Sesja letnia 2016/2017

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z §3 ust. 1 Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale student, który nie spełnił wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu może ubiegać się o przyznanie warunku. Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie roku akad. 2016/17 i wpis na kolejny etap  studiów wraz z uzasadnieniem składa się

w terminie do 20.09. 2017 r.

Brak wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Politologia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia EuroazjatyckieInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego