Studia II stopnia (magisterskie)

POLITOLOGIA

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat Politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów (dawniej częściej posługiwano się terminem nauki polityczne). Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z  najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia. Szeroki wybór praktycznych specjalności na studiach II stopnia przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej sprawia, że do absolwentów studiów licencjackich na kierunku politologia, o przyjęcie na studia magisterskie aplikują również absolwenci innych kierunków takich jak administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, czy europeistyka.

Polskim liderem kształcenia na kierunku Politologia jest bez wątpienia Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w kraju. Najwyższe standardy Instytutu potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia. Dominującą pozycję INP UW weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia w Instytucie Nauk Politycznych UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzonej na podstawie jednego z wybranych (spośród trzech) artykułów naukowych opublikowanych na stronie internetowej Instytutu.

Studia trwają cztery semestry i są realizowane w ramach trzech specjalności: administracja publiczna, marketing polityczny, analiza i doradztwo polityczne.

Chcąc utrzymać dominującą pozycję w świecie naukowym wraz z nowym rokiem akademickim Instytut Nauk Politycznych zdecydował się na wprowadzenie rewolucyjnych i nowoczesnych zmian programowych, których główną przesłanką było dążenie do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej. Od 2012 roku na kierunku POLITOLOGIA studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych „modułów” tj. grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Dzięki temu każdy student uzyskał realny wpływ na charakter studiów wybierając wyłącznie te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami! W konsekwencji program studiów na kierunku POLITOLOGIA realizowany w INP UW to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta tego typu studiów Polsce.
Aktualnie oferowane „moduły”:
- Teorie polityki
- Państwo i prawo
- Marketing i polityka
- Kultura i społeczeństwo
- Sprawy międzynarodowe
- Polityki publiczne
W każdym module znajdują się 4 przedmioty. Poza trzema wybranymi modułami wszyscy studenci realizują jeden wspólny moduł obowiązkowy. Ponieważ rekrutacja odbywa się na konkretną specjalność już w momencie aplikowania na studia, student de facto samodzielne decyduje o wyborze kolejnych 8 przedmiotów przypisanych na stałe do danej specjalności. Przedmioty te realizowane są od 1 semestru, a przedmioty z modułów w 2 i 3 semestrze.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent specjalności Administracja Publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych. Ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalności Marketing polityczny posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych. Ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak: partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym. Ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zobacz szczegółowe programy studiów II stopnia (magisterskich):
http://www.inp.uw.edu.pl/?q=studenci/programy_studiowInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego