Studia I stopnia (licencjackie)

POLITOLOGIA

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat Politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów (dawniej częściej posługiwano się terminem nauki polityczne). Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z  najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia. Szeroki wybór praktycznych specjalności na studiach II stopnia przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej sprawia, że do absolwentów studiów licencjackich na kierunku politologia, o przyjęcie na studia magisterskie aplikują również absolwenci innych kierunków takich jak administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, czy europeistyka.

Polskim liderem kształcenia na kierunku Politologia jest bez wątpienia Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy Instytutu potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia. Dominującą pozycję INP UW weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia w Instytucie Nauk Politycznych UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie), są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą się na nie rekrutować osoby posiadające „nową” i „starą” maturę oraz maturę międzynarodową IB.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Chcąc utrzymać dominującą pozycję w świecie naukowym wraz z nowym rokiem akademickim Instytut Nauk Politycznych zdecydował się na wprowadzenie rewolucyjnych i nowoczesnych zmian programowych, których główną przesłanką było dążenie do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej. Od 2012 roku na kierunku POLITOLOGIA studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych „modułów” tj. grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Dzięki temu każdy student uzyskał realny wpływ na charakter studiów wybierając wyłącznie te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami! W konsekwencji program studiów na kierunku POLITOLOGIA realizowany w INP UW to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta tego typu studiów Polsce.
Aktualnie oferowane „moduły”:
- Państwo i polityka
- Komunikacja i polityka
- Polityka i administracja
- Idee i polityka
- Historia i polityka
- Socjologia i Polityka
W każdym module znajduje się 6 przedmiotów. Poza trzema wybranymi modułami wszyscy studenci realizują jeden moduł obowiązkowy, sześć wspólnych meta-wykładów i grupę przedmiotów podstawowych.

Na III semestrze studiów studenci dokonują także wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności .

Zobacz szczegółowe programy studiów I stopnia (licencjackich):
http://www.inp.uw.edu.pl/?q=studenci/programy_studiow

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego