Bezpieczeństwo wewnętrzne

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Instytut Nauk Politycznych UW jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Od 2012 roku studia te są studiami o profilu praktycznym, przez co stanowią również odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Profil kształcenia stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno na wiedzę, jak i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Instytut Nauk Politycznych zapewnia możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – wieczorowym i zaocznym) oraz na studiach podyplomowych.

Instytut Nauk Politycznych UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od kilku lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny INP wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (np. Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Instytut prowadzi stałą współpracę z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego