dr Urszula Kurcewicz

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i mediacje w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (2008). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych od 2005 roku, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP. W latach 2007-2012 pracowała w charakterze eksperta w Polskiej Agencji Prasowej uczestnicząc w międzynarodowych projektach ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zainteresowania badawcze

 • historia polityczna Polski i świata
 • relacje kultury i polityki
 • procesy dekolonizacyjne w XX wieku
 • migracje międzynarodowe

Dydaktyka

 • Konflikty społeczno-polityczne świata
 • Kryzysy polityczne w Polsce
 • Historia powszechna

Ważniejsze publikacje

 • Urszula Urban, „Socjalizm twórz,...”. Polskie środowisko literackie w latach 1947-1950 - współczesne kontrowersje, [w:] „Rocznik Nauk Politycznych” 2002.
 • Urszula Urban (et al.), Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące - zakres podstawowy, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002
 • Urszula Urban (et al.), Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące - zakres rozszerzony, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2003.
 • Urszula Urban, Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu 25-28 sierpnia 1948r. Osiągnięcia i niespełnione nadzieje, [w:] „Rocznik Nauk Politycznych” 2005.
 • Urszula Urban, Literatura jako polityka. Twórczość literacka czynnikiem legitymizującym i demaskującym totalitaryzmy w XX wieku, w: B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 3, Warszawa, 2006.
 • Urszula Urban, Władza ludowa a literaci, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.
 • Urszula Urban, Francja między centralizacją a rozwojem collectivites locales, [w:] „Społeczeństwo i polityka” nr 1/2006.
 • Urszula Urban, Historyczne uwarunkowania polskiej struktury społecznej u progu III Rzeczpospolitej, [w:] „Rocznik Nauk Politycznych” 2007.
 • Urszula Urban, Transformacja ustrojowa a pamięć zbiorowa Polski Ludowej – między nostalgią a zapomnieniem, [w:] „Studia Politologiczne” vol. 15/2009
 • Urszula Kurcewicz, Tolerancja odmienności kulturowych w społeczeństwach w stadium super-diversity na przykładzie ewolucji brytyjskiego modelu integracji imigrantów, [w:] Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała (red.), Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, Zamość 2014, Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 • Urszula Kurcewicz, Migracje w dobie kryzysu jako jedna z barier dalszego poszerzania Unii Europejskiej, [w:] M. Musiał-Karg (red.), Unia Europejska w czasach kryzysu, Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, Poznań 2014, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Urszula Kurcewicz, Koło Poselskie Znak w Sejmie PRL wobec Marca’68, [w:] T. Sikorski, R. Ptaszyński (red.), Sensus Catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Urszula Kurcewicz, Kreowanie pamięci historycznej w podręcznikach do nauczania historii w okresie Polski Ludowej. Obrazy powstań i portrety powstańców walk narodowo-wyzwoleńczych, w: T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor (red.), Piekło i niebo Polaków. Powstania Narodowe, Bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć, Kraków 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Urszula Kurcewicz, The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective, [w:] ,,Rocznik Integracji Europejskiej, 2014, nr 8.
 • Urszula Kurcewicz, „Tęsknota za domem” – między wzrostem lokalnych nacjonalizmów a akceptacją Unii Europejskiej jako obszaru swobodnej migracji zarobkowej, [w:] E. Lesiewicz (red.), Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Poznań 2015, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Urszula Kurcewicz, Procesy migracyjne w Europie Środkowej a spójność społeczeństw państw regionu, [w:] K. Żarna (red.) Europa Środkowa, tom II, Oświęcim 2015, Wyd. PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 • Urszula Kurcewicz, Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne kobiet w perspektywie międzynarodowych migracji, [w:] M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.), Paradygmaty badań nad Bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, Poznań 2015, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Urszula Kurcewicz, Aktywność polityczna Polaków w świetle ewolucji postaw społeczno-politycznych związanych z przeobrażeniem systemu politycznego, [w:] „Przegląd Politologiczny”, 2015, tom 1.
 • Urszula Kurcewicz, Polityki imigracyjne w państwach postsocjalistycznych. Analiza porównawcza polityki imigracyjnej Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] H. Chałupczak, R. Zendlerowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka Etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS.
 • Urszula Kurcewicz, Le débat français sur Le Livre noir du communisme, [w:] „Studia Politologiczne”, vol. 35,
 • Urszula Kurcewicz, Płaszczyzny integracji imigrantów. Wyzwania dla Polski w kontekście bezpieczeństwa społecznego, [w:] H. Marek, A. Zduniak (red.), Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów, Poznań 2015, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Urszula Kurcewicz, Historia w służbie polityki? Historiografia Ziem Odzyskanych w pierwszej dekadzie Polski Ludowej, w: „Studia Politologiczne”, vol. 37,

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego