dr Błażej Poboży

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2001). Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej INP UW. Kierownik studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia. Pełnomocnik Dyrektora INP UW ds. promocji. Członek Rady Naukowej INP UW i Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (wybrany na kadencję 2016-2020). Członek Zespołu interdyscyplinarnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych. Popularny wykładowca akademicki, dwukrotnie wyróżniany w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego (II miejsce w latach 2013 i 2014). Do 2015 roku analityk i komentator wydarzeń politycznych (radio, telewizja, prasa, Internet). Twórca i pierwszy redaktor naczelny portalu www.politykawarszawska.pl (2013-2015).

Zainteresowania badawcze

 • Najnowsza historia polityczna Polski
 • Polskie partie polityczne
 • Polityka warszawska (ustrój, samorząd, etc.)
 • Nowe media (twitter, facebook, etc.)

Dydaktyka

 • Najnowsza historia polityczna Polski (Politologia, 1 stopień)
 • Historia polskich partii politycznych (Politologia, 1 stopień)
 • Stosunki polityczne w Polsce współczesnej (Politologia, 2 stopień)
 • Kryzysy polityczne w Polsce (Bezpieczeństwo wewnętrzne, 1 stopień)
 • Seminarium licencjackie

Zrealizowane projekty badawcze

 • Historyczne uwarunkowania procesu transformacji III RP; projekt pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Przybysza (2006-2007)
 • Polskie ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku; projekt pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Przybysza (2008-2010), którego zwieńczeniem była praca Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, Warszawa 2010
 • Myśl polityczna Konfederacji Polski Niepodległej; projekt własny (2012)
 • Polskie ruchy społeczno-polityczne w drugiej połowie XX wieku; projekt pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Przybysza (2012)

Wybrane publikacje

 • Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego m. st. Warszawy w koncepcjach organizacji społeczno-politycznych oraz ustawodawstwie w latach 1989-2003, „Rocznik Nauk Politycznych” nr 1 (5), Pułtusk 2003
 • Idea samorządności w myśli politycznej polskich władz państwowych 1939-1945, „Rocznik Nauk Politycznych” nr 1 (10), Pułtusk 2007
 • Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945, Warszawa 2007
 • Idea społeczeństwa obywatelskiego, (w:) Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007
 • W walce o Polskę Ludową. Wizje przyszłej Polski w myśli politycznej ruchu ludowego w latach 1939-1945, (w:) Rafał Chwedoruk, Daniel Przastek (red. nauk.) Dylematy historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, Warszawa 2008
 • Rządy sanacji w Polsce jako modelowy przykład reżimu autorytarnego, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” nr 2(19) z 2009 roku
 • Chłopi wobec AK, BCh i NSZ, [w:] Janusz Gmitruk, Ewa Leniart (red. nauk.), Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 3 (1939-1945). Wieś polska między dwoma totalitaryzmami, Warszawa 2009
 • Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny, [w:] Kazimierz Przybysz (red. nauk.), Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, Warszawa 2010
 • Ruch socjalistyczny, [w:] Kazimierz Przybysz (red. nauk.), Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, Warszawa 2010
 • Nurt komunistyczny, [w:] Kazimierz Przybysz (red. nauk.), Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, Warszawa 2010
 • Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolnych i demokratycznych wyborów, "Studia Politologiczne" vol. 22 z 2011 roku
 • Ruch ludowy wobec komunistów w okresie II wojny światowej, [w:] Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński (red. nauk.), Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, Rzeszów 2013
 • Poland under Marshal Jozef Piłsudski, [w:] Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Jose Luis Orella Martinez (red. nauk.), Poland and Spain in the Interwar and Postwar Period, Madrid 2015


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego