Dr Andżelika Mirska

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1999) i Wydziału Prawa i Administracji UW (2001), Studium Pedagogicznego w INP UW (1999). W latach 1998/1999 otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Doktor nauk humanistycznych (2006), obecnie zatrudniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta.

Stypendystka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (1999/2000), Uniwersytetu w Konstancji (2001, 2016), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (2001/2002, 2004, 2010, 2015), Uniwersytetu w Moguncji (2008, 2014), Uniwersytetu Wiedeńskiego (2009, 2011, 2013), Uniwersytetu w w Saarbrücken (2015).

Zagraniczne pobyty dydaktyczne: Uniwersytet w Monachium (2011), Międzynarodowa Akademia Bałtycka w Rydze (2011), Uniwersytet w Bonn (2012), Uniwersytet w Lipsku (2013), Uniwersytet w Poczdamie (2013, 2016), Uniwersytet w Ratyzbonie (2014).

 

Zainteresowania badawcze

 • Administracja publiczna
 • Samorząd terytorialny/demokracja lokalna
 • Ustrój polityczno-administracyjny Austrii i Niemiec

Dydaktyka

 • Administracja publiczna
 • Administracja państw UE
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Procedury administracyjne
 • Wstęp do prawa
 • Podstawy wiedzy o państwie
 • Analiza i ewaluacja polityk szczegółowych

Redakcja naukowa publikacji zbiorowych

 • Demokracja lokalna w państwach Europy, Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska (red.), Warszawa 2014.
 • „e-Politikon” 15/2015 – “Dyskusje o samorządzie terytorialnym”
 • .Rocznik „Studia Politica Germalica” 2014/1(3).
 • „e-Politikon” 11/2014 – “Samorząd terytorialny”.
 • Modernizacja administracji publicznej w RFN, w: Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Toruń 2012Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września, Warszawa 2009.
 • I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009 : informator tematyczny i osobowy, Warszawa 2009.

Ważniejsze publikacje

 • Wroclaw – The European Capital of Culture 2016, „Jahrbuch des Föderalismus 2016“, pod redakcją: Rudolf Hrbek, Tübingen Universität. Nomos Verlagsgesellschaft, 2016.
 • Regionale Bewegungen in Polen - ein Weg zu Regionalparteien oder Phänomen ohne politische Folgen ?, w: „Occasional Papers”, Tübingen Universität, 2016.
 • Instytucja burmistrza w systemie komunalnym Niemiec, w: Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja, Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek, Warszawa 2015.
 • Demokracja lokalna w Austrii, w: Demokracja lokalna w państwach Europy, Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska (red.), Warszawa 2014.
 • Demokracja lokalna w Niemczech, w: Demokracja lokalna w państwach Europy, Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska (red.), Warszawa 2014.
 • Instrumenty demokracji bezpośredniej i demokracji partycypacyjnej na szczeblu lokalnym w Austrii , w: „Studia Politica Germanica”, 2014/1 (3)  .
 • Modernizacja samorządu lokalnego we wschodnich krajach związkowych RFN, w: Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Jacek Wojnicki (red.), Warszawa 2014.
 • Nowe formy partycypacji obywatelskiej w miastach - doświadczenia niemieckie, w: Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor (red.), Lublin 2014.
 • Referendum lokalne w Niemczech - wnioski z badań porównawczych, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Bogdan Dolnicki (red.), Wolters Kluwer 2014.
 • Probleme der Metropolisierung in Polen in Hinblick auf die territoriale Struktur des Landes, w: „Jahrbuch des Föderalismus 2013“, pod redakcją: Rudolf Hrbek, Tübingen Universität. Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Etapy modernizacji administracji publicznej w RFN, w: Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Toruń 2012
 • Austriacki model federalizmu w perspektywie europejskiej, w: Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, D. Popławski (red.), Warszawa 2011.
 • Decydowanie publiczne w trybie postępowania administracyjnego, w: Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, G. Rydlewski (red.), Warszawa 2011.
 • Recenzja książki: G. Rydlewski, Rządzenie w procesie mega zmian, : „Studia Politologiczne”, nr 17/2010 r.
 • Region metropolitalny Berlin-Brandenburg w systemie politycznym RFN w: Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Zadania samorządu lokalnego w zakresie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Krzysztof M. Księżpolski (red.), Warszawa 2009. 
 • Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, w: Prezydent w państwach współczesnych, Joachim Osiński (red.), Warszawa 2009.
 • Prezydent  Austrii, w: Prezydent w państwach współczesnych, Joachim Osiński (red.), Warszawa 2009.
 • Gminna administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.
 • Powiatowa administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.
 • Zadania i organizacja Policji, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski,  Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.
 • Problem stołeczności Berlina, w: „Administracja i Społeczeństwo”. Warszawa 2009.
 • Berlin. Ustrój i rola w systemie politycznym, Warszawa 2007.
 • Rola Berlina w kształtowaniu pozycji Republiki Federalnej Niemiec w Europie, w: Stanisław Sulowski (red.), Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej¸ Warszawa 2007.
 • Konstytucja kraju związkowego Berlin, w: Studia z ustrojoznawstwa i administracji. Księga Jubileuszowa  M. T .Staszewskiego, Siedlce 2007.
 • Ustrój administracyjny Berlin, w: „Administracja i Społeczeństwo”, nr 1/2006.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy, w: K.A.Wojtaszczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Organizacja i zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w: „Przegląd Europejski” nr 2(9)/2004.
 • Sojusz 90/Zieloni, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Partie polityczne w Niemczech, Warszawa 2004.

Kontakt

e-mail: amirska@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego