Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Informacje dla studentów III roku studiów I stopnia

 

Co należy zrobić przed rozpoczęciem praktyki?

 1. Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty zależne od wybranej formy odbywania praktyki, zapoznaj się z nimi: 

  Zasady odbywania praktyk na WNPiSM UW
  Ramowy program praktyki
  Skierowanie na praktyki
  Karta Praktyk Zawodowych Studenta
  Ankieta dt. przebiegu praktyki
  Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej/ podejmowania innych form działalności
  Zaświadczenie o odbyciu praktyki

 2. Znajdź Instytucję, w której chcesz odbyć praktykę.
  Baza praktyk: http://www.praktyki.wdinp.uw.edu.pl
 3. Ustal z Opiekunem praktyki, wyznaczonym przez  Instytucję, termin, warunki  i szczegółowy program praktyki oraz przedstaw Pełnomocnikowi INP ds. praktyk uzupełnione i podpisane w (w trzech egzemplarzach). Współpraca na czas praktyk studenta może przybrać jedną z dwóch sformalizowanych form:
  Porozumienie systemowe
  Porozumienia indywidualne
 4. Po zaakceptowaniu przez Pełnomocnika INP i podpisaniu  Porozumienia, podpisz dokumenty.
 5. Studenci I stopnia na czas praktyk  mogą być ubezpieczeni przez Pełnomocnika ds. Praktyk od NNW. Wymaga to jednak wysłania zgłoszenia nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki drogą mailową, na adres: m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl  z podaniem: imienia i nazwiska studenta, nr PESEL, czasu oraz miejsca odbywania praktyki
 6. Dostarcz Porozumienie w sprawie organizacji praktyk wraz z Ramowym programem  praktyk do podpisania do wybranej Instytucji oraz podpisany egzemplarz przez Instytucję do Pełnomocnika Wydziału ds. praktyk zawodowych

Co należy zrobić po odbyciu praktyki?


W semestrze zimowym III roku dostarcz do Pełnomocnika INP ds. praktyk:

1) W przypadku odbywania praktyk w instytucjach/urzędach itp.:

 • Kartę praktyk zawodowych studenta (z wpisaną liczbą godzin w wymiarze 160 lub 360)
 • Ankietę dotyczącą przebiegu praktyki
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki
 • Jeden egzeplarz porozumienia zawartego z podmiotem przyjmującym na praktyki w przypadku, kiedy takie porozumienie zostało zawarte.

2) W przypadku zaliczenia praktyk na podstawie zatrudnienia:

 • Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
 • Zaświadczenie od pracodawcy (na wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki), w którym opisane jest, co robicie Państwo w ramach zatrudnienia i jak pracodawca ocenia Państwa działania
 • ksero pierwszej strony umowy zaświadczającej o tym, że jesteście Państwo zatrudnieni lub innego dokumentu wskazującego, że np. prowadzicie Państwo działalność gospodarczą

Wypełnij Ankietę z przebiegu praktyki według wzoru.

Zaliczenie praktyki, po wnikliwym sprawdzeniu dokumentów, nastąpi poprzez wpis do systemu USOS.

Terminy

 1. Jeśli chcesz odbywać praktykę w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. zgłoś się po wszystkie dokumenty – do końca czerwca 2019 r. !

Uwagi

 1. Jeśli Instytucja oczekuje dostarczenia przez Studenta skierowania na praktyki – powiadom  o tym jak  najszybciej Pełnomocnika  ds. Praktyk w Instytucie Nauk Politycznych.
  Po podaniu  przez Studenta  wszystkich niezbędnych danych  – Pełnomocnik  przygotowuje dokument.
 2. Jeśli Instytucja chce, aby to Pełnomocnik jako pierwszy podpisał Porozumienie w sprawie organizacji praktyk  – zgłoś się do Pełnomocnika INP.
 3. W razie jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących praktyk zawodowych zgłoś się do Pełnomocnika INP ds. Praktyk!

Pełnomocnicy

W sprawach dotyczących studenckich praktyk zawodowych prosimy o kontakt z pełnomocnikami Dyrektora INP, odpowiednio:

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
mail: m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl
Dyżur ds. praktyk w semestrze zimowym 2018/2019 odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00-11.30 pok. 101 Nowy Świat 67

Politologia:

dr Małgorzata Kaczorowska
mail: m.kaczorowska@uw.edu.pl

 

Pełnomocnikiem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. Praktyk jest dr Tomasz Mering z Instytutu Polityki Społecznej. Mail: tomasz.mering@uw.edu.pl
Uwaga!
Zgodnie z nowym regulaminem praktyk wszelkie porozumienia w sprawie praktyk może podpisać jedynie dr Tomasz Mering - pełnomocnik Wydziału ds. praktyk.

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych możecie Państwo znaleźć na stronach:

http://wnpism.uw.edu.pl/category/praktyki-studenckie/

http://praktyki.wnpism.uw.edu.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą ofertą praktyk studenckich w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WUM lub za pośrednictwem pełnomocnika wydziałowego (tomasz.mering@uw.edu.pl

Oferta praktyk studenckichInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego