prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Politolog, Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor zwyczajny (2018). Od 2010 roku kieruje Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Redaktor naczelny kwartalnika Studia Politologiczne, redaktor serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Studies in Politics, Security and Society. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konsul RP w Niemczech w latach 1991 - 1995. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Współzałożyciel Red Hispano Polca de Investigación Científica. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka, integracja europejska, nauka o państwie oraz nauki o bezpieczeństwie. Kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym książki, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w języku polskim , niemieckim i angielskim.

 

Zainteresowania badawcze

 • problematyka niemiecka (stosunki polsko – niemieckie ,polityka zagraniczna Niemiec)
 • teoria państwa i polityki
 • badania międzynarodowej wymiany młodzieży
 • integracja europejska
 • nauki o bezpieczeństwie

Dydaktyka

 • Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce
 • Konflikt, Normalizacja i Pojednanie w stosunkach Polska – Niemcy
 • Deutsch – Polnische Beziehungen nach dem II Welt Krieg: Konflikte, Normalisierung, Zusammenarbeit
 • Państwo i wojna
 • Procesy integracji europejskiej
 • Seminaria magisterskie

Ważniejsze publikacje

  • Studia Politologiczne, vol. 33, Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej,  (red.) Stanisław Sulowski, Jacek Zaleśny Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 488;
  • Studia Politologiczne, vol. 32, Проблемы конституционализма и его судебной защиты в государствах Восточной Европы (red.) Stanisław Sulowski, Jacek Zaleśny Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 315;
  • Studia Politologiczne, vol. 30, Польская политика после периода трансформации. Состояние и перспективы развития, (red.) Stanisław Sulowski, Jacek Zaleśny Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 224;
  • Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, (red.) S. Sulowski, A. Skrabacz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, ss. 287;
  • Bliski Wschód coraz bliżej, (red.) S. Sulowski, J. Danecki, Warszawa 2011, ss. 352;
  • Polska i Ukraina – próba analizy systemu politycznego, (red.) S. Sulowski, M. Prymusz, N, Mienkova, B. Zdaniuk, Warszawa 2011, ss. 380;
  • Dilemas of Polish Transformation, (red.) S. Sulowski, J. Błuszkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, ss. 250;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, (red.) S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, ss. 365;
  • Dylematy polskiej transformacji, (red.) S. Sulowski, J. Błuszkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, ss. 344;

 

 • Bliski Wschód między demokratyzacją a rewolucją, w: Bliski Wschód coraz bliżej, (red.) S. Sulowski, J. Danecki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 81-94;
 • Germany as a partner of Poland in the European Union – between a community of interests and a community of disputes, w: Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Bieleń Stanisław (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. s.259-271;
 • Critical View of the 1991 Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation, w: Breakingthrough and Challenges. 20 years of the Polish-German Treaty of Good Neighbourliness and Friendly Relations, Góralski Witold (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa s.263-282;
 • Decydowanie w sprawach polityki zagranicznej państwa, w: Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, (red.) G. Rydlewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s.293-308;
 • Deutschland als Partner von Polen in der EU. Zwischen gemeinsamen Interessen und Streitigkeiten, w: Studien und Forschung zur Deutschlandund Österreichkunde in Polen, w: Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 2. - 4. August 2010, Warschau, (red.) Meissner Lucjan Pawłowski Grzegorz, Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2011, s.22-38;
 • Einige kritischen Bemerkungen zum deutsch-polnischen Vertrag aus dem Jahre 1991, w: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft: der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 ein Rückblick nach zwei Jahrzehnten, Góralski Witold (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s.295-316;
 • Transformacja język polskiej polityki zagranicznej. Nowe uwarunkowania, cele i kierunki, w: Polska i Ukraina próba analizy systemu politycznego, Sulowski S., Prymusz M., Minenkowa N., Zdaniuk B. (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s.172-183, 352-363;
 • Wprowadzenie, Redakcja, Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego „Studia Politologiczne” Nr 20, Warszawa 2011;
 • The Transformation of Polish Foreign Policy, w: J. Błuszkowski, S.Sulowski, Dilemmas of Polish Transformation, Warszawa 2010, s. 238-250;
 • O nowym paradygmacie bezpieczeństwa wewnętrznego w erze globalizacji, w: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009, s. 11-22;
 • Dylematy niemieckiej polityki zagranicznej w latach 1945-1949, w: Chwedoruk Rafał, Przastek Daniel (red.) Dylematy historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 379-390;
 • Die polnische Außenpolitik, w: Stanisław Sulowski (red.) Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 182-195;


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego