w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S.Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 220-236.
 • A. Zięba, Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 241-261.
 • A. Zięba, Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa trzy…, [w:] S. Sulowski, F.Ilkowski (red.),Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014, s. 181-201.
 • Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „ Przegląd Polityczny” 2014, nr 2, s. 209-224. 
 • A. Zięba, Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34, 2014, s. 126-152.
 • A. Zięba, Niemcy a polityka śródziemnomorska, [w:] J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie Śródziemnomorza: między polityką wspólną a  interesami państw członkowskich, Warszawa 2014, s. 173-207.
 • A. Zięba, Operacja wojskowa EUNAVFOR Atalanta, [w:] B. Przybylska Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014, s. 151-166.
 • A. Zięba, Problematyka studiów nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, [w:] S.Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013,  s. 75-91.
 • A. Zięba, A. Wróblewska, System Zarządza Wiedzą dla zarządzania kryzysowego, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 37-48. 
 • A. Zięba, Bractwo Muzułmańskie na scenie politycznej Egiptu, [w:] A.Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 300-317.
 • A. Zięba, In the shadow of human frustration – the problem of terrorism in the Arab countries, in: B. Przybylska-Maszner (ed.), Arab Spring, Poznań 2011, s. 65-75.
 • A. Zięba, Gen terroryzmu, J. Danecki, S. Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011 s. 322-337.
 • A. Zięba, Niemcy – mocarstwo cywilne, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011, s. 128-146;
 • A. Zięba, RFN wobec członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, [w:] D. Popławski (red.) Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2012, s. 129-146.
 • A. Zięba, Cywilna kontrola nad armią w Republice Federalnej Niemiec, [w:] K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Kraków 2010, s. 203-213.

Kontakt

e-mail: a.gasztold@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego