Samorząd Studentów Instytutu Nauk Politycznych


Zarząd Samorządu Studentów INP

 1. Adam Łukasiewicz (II rok I stopnia politologii) - przewodniczący
 2. Łukasz Obrycki (II rok I stopnia politologii)
 3. Janusz Kołodziejski (II rok I stopnia politologii)
 4. Khrystyna Kurman (II rok I stopnia politologii)
 5. Agata Murawska (II rok I stopnia politologii)


Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci INP. Powołują oni, w wyborach, Zarząd Samorządu Studentów INP (ZSS INP), który stanowi ich reprezentację i jest organem wykonawczym. ZSS INP na poziomie instytutu jest odpowiednikiem ZSS UW na poziomie ogólnouniwersyteckim. To ZSS INP reprezentuje Was wobec nauczycieli akademickich, pomaga rozwiązywać konflikty, udziela pomocy w sprawach dot. studiów, współdecyduje o programie studiów, informuje o możliwości uzyskania stypendium zagranicznego czy wyjazdów doszkalających, wnioskuje o powołanie Komisji Stypendialnej zajmującej się przyznawaniem stypendiów naukowych, socjalnych, zapomóg losowych, przydzielaniem miejsc w domach studenckich oraz organizuje szeroko pojęte życie studenckie w ramach INP, czyli najróżniejsze imprezy, wyjazdy, zawody, spotkania itp.

Parlament Studentów UW

 1. Agata Murawska (II rok I stopnia politologii)
 2. Patryk Gąsior (II rok I stopnia politologii)


 Samorząd Studentów UW stanowią wszyscy studenci UW. Powołują oni spośród siebie delegatów do Parlamentu Studentów UW, który jest organem uchwałodawczym. Do kompetencji Parlamentu należą w szczególności: Uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmian. Wybór Prezydium oraz sekretarzy Parlamentu. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UW. Zatwierdzanie powołania i odwołania pozostałych członków Zarządu Samorządu Studentów UW. Wybór członków Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW. Wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW. Wybór przedstawicieli studenckich do Senatu UW. Uchwalanie Regulaminu Wyboru Elektorów Studenckich. Wybór delegatów do Ogólnopolskiego Przedstawicielstwa Samorządów Studenckich. Wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych UW. Wybór członków Rady Nadzorczej Fundacji Samorządu Studentów UW. Nadzór nad działalnością Zarządu Samorządu Studentów UW poprzez: udzielanie zaleceń, kontrolę decyzji, okresowe oceny pracy Zarządu. Podejmowanie decyzji o podjęciu strajku studenckiego. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu. Uchylanie sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu decyzji innych organów Samorządu. Decyzje w sprawie przeprowadzenia referendum. Instytutowi Nauk Politycznych przysługują 2 mandaty w Parlamencie Studentów UW. Więcej szczegółów: www.parlament.uw.edu.pl

Rada Instytutu Nauk Politycznych

 1. Marek Baranowski (II rok I stopnia politologii)
 2. Gabriela Jost (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 3. Tomasz Białowąs (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 4. Mateusz Chojnowski (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 5. Elżbieta Potocka (II rok I stopnia politologii)
 6. Kacper Grębowiec (II rok I stopnia politologii)
 7. Natalia Wojciechowska (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 8. Szymon Gachowski (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)


Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 1. Katarzyna Rodak (III rok I stopnia politologii)
 2. Maksymilian Wasiak (II rok I stopnia politologii)
 3. Mikołaj Maciejewski (II rok I stopnia politologii)
 4. Jan Skoczowski (II rok I stopnia politologii)
 5. Magdalena Grzela-Ostrowska (III rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 6. Oliwia Dzwonkowska (II rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
 7. Filip Dzikliński (I rok I stopnia politologii)


Rady (wydziałowa i instytutowa) są organami kolegialnymi, które zajmują się wyznaczaniem ogólnego kierunku działania wydziału/instytutu, uchwalanie, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, programów nauczania i planów studiów, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału, ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału, podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach dotyczących wydziału/instytutu. Rady w poszerzonym składzie stanowią kolegia elektorskie wybierające Dziekana i Prodziekanów Wydziału. W Radach zasiada przewodniczący ZSS INP oraz reprezentanci Studentów - 6 w Radzie Instytutu i 3 w Radzie Wydziału.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego