Publikacje

Instytut Nauk Politycznych UW

 


redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek

Encyklopedia administracji publicznej

 

Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania. Publikacja, której idea powstała wśród badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, została przygotowana przez naukowców z ośmiu polskich uniwersytetów. Zestaw kilkuset haseł posłuży czytelnikom poszukującym wiedzy i informacji na temat takich grup zagadnień, jak demokracja, system władz publicznych w Polsce, w tym samorządowych władz lokalnych i regionalnych, zasady regulujące praktykę funkcjonowania urzędów, zagadnienia kadr urzędniczych, w tym także kwestie etyki zawodowej, wreszcie formy partycypacyjnego współrządzenia obywateli oraz ich prawa w relacjach z systemem administracji publicznej. Uwzględnione są też kwestie związane z funkcjonowaniem polskiej administracji w strukturach Unii Europejskiej. To wyliczenie nie wyczerpuje obszernego zakresu haseł. Encyklopedia jest adresowana do różnych czytelników – do środowiska naukowego, studentów, także przedstawicieli administracji publicznej czy obywateli szukających informacji o systemie instytucji publicznych i zasadach regulujących ich funkcjonowanie. Wśród autorów haseł są uznane autorytety problematyki prawnej, ustrojowej i politologicznej administracji publicznej, m.in. profesorowie Hubert Izdebski, Robert Kmieciak, Izabela Malinowska, Stanisław Mazur, Andrzej Misiuk, Jacek Sroka, Jacek Wojnicki oraz redaktor naukowa tomu Jolanta Itrich-Drabarek, dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  


Daniel Przastek

Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach: 1989-2015

 

"Niniejsza publikacja to następstwo wieloletnich badań i przemyśleń autora dotyczących związków sztuki i polityki, które są pokłosiem zainteresowań naukowych mieszczącymi się w dyscyplinie nauk o polityce, a szczególnie subdyscyplin – najnowszej historii politycznej, systemów politycznych i są skorelowane z szeroko pojętymi naukami o kulturze (kulturoznawstwo, wiedza o teatrze)." - fragment wstępu

 

Anna Sroka

Accountability and democracy in Poland and Spain

 

This book is a response to the need for scientific research on one of the components of quality of democracy, id est accountability. The author analyses thoroughly in cross-section the accountability mechanisms in Poland and Spain. This approach required that each of the issues under investigation be reviewed synthetically, and only the aspects meaningful for the notion of accountability have been explored. This book may be a starting point for further, more in-depth analyses of accountability, not only in Poland and Spain but also in other countries.

 
 

Marcin Tobiasz (red.)

Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji

 

Antynomie i paradoksy są charakterystyczne demokracji jako takiej, ale to ich współczesne emanacje stały się przedmiotem szczególnej uwagi autorów artykułów publikowanych w tej książce. Autorzy koncentrują się na paradoksach i sprzecznościach, które sprawiają, że na nowo należy spróbować zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem demokratycznym.

 

Zbigniew Siemiątkowski, Aleksandra Zięba (red.)

Służby specjalne we współczesnym państwie

 

Służby specjalne były, są i będą jednym z najważniejszych narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa - zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Autorom poszczególnych tekstów udało się wkomponować tę trudną materię w całościowo ujętą koncepcję bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

 
 

Jolanta Itrich-Drabarek

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

 

Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży Granicznej i innych służb mundurowych. Książka stanowić może cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych funkcjinowaniem Służb, poruszając tematykę rzadko poruszaną w dyskursie naukowym.  

 


Joanna Marszałek-Kawa
Tadeusz  Bodio (red.)

Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku

 

Praca zbiorowa poruszająca tematykę bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Poszczególne rozdziały opisują m.in. Chiny i świat zewnętrzny, kulturowe uwarunkowania rozwoju współczesnej Azji, perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej oraz współcesne oblicza Turcji.


Agnieszka Rothert

Power of imagination. Education, Innovations and Democracy

 

The purpose of this book is to encourage the use and exploration of imagination, intuition and insight as essential ingredients for scientific, educational and civic endeavors. This groundbreaking book is a kind of intellectual provocation, but also an antidote for our current crises in education.

 

Anna Wierzchowska 

Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej

 

Tematem publikacji jest zjawisko zmiany w procesie integracji europejskiej wyjaśniane na przestrzeni 60 lat jego rozwoju. Opisany jest sam proces integracji, w sposób szczególny uwzględniający etap UE w ramach którego dokonują się przeobrażenia i modyfikacje wpływające na kształtowanie rzeczywistości integracyjnej.


Bartłomiej Zdaniuk

Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii

 

Publikacja stanowi próbę zastosowania politologicznej kategorii konsolidacji demokracji do zjawiska konsolidacji niedawno powstałego państwa. Autor stara się dowieść, że tak jak w przypadku demokracji, także i dla konsolidacji państwa musi dokonać się proces, którego korelatami mogą być terytorium, wspólnota etnopolityczna i obywatelska, postawy i zachowania elity władzy politycznej.

 

Publikacje archiwalneInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego